Program wsparcia społeczno – zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim realizuje projekt systemowy „Program wsparcia społeczno – zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt systemowy jest realizowany w ramach: Priorytetu VII PO KL: „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.1: „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.2: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

W 2010r. na realizację projektu systemowego PCPR w Opolu Lubelskim wydatkowało łączną kwotę 745.713,16 zł (w tym kwotę wkładu własnego stanowiło: 78.290,55 zł, pozostała część pochodziła z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Działania projektu systemowego, w 2010r., zostały skierowane do osób, które nie pozostają w zatrudnieniu lub są zatrudnione, znajdują się w wieku aktywności zawodowej, ponadto korzystają ze świadczeń pomocy społecznej i należą do poniższych grup:

 • osób niepełnosprawnych,
 • osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze.

  Wsparciem projektu systemowego w 2010r. zostało objętych łącznie 101 osób: 70 osób niepełnosprawnych oraz 31 osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze.

  Wobec uczestników projektu w grupie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze znalazły zastosowanie instrumenty:

  aktywizacji edukacyjnej:

  • skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową,
  • sfinansowanie części kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej;

  aktywizacji społecznej (zajęcia w Klubie Wychowanka):

  • organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,
  • organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
  • wyjazdy integracyjne, m.in. do instytucji kultury;

  pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej,

  sfinansowanie zakupu laptopów z oprogramowaniem 10 osobom, które ukończyły kurs komputerowy;

  Wobec uczestników projektu w grupie osób niepełnosprawnych znalazły zastosowanie instrumenty: aktywizacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej (15-dniowy pobyt rehabilitacyjno – szkoleniowy w ośrodku rehabilitacyjnym):

  • – sfinansowanie kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych,
  • organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,
  • usługi wspierające aktywizację zawodową
  • organizacja i finansowanie usług doradcy zawodowego.

  Celem ogólnym projektu było zwiększenie potencjału osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych w zakresie ich aktywności zawodowej i integracji ze społeczeństwem, jak również upowszechnienie pracy socjalnej.

  Cele szczegółowe projektu zakładały:

  wobec osób niepełnosprawnych:

  • -poprawę sprawności psychofizycznej,
  • wzrost poziomu umiejętności społeczno – zawodowych,
  • zwiększenie wiedzy na temat aktywnych metod poszukiwania pracy,
  • zwiększenie poziomu integracji społecznej – intensyfikację kontaktów społecznych;

  wobec osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze:

  • wzrost poziomu umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych,
  • zwiększenie poziomu samodzielności i aktywności,
  • zdobycie nowych i aktualizację posiadanych kwalifikacji zawodowych,
  • identyfikację własnych zasobów w kontekście aktywności zawodowej,
  • zwiększenie motywacji do podwyższania poziomu wykształcenia.

  Prognozowane rezultaty projektu systemowego, generalnie, obejmowały podniesienie poziomu kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych uczestników, umożliwiających im pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym, w tym aktywizację zawodową, ponadto – podniesienie poziomu kompetencji PCPR w zakresie realizacji działań na rzecz aktywnej integracji oraz upowszechnienie pracy socjalnej.

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim realizuje projekt systemowy „Program wsparcia społeczno – zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego”, w oparciu o umowę nr POKL.07.01.02-06-001/08-00, z dnia 15 lipca 2008r., oraz aneks nr POKL.07.01.02-06001/ 08-01, z dnia 17 czerwca 2009r., aneks nr POKL.07.01.02-06-001/08-02 z dnia 7 kwietnia 2010r., oraz aneks nr POKL.07.01.02-06-001/08-03 z dnia 24 września 2010r., podpisane z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. W/w umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2013r.

  Podczas realizacji projektu systemowego w 2010r. osiągnięto następujące rezultaty:

  Rezultaty twarde:

  Każdy uczestnik projektu systemowego, który podpisał kontrakt socjalny (tj. aneks do Indywidualnego Programu Usamodzielnienia – w przypadku osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze, oraz indywidualną umowę – w przypadku osób niepełnosprawnych) zrealizował założoną dla niego w 2010r. tzw. ścieżkę reintegracji. Założona liczba uczestników projektu została objęta procedurą kontraktu socjalnego, w tym 31 osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz 70 osób niepełnosprawnych. Wśród osób, które zrealizowały ścieżkę reintegracji znalazło się 49 osób z terenów wiejskich. 97 uczestników zakończyło udział w projekcie, 4 będzie kontynuowało udział w 2011r. (ze względu na specyfikę wsparcia instrumentem aktywizacji edukacyjnej).

  Rezultaty miękkie:

  Założone rezultaty miękkie zostały w dużej mierze osiągnięte, w tym przede wszystkim rezultat ogólny: podniesienie poziomu kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych uczestników, umożliwiających im pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym, w tym aktywizację zawodową. Ponadto, wzrósł poziom kompetencji PCPR w zakresie realizacji działań na rzecz aktywnej integracji.

  Każdy uczestnik, na początku i na zakończenie swojego udziału w 2010r. w projekcie systemowym, wypełniał kwestionariusz samooceny własnych zasobów.

  W przypadku każdego ocenianego przez uczestników własnego zasobu (w obydwu grupach), po zakończeniu udziału w projekcie nastąpiło wyraźne przesunięcie ocen w stronę wyższych stopni – generalnie udział w projekcie sprawił, że uczestnicy lepiej poznali swoje zasoby oraz podwyższyli ich poziom. Np. duża grupa osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze deklaruje, iż zwiększyła swoją samodzielność i aktywność, podwyższyła kwalifikacje zawodowe oraz podniosła swoją motywację do podwyższania poziomu wykształcenia. Poprawiła także samoocenę, umiejętność autoprezentacji, skutecznego porozumiewania się z ludźmi oraz radzenia sobie z trudnościami.

  Z kolei osoby niepełnosprawne obserwują u siebie wyraźną poprawę sprawności psychofizycznej, umiejętności radzenia sobie z trudnościami, większą chęć nawiązywania kontaktów z ludźmi oraz aktywność w tym zakresie. Ponadto, osoby te zwracają uwagę na lepszą znajomość własnych predyspozycji zawodowych.

  Ponadto, na zakończenie udziału w projekcie, każdy uczestnik wypełnił ankietę podsumowującą jego udział w projekcie pod kątem organizacji. Prawie każdy uczestnik projektu systemowego ocenił organizację przez PCPR w Opolu Lubelskim jego udziału w projekcie systemowym jako dobrą. Nikt nie ocenił jej jako złej, a tylko 1 osoba jako przeciętną.

  Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny