Program wsparcia społeczno – zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim realizuje projekt systemowy „Program wsparcia społeczno – zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt systemowy jest realizowany w ramach: Priorytetu VII PO KL: „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.1: „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.2: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

Działania projektu systemowego, w 2009r., zostały skierowane do osób, które nie pozostają w zatrudnieniu lub są zatrudnione, znajdują się w wieku aktywności zawodowej, ponadto korzystają ze świadczeń pomocy społecznej i należą do poniższych grup:

 • osób niepełnosprawnych,
 • osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze.

W projekcie systemowym, w 2009r., znalazły zastosowanie następujące instrumenty aktywnej integracji:

wobec osób niepełnosprawnych:

  • sfinansowanie części kosztów turnusów rehabilitacyjnych nie opłacanej ze środków PFRON oraz kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo,
  • organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
  • organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę;

wobec osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze:

   • skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową,
   • organizacja i finansowanie usług doradcy zawodowego,
   • organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
   • sfinansowanie części kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej,
   • skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym.

Celem ogólnym projektu było zwiększenie potencjału osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych w zakresie ich aktywności zawodowej i integracji ze społeczeństwem.

Cele szczegółowe projektu zakładały:

wobec osób niepełnosprawnych:

   • poprawę sprawności psychofizycznej,
   • wzrost poziomu umiejętności społeczno – zawodowych,
   • zwiększenie wiedzy prawnej w zakresie poruszania się po rynku pracy,
   • zwiększenie poziomu integracji społecznej;

wobec osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze:

   • podwyższenie poziomu/zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych,
   • zwiększenie poziomu umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy,
   • podwyższenie poziomu edukacji formalnej,
   • zwiększenie poziomu integracji społecznej.

Prognozowane rezultaty projektu systemowego generalnie obejmowały podniesienie poziomu kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych uczestników, umożliwiających im pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym, w tym aktywizację zawodową, ponadto – podniesienie poziomu kompetencji PCPR w zakresie realizacji działań na rzecz aktywnej integracji.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim realizuje projekt systemowy „Program wsparcia społeczno – zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego”, w oparciu o umowę nr POKL.07.01.02-06-001/08-00, z dnia 15 lipca 2008r., oraz aneks nr POKL.07.01.02-06001/ 08-01, z dnia 17 czerwca 2009r., podpisane z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. W/w umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2013r.

Podczas realizacji projektu systemowego w 2009r. osiągnięto następujące rezultaty:

Rezultaty twarde:

Prawie każdy uczestnik projektu systemowego zrealizował założoną dla niego w 2009r. tzw. ścieżkę reintegracji – łącznie 59 osób (spośród 60 uczestniczących). Założona liczba uczestników projektu została objęta procedurą kontraktu socjalnego, w tym 20 osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz 40 osób niepełnosprawnych. Wśród osób, które zrealizowały ścieżkę reintegracji znalazło się 30 osób z terenów wiejskich. 50 uczestników zakończyło udział w projekcie, 7 będzie kontynuowało udział w 2010r. (ze względu na specyfikę wsparcia instrumentem aktywizacji edukacyjnej).

Rezultaty miękkie:

Założone rezultaty miękkie zostały w dużej mierze osiągnięte, w tym przede wszystkim rezultat ogólny: wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych uczestników, umożliwiający im powrót/pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym, w tym powrót/wejście na rynek pracy i aktywizację zawodową. Ponadto, wzrósł poziom kompetencji PCPR w zakresie realizacji działań na rzecz aktywnej integracji.

Wypełniając ankiety oceniające udział w 2009r. w projekcie systemowym, ponad 90% uczestników stwierdziło, iż udział w projekcie przyczynił się do poprawy ich sprawności w różnych sferach funkcjonowania (społecznej, zawodowej, fizycznej – w przypadku osób niepełnosprawnych) oraz do podniesienia poziomu ich wiedzy (m.in. na temat własnych zasobów, z zakresu prawa pracy) i umiejętności społeczno – zawodowych (np. poruszania się po rynku pracy, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej). Prawie wszyscy zadeklarowali, iż po zakończeniu udziału w projekcie będą wykorzystywać zdobyte w nim umiejętności i wiedzę.

Kapitał Ludzki Fundusz Społeczny