Informacje dotyczące Ochrony Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych


Organizator rodzinnej pieczy zastępczej

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm), Starosta Opolski Zarządzeniem Nr 49/2011 z dnia 16 grudnia 2011r. wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

 • Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 • Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych;
 • Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 • Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
 • Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;
 • Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 • Zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
 • Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, a także rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka;
 • Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 • Organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.

 

Nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kładzie szczególny nacisk na pracę z rodziną naturalną, wsparcie dla rodzin zastępczych i adopcyjnych. Przewiduje stworzenie sieci rodzin wspierających i pomocowych a także wzmocnienie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę z asystentem rodziny na poziomie gminy oraz koordynatorem do spraw pieczy zastępczej na szczeblu powiatu.

 

Rodziny zastępcze, które posiadają staż funkcjonowania mniejszy niż 3 lata, objęte zostaną opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, do którego zadań należy w szczególności:

 

 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 • przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecka;
 • pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 • zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną
 • udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.