Projekt konkursowy

x

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż w 2019 roku realizuje projekt konkursowy „Szansa na lepsze jutro” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. PCPR planuje objąć wsparciem 30 osób niepełnosprawnych w tym:(16 kobiet i 14 mężczyzn).

Szczegóły projektu x

Zgłoszenie udziału w projekcie konkursowym x

Załącznik nr1 do zgłoszenia udziału x

Projekt systemowy 2014-2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż realizuje projekt systemowy „Program wsparcia społeczno – zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku ze złożonym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie wnioskiem o dofinansowanie projektu w roku 2014 r., PCPR planuje objąć wsparciem 63 osoby niepełnosprawne i 16 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze.

 

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego w zakresie aktywności zawodowej i integracji ze społeczeństwem.

 

W grupie objętej wsparciem znajdą się osoby:

 • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
 • w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata),
 • nie pracujące (bezrobotne lub nie aktywne zawodowo) lub zatrudnione,
 • posiadające status prawny osoby niepełnosprawnej.

 

Podstawą udziału w procesie rekrutacji jest pisemne zgłoszenie udziału w projekcie systemowym na formularzu załączonym do niniejszej informacji.

 

Pod uwagę będą brane zgłoszenia złożone w terminie od 14 maja 2014 r. do dnia 30 maja 2014 r.

Formularz zgłoszenia udziału w procesie rekrutacji jest dostępny do pobrania w PCPR w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej: ul. 11-go Listopada 5 (pokój nr 2 i 102) lub na stronie internetowej (poniżej).

 

Planowane formy wsparcia w ramach projektu systemowego dla osób niepełnosprawnych:

 • 15-dniowy pobyt rehabilitacyjno-szkoleniowy (2014 r.)
 • Warsztaty taneczne dla osób chętnych (2015 r.)
 • Szkolenia/kursy zawodowe (2015 r.)

 

Planowane formy wsparcia w ramach projektu systemowego dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze:

 • Kurs prawo jazdy kat. B, kurs j. angielskiego w stopniu średniozaawansowanym – w miarę potrzeb w stopniu zaawansowanym (2014 r.)
 • Skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie policealnym oraz kosztów z nimi związanych (2014-2015 r.)
 • 3-dniowy wyjazd do Warszawy (2014 r.)
 • 3-dniowy wyjazd do Krakowa (2015 r.)
 • Sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej – sfinansowanie części czesnego(2014-2015 r.)
 • Pomoc finansowa na zagospodarowanie w formie rzeczowej, składniki pomocy rzeczowej zostaną ustalone z każdym uczestnikiem w zależności od jego indywidualnych potrzeb (2014 – 1 wychowankowi, 2015 – 3 wychowankom)

 

Druki do pobrania dla osób niepełnosprawnych

1.Formularz zgłoszenia dla osób niepełnosprawnych
2.Zaświadczenie lekarskie
3.Druk zaświadczenia z miejsca pracy o zatrudnieniu

Druki do pobrania dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze

1.Formularz zgłoszenia dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze


Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki