Informacja

          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej  informuje, że aby skorzystać z Nieodpłatnej Porady Prawnej, należy się wcześniej zapisać telefonicznie   81 827 52 05, 81 458 10 41, 789 423 309 lub osobiście w siedzibie PCPR  ul. 11-go Listopada 5, 24-320 Poniatowa. Osoba do kontaktu Pani Katarzyna Kałdonek.

Harmonogram Nieodpłatnych Porad Prawnych:

22 lipca 2024 r.


Nabór osób prowadzących w 2024r. program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej

poszukuje osób prowadzących

program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych

dla osób stosujących przemoc domową

W związku z planowanym uruchomieniem w 2024r. w powiecie opolskim programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej poszukuje osób, które w okresie VIII – XII 2024r.poprowadzą program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową

 Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą być prowadzone przez osoby,  które spełniają poniższe wymagania formalne zgodne  z § 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 20 czerwca 2023r. w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową:

1)   posiadają wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna,   nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej lub

2) posiadają tytuł zawodowy magistra na kierunku:

 1. a) psychologia, praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej lub
 2. b) innym, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji, lub
 3. c) będących terapeutami lub psychoterapeutami;

4) posiadają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej;

5) posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc domową.

W ramach realizacji Programu przewiduje się:

 1. sporządzenie diagnozy wstępnej,
 2. zawarcie kontraktu z uczestnikiem programu,
 3. sporządzenie diagnozy pogłębionej,
 4. przeprowadzenie zajęć w formie spotkań indywidualnych ( 2 godzin zajęć indywidualnych)  i sesji grupowych (58 godzin zajęć grupowych),
 5. sporządzenie harmonogramu zajęć wraz z tematyką spotkań,
 6. prowadzenie list obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników oraz prowadzącego,
 7. sporządzanie notatek, protokołów, innych dokumentów potwierdzających monitoring zachowań uczestników  oraz innych istotnych dokumentów w zależności od podejmowanych działań,
 8. przygotowanie dokumentu potwierdzającego ukończenie programu,
 9. opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji programu.

Oferty zawierające:

 1. Życiorys (CV);
 2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje do prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych, w szczególności: wykształcenie, staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie;
 3. Inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy referencje;
 4. Oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, o zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Własny projekt propozycji programu i planu – konspekt zawierający treści, które będą przedstawiane w trakcie zajęć, zgodny ze standardami prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej;
 6. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 poz. 1781 ze zm.) na potrzeby związane z prowadzonym zapytaniem ofertowym;
 7. Ofertę cenową – zamawiający wymaga, aby wykonawca podał cenę brutto za udział jednej osoby w przedmiotowym programie. W przypadku wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać  wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów – pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów. Wykonawca zapewnia materiały biurowe i dydaktyczne niezbędne do obsługi i realizacji programu a także ewentualne artykuły żywnościowe

Oferty należy przesłać na adres e-mail sekretariat@pcpropolelub.eurzad.eu, lub pocztą na adres ul 11-go Listopada 5, 24-320 Poniatowa lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Prowadzenie programu  korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących  przemoc domową w roku 2024″ do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lub. z/s w Poniatowej  do dnia 24 lipca 2024r. do godz. 14.00

Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą podlegały ocenie.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami.

Złożonych dokumentów nie zwracamy.


Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 25.06.2024 r. odbył się coroczny piknik dla rodzin z powiatu opolskiego połączony z przejazdem zabytkową kolejką wąskotorową. Organizatorem tego wydarzenia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Etatowy Członek Zarządu – Pan Marek Wójcik i Sekretarz Powiatu – Pani Ewa Szmit – Pastwa. Uczestnicy podczas przejazdu kolejką na trasie Karczmiska – Poniatowa – Karczmiska podziwiali okoliczne piękne krajobrazy. Następnie wszyscy spotkali się na wspólnym pieczeniu kiełbasek przy ognisku, a słodkie ciastko i kawa były możliwością integracji rodzin i sposobnością do indywidualnych rozmów z pracownikami instytucji.

 Najmłodsi wychowankowie mogli skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni i placu zabaw. W pięknym słońcu uśmiechnięte buzie wychowanków pochłoniętych wspólną zabawą rekompensowały rodzicielskie trudy, z którymi na co dzień mierzą się rodzice zastępczy.

Uśmiech dziecka to najpiękniejszy prezent jaki może otrzymać rodzic. Wiele dzieci czeka jeszcze na rodziców, którzy otworzą przed nimi swoje serca i drzwi domu. Jeśli chcecie Państwo stworzyć bezpieczny dom pełen miłości zapraszamy do współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z/s w Poniatowej.


Nabór osób prowadzących w 2024r. program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej

poszukuje osób prowadzących

program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych

dla osób stosujących przemoc domową

W związku z planowanym uruchomieniem w 2024r. w powiecie opolskim programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej poszukuje osób, które w okresie VIII – XII 2024r.poprowadzą program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową

Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą być prowadzone przez osoby,  które spełniają poniższe wymagania formalne zgodne  z § 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 20 czerwca 2023r. w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową:

1)   posiadają wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna,   nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej lub

2) posiadają tytuł zawodowy magistra na kierunku:

 1. a) psychologia, praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej lub
 2. b) innym, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji, lub
 3. c) będących terapeutami lub psychoterapeutami;

4) posiadają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej;

5) posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc domową.

W ramach realizacji Programu przewiduje się:

 1. sporządzenie diagnozy wstępnej,
 2. zawarcie kontraktu z uczestnikiem programu,
 3. sporządzenie diagnozy pogłębionej,
 4. przeprowadzenie zajęć w formie spotkań indywidualnych ( 2 godzin zajęć indywidualnych)  i sesji grupowych (58 godzin zajęć grupowych),
 5. sporządzenie harmonogramu zajęć wraz z tematyką spotkań,
 6. prowadzenie list obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników oraz prowadzącego,
 7. sporządzanie notatek, protokołów, innych dokumentów potwierdzających monitoring zachowań uczestników  oraz innych istotnych dokumentów w zależności od podejmowanych działań,
 8. przygotowanie dokumentu potwierdzającego ukończenie programu,
 9. opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji programu.

Oferty zawierające:

 1. Życiorys (CV);
 2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje do prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych, w szczególności: wykształcenie, staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie;
 3. Inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy referencje;
 4. Oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, o zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Własny projekt propozycji programu i planu – konspekt zawierający treści, które będą przedstawiane w trakcie zajęć, zgodny ze standardami prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej;
 6. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 poz. 1781 ze zm.) na potrzeby związane z prowadzonym zapytaniem ofertowym;
 7. Ofertę cenową – zamawiający wymaga, aby wykonawca podał cenę brutto za udział jednej osoby w przedmiotowym programie. W przypadku wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać  wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów – pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów. Wykonawca zapewnia materiały biurowe i dydaktyczne niezbędne do obsługi i realizacji programu a także ewentualne artykuły żywnościowe

Oferty należy przesłać na adres e-mail sekretariat@pcpropolelub.eurzad.eu, lub pocztą na adres ul 11-go Listopada 5, 24-320 Poniatowa lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Prowadzenie programu  korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących  przemoc domową w roku 2024″ do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lub. z/s w Poniatowej  do dnia 9  lipca 2024r. do godz. 14.00

Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą podlegały ocenie.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami.

Złożonych dokumentów nie zwracamy.Dni Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 03.06.2024 r.  w związku z obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przypadającego na dzień 30 maja Starosta Opolski – Pan Dariusz Piotrowski spotkał się z przedstawicielami rodzin zastępczych z naszego powiatu. W spotkaniu uczestniczyli również: Etatowy Członek Zarządu – Pan Marek Wójcik, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej – Pani Krystyna Piłat wraz z pracownikami oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu – Pani Agnieszka Dec.

Starosta Opolski Pan Dariusz Piotrowski podczas uroczystego wręczania kwiatów i listów gratulacyjnych podziękował rodzinom zastępczym za pełnienie tak zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji. Wyraził swoje uznanie i szacunek dla rodzin za dar serca, za codzienny trud i troskę o dobro dzieci oraz złożył życzenia dalszych sukcesów wychowawczych. Podkreślił, że bycie rodzicem zastępczym może być jednym z najbardziej satysfakcjonujących doświadczeń w życiu człowieka, a bezpieczeństwo, miłość i troska stanowią fundament, na którym dziecko będzie mogło budować swoją przyszłość.

Nie zabrakło też ciepłych słów gratulacji i życzeń skierowanych do rodzin zastępczych od urzędującego Członka Zarządu – Pana Marka Wójcika oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim – Pani Krystyny Piłat.

Spotkanie rodzin zastępczych było okazją do wspólnych rozmów, dzielenia się aktualnymi trudnościami i sukcesami przy słodkim poczęstunku i kawie.


Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” można składać w  formie elektronicznej w systemie SOW już od 01 marca 2024 roku.

Moduł I – Wnioski oraz załączniki na 2024 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową należy składać w terminie:

 • od 01 marca do 31 sierpnia 2024 roku.

Druki do pobrania:

Wniosek AS A1

Wniosek AS A2, A3

Wniosek AS A4

Wniosek AS B1, B3, B4

Wniosek AS B2

Wniosek AS B5

Wniosek AS C1

Wniosek AS C2

Wniosek AS C3

Wniosek AS C4

Wniosek AS C5

Wniosek AS D

Załączniki do pobrania:

 Załącznik nr 1 – zaświadczenie lekarskie A1, A2 (dysfunkcja narządu ruchu)

Załącznik nr 1 – oświadczenie do wniosku A3 (dysfunkcja narządu słuchu)

Załącznik nr 1 – zaświadczenie lekarskie A4, B4 (dysfunkcja narządu słuchu)

Załącznik nr 1 – zaświadczenie lekarskie – B1 (dysfunkcja obu kończyn górnych)

Załącznik nr 1a – zaświadczenie lekarskie B1 (dysfunkcja narządu wzroku)dotyczy osoby niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia

Załącznik nr 1b – zaświadczenie lekarskie B1 (dysfunkcja narządu wzroku)dotyczy osoby niepełnosprawnej do 16 roku życia

Załącznik nr 1- zaświadczenie lekarskie B3 (dysfunkcja narządu wzroku)

Załącznik nr 1 – zaświadczenie lekarskie – C3,C4

Załącznik nr 1 – zaświadczenie lekarskie – C5

Załącznik nr 1 – zaświadczenie lekarskie C1

Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 3 – zaświadczenie wydane przez Zakład Pracy (dotyczy osób zatrudnionych)

Moduł II – Wniosek oraz załączniki na 2024 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym należy składać w terminie:

 • od 01 marca do 31 marca 2024 roku dla wniosków za semestr letni 2023/2024
 • od 01 września do 10 października 2024 roku dla wniosków za semestr zimowy 2024/2025

Druk do pobrania:

Wniosek AS MII

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 – zaświadczenie z uczelni/szkoły

Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 3 – zaświadczenie wydane przez Zakład Pracy (dotyczy osób zatrudnionych)


Informacja o wynikach naboru – Psycholog

Informacja o wyniku naboru.Informacja

W dniu 30.01.2024 r. w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu Lubelskim odbyło się spotkanie połączone z przeprowadzeniem prelekcji z zakresu rehabilitacji społecznej i programów pomocowych dla osób starszych i niepełnoprawnych. Spotkanie zostało poprowadzone przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej oraz Kierownika wydziału do spraw rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.


Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku

Szczegóły: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

 Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2024 roku

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku


Informacja

Monitoring Powiatowego Programu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025

formularz sprawozdawczy


Ogłoszenie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Psycholog

Informacje zamieszczone na BIP:

https://pcpropolelub.e-biuletyn.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=255346Informacja:

W zakładce BIP Ogłoszenia – Przetargi zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej:
Zapytanie ofertowe FK.3321-8/23 z dnia 27.11.2023r. na „Remont biura – pokój księgowości”
 
Szczegóły w poniższym linku:

Informacja

Informujemy, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach zadań: „Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych” oraz „Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji” wraz z  wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie PCPR lub w formie elektronicznej w systemie SOW w terminie od 01.11.2023 r. do 30.11.2023 r.

Druki wniosków do pobrania

„Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych”

http://pcpropolelub.eurzad.eu/wp-content/uploads/2023/10/Wniosek-o-dofinansowanie-organizacji-sportu-kultury.pdf

„Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji”

http://pcpropolelub.eurzad.eu/wp-content/uploads/2023/10/Wniosek-o-dofinansowanie-zaopatrzenia-w-sprzęt-rehabilitacyjny-dla-instytucji.pdf


Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych z powiatu opolskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej zaprasza wszystkie rodziny zastępcze z terenu powiatu opolskiego na spotkanie grupy wsparcia. Proponowane przez PCPR spotkania stanowią możliwość zbudowania forum wzajemnej wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących taką samą funkcję – tworzących rodziny zastępcze. Grupa wsparcia jest bowiem dobrowolnym zgromadzeniem osób znajdujących się w podobnej sytuacji.

Spotkania odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 18.00-20.00


Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej w dniu 07.10.2023r zorganizowano wycieczkę zabytkową kolejką wąskotorową dla pieczy zastępczej. Spotkanie miało na celu integrację rodzin zastępczych i wychowanków przebywających w pieczy. Uczestnicy mogli podziwiać piękny jesienny krajobraz z okien wagoników na trasie Karczmiska-Poniatowa- Karczmiska a następnie spróbować pieczonej kiełbaski z ogniska i pysznego bigosu. Każdy z wychowanków otrzymał również słodkie upominki. Pomimo pochmurnej pogody wszystkim uczestnikom dopisywały wyśmienite humory. Śmiechom i zabawom na świeżym powietrzu nie było końca.

W imieniu Pani Dyrektor Krystyny Piłat i pracowników PCPR dziękujemy za wspólnie spędzony czas, który był okazją do rozmów i nawiązania pozytywnych relacji oraz promowania rodzicielstwa zastępczego.


Ogłoszenie

Nowy wzór wniosku o wydanie karty parkingowej:

Pobierz wzór wniosku


Zapraszamy do udziału w programie pn. „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością” – szczegółowe informacje dostępne odnośnik: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zapraszamy-do-skorzystania-z-wypozyczalni-technologii-wspomagajacych-dla-osob-z-niepelnosprawno/Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”

pismo dot. kampanii edukacyjnej


Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” można składać w  formie elektronicznej w systemie SOW już od 01 marca 2023 roku.

Moduł I – Wnioski oraz załączniki na 2023 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową należy składać w terminie:

 • od 01 marca do 31 sierpnia 2023 roku.

Druki do pobrania:

Wniosek AS A1

Wniosek AS A2, A3

Wniosek AS A4

Wniosek AS B1, B3, B4

Wniosek AS B2

Wniosek AS B5

Wniosek AS C1

Wniosek AS C2

Wniosek AS C3

Wniosek AS C4

Wniosek AS C5

Wniosek AS D

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 – zaświadczenie lekarskie A1, A2 (dysfunkcja narządu ruchu)

Załącznik nr 1 – oświadczenie do wniosku A3 (dysfunkcja narządu słuchu)

Załącznik nr 1 – zaświadczenie lekarskie A4, B4 (dysfunkcja narządu słuchu)

Załącznik nr 1 – zaświadczenie lekarskie – B1 (dysfunkcja obu kończyn górnych)

Załącznik nr 1a – zaświadczenie lekarskie B1 (dysfunkcja narządu wzroku)

Załącznik nr 1- zaświadczenie lekarskie B3 (dysfunkcja narządu wzroku)

Załącznik nr 1 – zaświadczenie lekarskie – C3,C4

Załącznik nr 1 – zaświadczenie lekarskie – C5

Załącznik nr 1 – zaświadczenie lekarskie C1

Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

Moduł II – Wniosek oraz załączniki na 20223 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym należy składać w terminie:

 • od 01 marca do 31 marca 2023 roku dla wniosków za semestr letni 2022/2023
 • od 01 września do 10 października 2023 roku dla wniosków za semestr zimowy 2023/2024

Druk do pobrania:

Wniosek AS MII

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 zaświadczenie z uczelni/szkoły

Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

Informacja

Monitoring Powiatowego Programu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025

formularz sprawozdawczy


W dniu 02 lutego 2023 roku Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku

Szczegóły: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2023-roku/

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2023 roku

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku

        Program finansowany ze środków PFRON


KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż od 01 stycznia 2023 roku zostaną otwarte elektroniczne nabory wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz o dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych: architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Wnioski składać należy poprzez platformę –System Obsługi Wsparcia SOW (sow.pfron.org.pl). Aby złożyć taki wniosek potrzebny jest: dostęp do Internetu, konto w Systemie SOW i Profil Zaufany lub Podpis Elektroniczny.

Wnioski w/w w formie papierowej będą przyjmowane od 02 stycznia 2023 roku w siedzibie PCPR.

 

Druki wniosków oraz wymagane załączniki do wniosku dostępne są w zakładce – rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych


Informacja

           W dniu 10 października w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej odbyło się szkolenie kadry pomocy społecznej z terenu powiatu opolskiego pracującej z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie pt. „Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury Niebieskiej Karty”.  Spotkanie zostało poprowadzone przez Panią Agnieszkę Olszewską – Dąbrowską – prawniczkę, psychologa, certyfikowaną mediatorkę rodzinną a także superwizorkę przemocy w rodzinie i miało charakter wykładowo – warsztatowy. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia związane z funkcjonowaniem całego systemu rodzinnego uwikłanego w przemoc, omówiono także problematykę związaną z podejmowaniem interwencji w ramach procedury „Niebieska Karta”  oraz kwestię zabezpieczenie dziecka  w razie bezpośredniego zagrożenia jego życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie. Oprócz wzbogacenia oraz pogłębienia poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestnicy szkolenia mogli nawiązać wzajemny kontakt i podzielić się doświadczeniami pracy w w/w tematyce a także omówić napotkane trudności.


Informacja

Wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2022 r. należy składać do dnia 30 listopada 2022 r. na nowych drukach wraz z kompletem załączników.

Wniosek do pobrania


Informacja

                27 października br. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, odbyły się warsztaty mające na celu promowanie i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych rodziców z terenu powiatu opolskiego pt. „ Od złości do miłości”.

               Spotkanie poprowadziła psycholog Pani Katarzyna Szumilak- Duda, która pomogła uczestnikom lepiej zrozumieć potrzeby psychiczne dziecka niezbędne do prawidłowego rozwoju, pokazała jak warto komunikować się ze swoją pociechą, jak wyrażać uczucia aby poprawić relacje ze swoim dzieckiem. Warsztaty angażowały uczestników do pracy indywidualnej oraz grupowej. Prowadząca zadbała o to, aby zajęcia zostały przeprowadzone pod kątem praktycznych doświadczeń co pomogło w uświadomieniu uczestnikom potrzeby bogacenia swojej wiedzy wychowawczej a także zdobycia odwagi w szukaniu pomocy w rozwiązywaniu napotykanych trudności wychowawczych.


Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż przystąpiło do realizacji programu finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „ Dostępne mieszkanie”.

Celem obu programów jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osoby z niepełnosprawnością. W przypadku programu „Mieszkanie dla absolwenta” będzie on realizowany poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności, a przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia mieszkania, ponoszone w okresie 36 miesięcy. Natomiast w przypadku programu „Dostępne mieszkanie” cel będzie realizowany poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych, a dofinansowanie obejmie koszty zmiany niedostępnego mieszkania.

Adresatem programu „Mieszkanie dla absolwenta” jest beneficjent który spełnia warunki:

 • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Adresatem programu „Dostępne mieszkanie” jest beneficjent który spełnia warunki:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu o znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • w momencie składania wniosku nie ukończył 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

 • oświadczenie o zamieszkaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
 • orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w formie elektronicznej w systemie SOW.

Szczegóły programu „Dostępne mieszkanie” oraz „Mieszkanie dla absolwenta”: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/ 

Osoby do kontaktu:

Małgorzata Samonek, e-mail: samonek@pcpropolelub.eurzad.eu

Joanna Kieraga, e-mail: kieraga@pcpropolelub.eurzad.eu


Rodziny zastępcze na wyjątkowej wyciecze

             W dniu 5 lipca o godz. 10.00 ze stacji w Karczmiskach rodzice zastępczy z terenu powiatu opolskiego wraz ze swoimi podopiecznymi wyruszyli w pełną radości podróż zabytkową kolejką wąskotorową. Uśmiechy nie schodziły z twarzy najmłodszych ani na minutę, tym bardziej, że każde z dzieci otrzymało słodkie upominki.

          Wycieczka, którą zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej, obejmowała trasę z Karczmisk do Poniatowej i z powrotem. Podczas przejażdżki dzieci i ich opiekunowie podziwiali piękną przyrodę i ochoczo machali do kierowców samochodów jadących w pobliżu torów. Krótka przerwa w Poniatowej na przepięcie lokomotywy, była dla wycieczkowiczów okazją do zrobienia kilku pamiątkowych zdjęć.

             Po powrocie na stację w Karczmiskach na uczestników wycieczki czekała kolejna atrakcja. Na specjalnie zorganizowanym placu płonęło wielkie ognisko, nad którym można było sobie upiec pyszne kiełbaski. Wspólne biesiadowanie stało się  okazją do spędzenia wyjątkowego czasu w gronie opiekunów i ich podopiecznych.

Podarować ciepło domowego ogniska

           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej czeka na osoby, które przywrócą uśmiech i stworzą dla potrzebujących dzieci rodziny zastępcze.

           W życiu każdego człowieka najważniejszym i jednocześnie najmocniejszym fundamentem zapewniającym właściwe funkcjonowanie jest rodzina. Dla najmłodszych jest podstawą prawidłowego rozwoju, poczucia bezpieczeństwa i radości z bycia dzieckiem. Zdarza się jednak, że rodzina nie funkcjonuje odpowiednio, wtedy z pomocą przychodzą ludzie, którzy otwierają swoje serca i „budują” dla dzieci nowy dom, tworząc dla nich rodzinę zastępczą. Jest to sposób na szczęśliwe i niezachwiane dzieciństwo, mimo przeciwności losu. I chociaż to tylko czasowe rozwiązanie, jest niezwykle ważne i potrzebne dla dzieci, którymi rodzice z różnych powodów nie mogą się opiekować oraz ich wychowywać.

           Na terenie naszego powiatu funkcjonuje 49 rodzin zastępczych, w tym: 3 rodzinne domy dziecka, 2 rodziny zastępcze zawodowe, 15 rodzin zastępczych niezawodowych oraz 29 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywa łącznie 106 wychowanków.

           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej wciąż jednak  poszukuje osób, które wyciągną pomocną dłoń do potrzebujących dzieci i zechcą podjąć się sprawowania funkcji rodziny zastępczej.

           Kto może pełnić taką rolę? Jakie warunki muszą spełnić ci, którzy zdecydują się zostać rodziną zastępczą lub poprowadzić rodzinny dom dziecka? Wykonywanie takich funkcji może być powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
 • odbędą szkolenie przygotowane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny, zakończone wydaniem świadectwa jego ukończenia.

           Wszystkich, którzy chcą pomóc dzieciom odbudować teraźniejszość i stworzyć lepszą przyszłość obdarowując je ciepłem domowego ogniska, zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej:

11-go Listopada 5, 24-320 Poniatowa, tel. (81) 827-52-05 oraz (81) 458-10-41.


Polityka senioralna w Polsce. Materiały pokonferencyjne.

Co zrobić aby seniorom w Polsce żyło się lepiej? Jakie działania na rzecz osób starszych powinny podejmować władze lokalne, instytucje czy też organizacje społeczne? Czym w praktyce jest polityka senioralna i jak nią mądrze zarządzać? Między innymi nad tym zastanawiali się uczestnicy dwudniowej „Srebrnej Konferencji”, która odbyła się w dniach 31 maja – 1 czerwca br. w Goleniowie.

W konferencji udział wzięli liderzy senioralnych środowisk z całej Polski (m.in. z Goleniowa, Gorzowa, Wrocławia, Kołobrzegu, Myśliborza, Świdwina, Maszewa, Dębna, Chojnic, Gryfic, Krakowa, Białogardu, Sławna, Szczecina, Poznania, Czerska) oraz przedstawiciele samorządów i instytucji publicznych dbający o dobrostan seniorów.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi, które znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.RadnySenior.pl (zakładka „Aktualności”). Materiały w szczególności polecamy członkom rad seniorów, organizacji senioralnych, pracownikom samorządów lokalnych i instytucji właściwych dla zagadnień polityki senioralnej.

Z kolei pod adresem https://youtube.com/playlist?list=PLCAy4r6ZBeMOb4Zb4757jHz4Btq8undhC można prześledzić zapis video całej konferencji (wystąpienia poszczególnych ekspertów, jak i panele dyskusyjne).

W bogatym programie „Srebrnej Konferencji” znalazły się m.in. następujące tematy:

 • Sytuacja osób starszych w Polsce, czyli co wynika z najnowszych badań Głównego Urzędu Statystycznego
 • Lokalne polityki senioralne, czyli jak systemowo podejść do rozwiązywania problemów osób starszych.
 • Program polityki zdrowotnej „Rehabilitacja dla Seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023”, jako konkretna odpowiedź samorządu lokalnego na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa.
 • Znaczenie rad seniorów i Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów /w budowaniu polityki senioralnej w Polsce
 • Niechciany temat: Co zrobimy z naszą starością? Tematy tabu czyli: alkoholizm, depresja, lekomania, samobójstwa wśród osób starszych.
 • Innowacje w usługach społecznych.
 • Kultura dla seniorów – jak w środowisku lokalnym czynić ofertę dostępną, wartościową i atrakcyjną?
 • Rady seniorów – ustawa i praktyka. Inicjatywa zdrowo-roszczeniowa seniorów.
 • Polityka zdrowotna na przykładzie chorób neurologicznych seniorów i rehabilitacja w wieku senioralnym

 

Organizatorem „Srebrnej Konferencji” była Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego ze Szczecina www.PFSP.pl

Przedsięwzięcie odbyło się dzięki wsparciu z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Maciej Patynowski


Інформація для біженців з України які легально перетнули кордон

до Польщі з 24 лютого 2022 року.

Шановні громадяни України:

Центр соціальної допомоги в Понятовій повідомляє, що ужонд Маршаковского Воєвудства Люблінського  реалізує проект «Любельське Воєвудство допомагає Українцям – у вивченні польської мови», який співфінансується з Європейським Соціальним Фондом, державним бюджетом та бюджетом Люблінського воєводства, реалізується у 2022-2023 роках через Воєводство Любельськє. Мовне навчання в рамках проекту проводитиметься на терені Воєводства Люблінського до липня 2023 року.

У рамках науки вивчення польської мови, учасники виконають 60 урочних годин занять, які триватимуть близько 8 тижнів (2 зустрічі на тиждень по 4 уроки). Заняття проводитимуться в групах до дванадцяти осіб, у стаціонарній або дистанційній системі (залежно від уподобань учасників), у дати та місця, можливо достосованих до потреб студентів. Набір учасників проекту здійснюватиме Департамент культури, освіти та народного уженду Маршалковської , а навчання буде доручено зовнішнім навчальним закладам, відібраним для цього. В Опольському окрузі планується створення двох навчальних груп.

Соціальні працівники OPS у Понятовій допоможуть біженцям заповнити анкету на проект. Люди, які бажають взяти участь у курсі польської мови, можуть отримати інформацію та допомогу у заповненні анкети.

Центр соціального захисту в Понятовій працює с з 7:00 до 15:00 Інформацію надає Пані Агнешка Росінська, ужонд в Понятовій – кімната 3, тел. 578 204 795, 81 820 47 98

 https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/

 

Informacja dla uchodźców z Ukrainy

   przybyłych legalnie do Polski od 24.02.2022r.

Szanowni Państwo:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej informuje, że Urząd  Marszałkowski Województwa Lubelskiego realizuje projekt „Lubelskie pomaga Ukrainie-nauka języka polskiego”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, realizowany w latach 2022-2023 przez woj. lubelskie. Szkolenia językowe w ramach projektu będą realizowane na obszarze woj. lubelskiego do lipca 2023r.

W ramach szkolenia uczestnicy zrealizują 60 godzin lekcyjnych zajęć, które będą trwały ok. 8 tygodni ( 2 spotkania w tygodniu po 4 godziny lekcyjne). Kursy będą prowadzone w maksymalnie dwunastoosobowych grupach,  w systemie stacjonarnym lub zdalnym (w zależności od preferencji uczestników), w terminach i miejscach możliwie dostosowanych do potrzeb słuchaczy. Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego  Urzędu  Marszałkowskiego, natomiast realizacja szkoleń zostanie powierzona wyłonionym w tym celu zewnętrznym instytucjom szkoleniowym. W powiecie opolskim planowane jest utworzenie dwóch grup szkoleniowych.

Pracownicy socjalni OPS w Poniatowej będą pomagać uchodźcom w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego do projektu. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie języka polskiego mogą uzyskać informacje i pomoc w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej pracuje w godz. od 7:00 do 15:00  Informacji udziela Pani  Agnieszka Rosińska, piętro 3, pokój nr 3,  tel. kontaktowy 578 204 795 , 81 820 47 98

https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/


Szkolenie dla rodzin zastępczych

         7 czerwca br. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych, pt. „Świat z perspektywy nastolatka. Porozumienie z dzieckiem w okresie dojrzewania”.

         Szkolenie poprowadziła Agnieszka Piłat, psycholog – terapeuta, która przedstawiła jego uczestnikom najczęstsze problemy, jakie pojawiają się u nastolatków wraz z okresem dojrzewania, od przemian fizycznych, po funkcjonowanie emocjonalne. Prowadząca nakreśliła również najważniejsze aspekty prawidłowych relacji rodzic – nastolatek. Jakie błędy najczęściej popełniają rodzice dojrzewających dzieci, jak ich unikać i co można zrobić, żeby więź między nastolatkiem i jego opiekunem była jak najsilniejsza a relacje w jak najmniejszym stopniu pozbawione napięć.

         Podczas szkolenia, oprócz teorii, która przeplatana była dzieleniem się osobistymi doświadczeniami rodziców zastępczych, nie zabrakło również praktyki. Uczestnicy szkolenia mieli m.in. za zadanie opisać jaki jest ich główny cel w wychowaniu dziecka.


Informacja

W związku z dniem Rodzicielstwa Zastępczego obchodzonym w dniu 30 maja 2022r., w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim odbyło się spotkanie przedstawicieli rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka ze Starostą Opolskim oraz Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej. Starosta Opolski Pan Dariusz Piotrowski na ręce rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka złożył listy gratulacyjne oraz kwiaty. Po części oficjalnej goście mogli porozmawiać, wymienić się doświadczeniami przy filiżance kawy.

Na terenie naszego powiatu funkcjonuje 49 rodzin zastępczych, w tym: 3 rodzinne domy dziecka, 2 rodziny zastępcze zawodowe, 14 rodzin zastępczych niezawodowych, 30 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywa łącznie 105 wychowanków,.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej nadal poszukuje osób i rodzin chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Zapraszamy wszystkie osoby , które mają otwarte serca i chciałyby dać potrzebującym dzieciom ciepło i rodzinny dom,  do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej.Informacja

23 maja 2022r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się szkolenie pt. „ Podnoszenie kompetencji radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci – sztuka rozwiązywania konfliktów”  dla rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie Powiatu Opolskiego mające na celu wzmocnienie i zachowanie ich kompetencji wychowawczych oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Podczas szkolenia rodziny zastępcze pozyskały wiedzę m.in. na temat negatywnych i pozytywnych strategii rozwiązywania konfliktów, zasad porozumienia bez przemocy, sposobów pomagającym rodzicom w opanowaniu negatywnych emocji a także konstruktywnego zachowania podczas konfliktu z dzieckiem. Oprócz pogłębiania poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej rodzice zastępczy mogli podzielić się własnymi doświadczeniami w opiece nad dziećmi. Szkolenie zostało poprowadzone przez psychologa- terapeutę.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” można składać w  formie elektronicznej w systemie SOW już od 01 marca 2022 roku.

Moduł I – Wnioski oraz załączniki na 2022 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową należy składać w terminie:

 • od 01 marca do 31 sierpnia 2022 roku.

Druki do pobrania:

Wniosek AS A1

Wniosek AS A2, A3

Wniosek AS A4

Wniosek AS B1, B3, B4

Wniosek AS B2

Wniosek AS B5

Wniosek AS C1

Wniosek AS C2

Wniosek AS C3

Wniosek AS C4

Wniosek AS C5

Wniosek AS D

Załączniki do pobrania:

 

Załącznik nr 1 – zaświadczenie lekarskie – B1 (dysfunkcja obu kończyn górnych)

Załącznik nr 1 – zaświadczenie lekarskie – C3,C4

Załącznik nr 1 – zaświadczenie lekarskie – C5

Załącznik nr 1 – zaświadczenie lekarskie A 3, A4, B4 (dysfunkcja narządu słuchu)

Załącznik nr 1 – zaświadczenie lekarskie C1

Załącznik nr 1a, 1- zaświadczenie lekarskie B1, B3 (dysfunkcja narządu wzroku)

Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

Moduł II – Wniosek oraz załączniki na 2022 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym należy składać w terminie:

 • od 01 marca do 31 marca 2022 roku dla wniosków za semestr letni 2021/2022
 • od 01 września do 10 października 2022 roku dla wniosków za semestr zimowy 2022/2023

Druk do pobrania:

Wniosek AS MII

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 zaświadczenie z uczelni

Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych


 

Informacja o wynikach naboru – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


W dniu 08 lutego 2022 roku Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku

Szczegóły: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku/

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2022 roku

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku         

Program finansowany ze środków PFRON


Informacja o wynikach naboru – Psycholog PPS i PIK

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Informacja o wynikach naboru – Terapeuta dla Rodzin Zastępczych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Informacja

Monitoring Powiatowego Programu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025

formularz sprawozdawczy


Informacja o wynikach naboru – Prawnik.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.Informacja o naborze.

Terapeuta dla Rodzin Zastępczych

Zapytanie ofertowe – Terapeuta

Klauzula informacyjna RODO

OFERTA

KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż od 01 stycznia 2022 roku wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych będzie można złożyć elektronicznie za pomocą darmowego Systemu SOW (sow.pfron.org.pl). Aby złożyć taki wniosek potrzebny jest: dostęp do Internetu, konto w Systemie SOW i Profil Zaufany lub Podpis Elektroniczny. Wnioski w/w w formie papierowej będą przyjmowane od 03 stycznia 2022 roku w siedzibie PCPR.

Druki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Załączniki do wniosku:

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus

Oświadczenie osoby niepełnosprawnej

Sytuacja społeczna osoby niepełnosprawnej

Oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Załączniki do wniosku:

1) kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
2) faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup lub oferta określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji wraz z kopią zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
3) kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę ( apteka, sklep medyczny, zakład ortopedyczny itp.).


Ogłoszenie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Załącznik Nr 1 opis stanowiska

Załącznik Nr 2Informacja

Wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2021 r. należy składać do dnia 30 listopada 2021 r. na nowych drukach wraz z kompletem załączników.

Druk wniosku do pobrania Informacja

W związku z przyjętym Powiatowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2022 w załączeniu informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi    w powiecie opolskim.

Informator do pobrania


Festyn

W ramach projektu ,,Szansa na lepsze jutro” realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPLU.11.01.00-06-0014/18-00 z dnia 24.12.2018r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej 11 Włącznie społeczne, Działania 11.1. Aktywne włączanie w dniu 27 czerwca 2021r został zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej Festyn- piknik dla rodzin zastępczych.

               Piknik był okazją do wspólnej integracji rodzin i dzieci, przebiegał w miłej, radosnej atmosferze

               Swoją obecnością zaszczycił nas: Pan Michał Kramek- Członek Zarządu Powiatu.

Rodziny mogły skorzystać z poradnictwa prawnego, psychologicznego i rodzinnego a także podzielić się wzajemnymi doświadczeniami, natomiast dla dzieci był to czas dla zabawy.

Wśród atrakcji dla dzieci, które cieszyły się dużym zainteresowaniem znalazły się zamek dmuchany ze zjeżdżalnią, elektryczne samochody, gry oraz zabawy, foto budka, malowanie twarzy, pokaz pierwszej pomocy.

Galeria:

Informacja

16 czerwca 2021r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się szkolenie pt. „ Podejście metalizowania oraz inne podejście terapeutyczne w pracy z zaburzonymi więziami. – porozumienie bez przemocy” dla rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie Powiatu Opolskiego mające na celu wzmocnienie i zachowanie ich kompetencji wychowawczych oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Oprócz wzbogacenia oraz pogłębienia poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej rodzice zastępczy mogli nawiązać wzajemny kontakt i podzielić się występującymi trudnościami. Szkolenie zostało poprowadzone przez psychologa- terapeutę.

Szkolenie dla rodzin zastępczych

20 maja 2021r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się szkolenie pt. „ Język żyrafy i szakala – porozumienie bez przemocy” dla rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie Powiatu Opolskiego mające na celu wzmocnienie i zachowanie ich kompetencji wychowawczych oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Oprócz wzbogacenia oraz pogłębienia poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej rodzice zastępczy mogli nawiązać wzajemny kontakt i podzielić się występującymi trudnościami. Szkolenie zostało poprowadzone przez psychologa- terapeutę.


OTWARCIE PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM

W dniu 28 kwietnia 2021r. zawarte zostało porozumienie mające na celu utworzenie punktu obsługi klienta przy Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim, świadczącego wybrany zakres zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Poniatowej.

Porozumienie podpisali Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis oraz Starosta Opolski Dariusz Piotrowski, w obecności Dyrektor Centrum Usług Społecznych Eweliny Szkutnickiej i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Krystyny Piłat.

Punkt obsługi klienta PCPR utworzony przy CUS będzie świadczył usługi związane z dofinansowaniami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej, tj. udzielanie informacji, wydawanie i przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją, a także usługi z zakresu działań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnoprawności związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, tj. udzielanie informacji, wydawanie i przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją, wydawanie kart parkingowych i legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Podstawą do zawarcia porozumienia był fakt przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim w Centrum Usług Społecznych w ramach projektu wdrożeniowego Nr POWR.02.08.00-00-0067/20 PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ – CUS w Gminie Opole Lubelskie. Zapisy projektu jak również ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych dają możliwość realizowania usług społecznych z zakresu zadań powiatu.

Otwarcie PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA przy CUS nastąpi 10 maja 2021 roku. Beneficjenci z obszaru powiatu będą obsługiwani w lokalu przy ul. Stary Rynek 44 w Opolu Lubelskim w każdy poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30.Aktywny samorząd

 Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” można składać w  formie elektronicznej w systemie SOW już od 01 marca 2021 roku.

Moduł I – Wnioski oraz załączniki na 2021 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową należy składać w terminie:

 • od 01 marca do 31 sierpnia 2021 roku.
Druki do pobrania:
Załączniki do pobrania:

Moduł II – Wniosek oraz załączniki na 2021 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym należy składać w terminie:

 • od 01 marca do 31 marca 2021 roku dla wniosków za semestr letni 2020/2021
 • od 01 września do 10 października 2021 roku dla wniosków za semestr zimowy 2021/2022
Druk do pobrania:
 
 
Załączniki do pobrania:
 

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż na terenie województwa lubelskiego powstał Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD działający przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie. Szczegółowe informacje znajduje się w zamieszczonej ulotce.

Pobierz ulotka w pdf


Informacja

          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej informuje o możliwości skorzystania z  wsparcia psychologa w formie poradnictwa psychologicznego bądź terapii rodzinnej dla dorosłych oraz dzieci – mieszkańców powiatu opolskiego. Zgłoszenia osób chętnych do skorzystania     z wsparcia przyjmowane są telefonicznie  81 827 52 05, 81 458 10 41, 789 423 309 lub osobiście w siedzibie PCPR ul. 11 listopada 5, 24-320 Poniatowa. Osoba do kontaktu Pani Katarzyna Kałdonek.

Szczegóły: Punkt Poradnictwa Specjalistycznego (PPS) Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK)


Informacja

Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 05 sierpnia 2020 dotycząca wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej.

Zarządzenie nr 20/2020

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pełni Pani Joana Rycaj.

Dane kontaktowe:

E-mail: inspektor@cbi24.pl

tel: 575-001-799


W dniu 11 stycznia 2021 roku Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku

Szczegóły: http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

 Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2021 roku

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku

Program finansowany ze środków PFRON


                 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż w 2021 roku realizuje projekt konkursowy „Szansa na lepsze jutro” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

PCPR  planuje objąć wsparciem 30 osób niepełnosprawnych w tym:    (16 kobiet i 14 mężczyzn).

          Celem ogólnym projektu w kontekście osób niepełnosprawnych jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej jak również wzmocnienie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu opolskiego.

W grupie objętej wsparciem znajdą się osoby:

 • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
 • w wieku aktywności zawodowej (18 – 65 lat),
 • bierne zawodowo (osoby nie pracujące/ bezrobotne/nie aktywne zawodowo)
 • posiadające status prawny osoby niepełnosprawnej.

          Podstawą udziału w procesie rekrutacji jest pisemne zgłoszenie udziału w projekcie konkursowym na formularzu zgłoszeniowym.

          Pod uwagę będą brane zgłoszenia złożone w siedzibie PCPR w terminie od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 15 lutego 2021 r.

          Formularz zgłoszenia udziału w procesie rekrutacji jest dostępny do pobrania w PCPR w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej lub na stronie internetowej PCPR pod adresem www.pcpropolelub.eurzad.eu w zakładce „Projekt konkursowy 2019-2021”

 Planowane formy wsparcia w ramach projektu konkursowego dla osób niepełnosprawnych:

Usługi aktywnej integracji o charakterze społeczno–zdrowotnym:

 1. 12 dniowy pobyt społeczno–zdrowotny dla 30 osób niepełnosprawnych oraz 10 opiekunów,
 2. Grupowy trening skuteczności osobistej prowadzony przez psychologa,
 3. Indywidualny trening skuteczności osobistej prowadzony przez psychologa,
 4. Wyjazd kulturalny do teatru.

Załączniki:  

 1. Zgłoszenie udziału do projektu
 1. Zaświadczenie lekarskie

Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, że nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” został przywrócony ostatecznie do dnia 07.12.2020 roku.


KOMUNIKAT

W związku z uchwałą nr 81/2020 z dnia 30 listopada 2020 r., zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje o przywróceniu terminu związanego ze złożeniem albo uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III programu.

Informacja skierowana jest do adresatów w/w programu, którzy nie złożyli wniosków w wyznaczonym pierwotnie terminie.


KOMUNIKAT

       W związku z uchwałą nr 76 z dnia 30 października 2020 r., zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż termin składania wniosków przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu III został wydłużony do dnia 16 listopada 2020 roku, natomiast okres na jaki może zostać przyznane świadczenie wydłużony został do maksymalnie 5 miesięcy.

       W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej zwraca się z prośbą aby w miarę możliwości wnioski składać w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.
W przypadku osób które będą składały wniosek po raz pierwszy należy dołączyć:

1. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) lub w przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

druk wniosku do pobrania:  Pobierz

Szczegóły: http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-kontynuuje-wsparcie-oferowane-w-ramach-modulu-iii-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym/


 

 Informacja          

                 W dniu 18 sierpnia 2020 r. Starosta Opolski – Pan Dariusz Piotrowski podpisał umowę z Wojewodą Lubelskim reprezentowanym przez Pana Mariusza Kidaja – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpiła poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19. Celem szczegółowym Projektu jest zatem wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez:

 1. zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością);
 2. zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekujących);
 3. zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Wojewoda Lubelski przekazał Powiatowi Opolskiemu środki finansowe w łącznej kwocie 95.852,00 zł z przeznaczeniem na zakup: laptopów oraz środków ochrony indywidualnej w postaci: maseczek jednorazowych, rękawiczek i płynów do dezynfekcji. Powiat Opolski na warunkach porozumienia przekazał Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej w/w środki finansowe na realizację Projektu.

W ramach otrzymanych środków finansowych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej dokonało zakupu: 29 laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 1560 sztuk maseczek jednorazowych, 7850 sztuk rękawiczek i 259 litrów środków dezynfekujących.


Deklaracja dostępności

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Strona Internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów dlatego nie są dostępne cyfrowo.
 • część zamieszczonych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Prezentowane treści są udostępnione przez podmiot zewnętrzny i zostały przekazane w formie uniemożliwiającej ich dostępność cyfrową.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej w dniu 17.02.2020r.
 • Deklaracja zaktualizowana dnia 21.09.2020r.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod nr telefonu (81)827-52-05 oraz na adres e-mail: sekretariat@pcpropolelub.eurzad.eu . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Ułatwienia na stronie
Strona internetowa posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

• podwyższony kontrast
• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
• rozszerzone menu dostępności dostępne po wciśnięciu poniższego skrótu klawiaturowego lub menu w prawym górnym rogu:

CTRL + U

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej ul. 11-go Listopada 5, 24-320 Poniatowa

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul 11-go Listopada 5.
 • Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku jest platforma przyschodowa.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i  słabowidzące.
 • W budynku nie ma windy.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Warsztaty umiejętności wychowawczych.

17 września 2020r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbyły się warsztaty umiejętności wychowawczych, mające na celu wzbogacenie oraz pogłębienie poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Warsztat skierowany był do rodzin zamieszkujących na terenie naszego Powiatu zorganizowany we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w ramach „Programu wspierania kompetencji wychowawczych rodziców z powiatu opolskiego w latach 2017-2020”. Został poprowadzony przez psychologa- terapeutę.


Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

Komunikat PFRON w sprawie dołączania zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze do wniosków przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków PFRON.

Informujemy, że do wniosku o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych składanego do właściwej terytorialnie samorządowej jednostki organizacyjnej szczebla powiatowego (najczęściej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) lub za pomocą systemu SOW (http://sow.pfron.org.pl/) należy dołączyć kopię/skan pełnego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (sekcje I-IV) uzyskaną od świadczeniodawcy,         u którego dokonano zakupu (sklepu lub apteki). Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, pacjenci korzystający z teleporad medycznych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej są przez lekarza informowani o numerze zlecenia, który przed dokonaniem zakupu przekazują świadczeniodawcy. Po przyjęciu zlecenia do realizacji lub po zrealizowaniu zlecenia (w zależności od konkretnej sytuacji) świadczeniodawca winien dokonać wydruku wszystkich stron zlecenia w celu przekazania pacjentowi, który zadeklaruje chęć ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON.

Przypadki odmowy przekazania wydruku wszystkich stron zlecenia przez świadczeniodawcę można zgłaszać do Oddziałów NFZ.KOMUNIKAT

Uwaga studenci! Wnioski o rozliczenie przyznanego dofinansowania na podstawie umowy należy składać elektronicznie w systemie SOW- dotyczy naboru: Aktywny Samorząd  Moduł II – rozliczenie umowy.
 
Do wniosku należy dołączyć dokumenty:
– potwierdzające wysokość poniesionych kosztów w przypadku opłaty za naukę /czesne/- fakturę VAT, a w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie jest możliwe wystawienie faktury VAT innych dokumentów – wraz z dowodami zapłaty,
– zaświadczenie ze szkoły/uczelni o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub zaświadczenia, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki,
– oświadczenie dotyczące dodatku na pokrycie kosztów kształcenia
 
druk do pobrania:                                                      
 

Turnusy rehabilitacyjne i przedmioty ortopedyczne – zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie bez wychodzenia z domu!

Szanowni Państwo, z nieukrywaną radością przypominamy, iż w CAŁEJ POLSCE można bez wychodzenia z domu wnioskować o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Więcej informacji na stronie: x

x x


13. edycja Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość”.

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza Program Stypendialny skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnionych wychowanków. Adresaci konkursu: dzieci i młodzież przebywająca w: • rodzinnej formie opieki zastępczej: spokrewnionej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej specjalistycznej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego; •placówkach opiekuńczo -wychowawczych typu socjalizacyjnego, • usamodzielniona młodzież z pieczy zastępczej do lat 24

Wysokość pomocy: Kwota dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi maksymalnie 10 000 zł na Dom (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Dofinansowanie na 1 dziecko nie może przekroczyć 2000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych). Dofinansowanie w wysokości do 2000 złotych na dziecko dotyczy korepetycji poszerzających zakres podstawy programowej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej – np. nauka obcego języka, kursy na uczelnie wyższe, kursy zawodowe, koła naukowe, rozwój pasji i zainteresowań. W przypadku korepetycji uzupełniających podstawę programową szkół podstawowych i ponadpodstawowych dofinansowanie na 1 dziecko nie może przekroczyć 1000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych). Priorytety udzielanej pomocy: wsparcie finansowe na zajęcia: • przygotowujące do ukończenia danego etapu edukacji, • przygotowujące do rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji, • pozwalające na zdobycie kompetencji zawodowych, • rozwijające pasje i zainteresowania, • zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne (tzw. korepetycje) W 2020 roku priorytetem będą inicjatywy ukierunkowane na zdobywanie wiedzy i umiejętności wykraczającej ponad standardowy program nauczania na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (specjalizacje zawodowe, rozwój zainteresowań). W przypadku projektów dotyczących korepetycji z zakresu szkoły podstawowej, organizator zastrzega sobie prawo do zasięgnięcia opinii pedagoga szkolnego z placówki, do której uczęszcza Uczestnik. Czas składania wniosków: 16 grudnia – 17 stycznia 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Wyniki konkursu: 14 lutego 2020r – wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl Zasady przystąpienia do konkursu i szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu. Wszystkie zajęcia dofinansowane z programu stypendialnego (w tym korepetycje, kursy, szkolenia, warsztaty, zajęcia indywidualne itp.) muszą zostać udokumentowane fakturami, bądź umowami cywilnoprawnymi (umowa o dzieło, umowa zlecenie). W wypadku braku wymaganej dokumentacji dotacja będzie musiała zostać zwrócona!!!! Zapraszamy do składania wniosków konkursowych. Jeden egzemplarz wniosku należy wysłać (w formie papierowej) na poniższy adres: Towarzystwo Nasz Dom Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa z dopiskiem: Program Stypendialny Koordynator: Elżbieta Prządka, 508 106 152 lub e.przadka@naszdom.org.pl

pliki do pobrania:

Regulamin_ Fundusz Stypendialny_Moja Przyszłość: x
Załącznik nr 1_ Zgłoszenie do Programu Stypendialnego_ Moja Przyszłość: x

x xDiagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na obszarze powiatu opolskiego w latach: 2015 – 2018

Załącznik: x


 


Ogłoszenie 500+

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2016r. można składać wnioski na przyznanie dodatku wychowawczego na dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, umieszczone w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.
Druk wniosku do pobrania x


Poprzednia wersja strony dostępna pod adresem:
http://pcpropolelub.eurzad.eu/archiwum/