Usamodzielnienie

Osobie, która po osiągnięciu pełnoletności, opuszcza rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:

 

 • przyznaje się pomoc na:
  a) kontynuowanie nauki,
  b) usamodzielnienie,
  c) zagospodarowanie;
 • udziela się pomocy w uzyskaniu:
  a) odpowiednich warunków mieszkaniowych,
  b) zatrudnienia;
 • zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

 

Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli się nadal uczy.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:
– 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
– roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną

 

Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia, który jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie. Osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby. Opiekun usamodzielnienia jest osobą wybraną przez wychowanka. Opiekun wspiera go w realizacji programu, dokonuje jego oceny, współpracuje z PCPR, szkołą i in. instytucjami wspomagającymi pełnoletniego wychowanka.

 

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:

 • w szkole;
 • w zakładzie szkolenia nauczycieli;
 • w uczelni;
 • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

 

Wysokość pomocy wynosi nie mniej niż 500,00 zł miesięcznie i zostaje przyznana na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia. Pomoc przysługuje w trakcie trwania, odpowiednio: roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.

 

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz pomoc pieniężna na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1.200,00 zł.

 

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

 • w przypadku osoby usamodzielnianej, która opuszcza rodzinę zastępczą spokrewnioną — nie mniej niż 3.300,00 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;
 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą:
  a) nie mniej niż 6.600,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
  b) nie mniej niż 3.300,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
  c) nie mniej niż 1.650,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.
 • pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia;
 • w przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki;

 

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 r.ż., w wysokości nie niższej niż 1.500,00 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności – w wysokości nie niższej niż 3.000,00 zł. Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej. W skład pomocy na zagospodarowanie wchodzą m.in.: materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania, sprzęt gospodarstwa domowego, pomoce naukowe, sprzęt rehabilitacyjny oraz sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia.

 

Pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych udziela powiatowe centrum pomocy rodzinie właściwe ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej. Pomoc polega na:

 • redagowaniu wspólnie z wychowankiem wniosku o przyznanie mieszkania z zasobów mieszkaniowych gminy; zaopiniowaniu wniosku osoby usamodzielnianej o przyznanie mieszkania; skompletowaniu załączników do przyznania pobytu w mieszkaniu chronionym; wydaniu decyzji administracyjnej przyznającej pobyt w mieszkaniu chronionym
 • wskazaniu adresu burs i internatów szkolnych;
 • całkowitym lub częściowym dofinansowaniu do wynajmu pokoju lub stancji;
 • udzielaniu wskazówek przy poszukiwaniu stancji

 

Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia polega na wspieraniu usamodzielniającego się wychowanka w zdobyciu kwalifikacji zawodowych, uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia zgodnego z możliwościami i aspiracjami życiowymi. Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia polega równie z na motywowaniu i zachęcaniu osoby usamodzielnianej do aktywizacji zawodowej oraz udzielaniu informacji na temat form i sposobów poszukiwania pracy. Pomocy udziela powiatowe centrum pomocy rodzinie ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.