Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” można składać w  formie elektronicznej w systemie SOW już od 01 marca 2024 roku.

Moduł I – Wnioski oraz załączniki na 2024 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową należy składać w terminie:

 • od 01 marca do 31 sierpnia 2024 roku.

Druki do pobrania:

Wniosek AS A1

Wniosek AS A2, A3

Wniosek AS A4

Wniosek AS B1, B3, B4

Wniosek AS B2

Wniosek AS B5

Wniosek AS C1

Wniosek AS C2

Wniosek AS C3

Wniosek AS C4

Wniosek AS C5

Wniosek AS D

Załączniki do pobrania:

 Załącznik nr 1 – zaświadczenie lekarskie A1, A2 (dysfunkcja narządu ruchu)

Załącznik nr 1 – oświadczenie do wniosku A3 (dysfunkcja narządu słuchu)

Załącznik nr 1 – zaświadczenie lekarskie A4, B4 (dysfunkcja narządu słuchu)

Załącznik nr 1 – zaświadczenie lekarskie – B1 (dysfunkcja obu kończyn górnych)

Załącznik nr 1a – zaświadczenie lekarskie B1 (dysfunkcja narządu wzroku)dotyczy osoby niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia

Załącznik nr 1b – zaświadczenie lekarskie B1 (dysfunkcja narządu wzroku)dotyczy osoby niepełnosprawnej do 16 roku życia

Załącznik nr 1- zaświadczenie lekarskie B3 (dysfunkcja narządu wzroku)

Załącznik nr 1 – zaświadczenie lekarskie – C3,C4

Załącznik nr 1 – zaświadczenie lekarskie – C5

Załącznik nr 1 – zaświadczenie lekarskie C1

Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 3 – zaświadczenie wydane przez Zakład Pracy (dotyczy osób zatrudnionych)

Załącznik nr 4 – oświadczenia

Moduł II – Wniosek oraz załączniki na 2024 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym należy składać w terminie:

 • od 01 marca do 31 marca 2024 roku dla wniosków za semestr letni 2023/2024
 • od 01 września do 10 października 2024 roku dla wniosków za semestr zimowy 2024/2025

Druk do pobrania:

Wniosek AS MII

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 – zaświadczenie z uczelni/szkoły

Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 3 – zaświadczenie wydane przez Zakład Pracy (dotyczy osób zatrudnionych)

Załącznik nr 4 – oświadczenia


Aktywny samorząd
 
Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” można składać w  formie elektronicznej w systemie SOW już od 01 marca 2020 roku.

Moduł I – Wnioski oraz załączniki na 2020 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową należy składać w terminie:

 • od 01 marca do 31 sierpnia 2020 roku.
Druki do pobrania:
Załączniki do pobrania:

Moduł II – Wniosek oraz załączniki na 2020 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym należy składać w terminie:

 • od 01 marca do 31 marca 2020 roku dla wniosków za semestr letni 2019/2020
 • od 02 września do 10 października 2020 roku dla wniosków za semestr zimowy 2020/2021
Pliki do pobrania:

Moduł II – Wniosek oraz załączniki na 2019 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym należy składać w terminie:

 • od 01 marca do 30 marca 2019 roku dla wniosków za semestr letni 2018/2019
 • od 02 września do 10 października 2019 roku dla wniosków za semestr zimowy 2019/2020

Pliki do pobrania:

Wniosek Moduł II x

Załącznik nr 1 do wniosku Modułu II x

Załącznik nr 2 do wniosku Modułu II x

Załącznik nr 3 do wniosku Modułu II x


Komunikat!

W dniu 17 lipca 2019 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku:

Wprowadzone modyfikacje obejmują:

1) Uruchomienie w 2019 roku Zadania 1 w Obszarze C

programu (pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym). Maksymalna kwota dofinansowania wózka wynosi 10.000 zł, minimalny udział własny w zakupie – 10% ceny brutto wózka. Wniosek może złożyć osoba: – ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, – zatrudniona lub ucząca się lub posiadająca potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie, – w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona. Pomoc jest przeznaczona dla osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

2) Rozszerzenie możliwości zwiększenia dodatku dla studentów

i pozostałych adresatów pomocy w module II na pokrycie innych kosztów kształcenia – o 800 zł z tytułu posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP – i złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON. Z aktualny dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku, można zapoznać się odnośnik do strony: x


Moduł I – Wniosek oraz załączniki na 2019 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową należy składać w terminie:

 • od 01 kwietnia do 31 sierpnia 2019 roku.

Pliki do pobrania:

Wniosek osoba pełnoletnia x

Wniosek osoba niepełnoletnia, podopieczna lub ubezwłasnowolniona x

Specyfikacja – obszar A zadanie 1 i 4x

Specyfikacja – obszar A zadanie 2 i 3x

Specyfikacja – obszar B zadanie 1,3,4 i 2x

Specyfikacja – obszar B zadanie 5 x

Specyfikacja – obszar C zadanie 2 x

Specyfikacja – obszar C zadanie 3 x

Specyfikacja – obszar C zadanie 4 x

Specyfikacja – obszar C zadanie 5 x

Specyfikacja -obszar D x

Załącznik nr 1 – oświadczenie o dochodach x

Załącznik nr 2 – zaświadczenie lekarskie – B1 x

Załącznik nr 2 – zaświadczenie lekarskie – C3, C4 x

Załącznik nr 2 – zaświadczenie lekarskie – C5 x

Załącznik nr 2- zaświadczenie lekarskie A 3 i 4, B 4 x

Załącznik nr 2 – zaświadczenie lekarskie B1 i 3 x

Załącznik nr 3 – klauzula informacyjnaw zakresie przetwarzania danych osobowych x

AKTYWNY SAMORZĄD

W dniu 29 stycznia 2019 roku Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.

Szczegóły x

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2019 roku.

Szczegóły w złączniku x

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Szczegóły w załączniku x

x

Moduł I – Wniosek oraz załączniki – Obszar C Zadanie 1

Wniosek osoba pełnoletnia         x

Wniosek osoba niepełnoletnia, podopieczna lub ubezwłasnowolnionax

Specyfikacja – obszar C zadanie 1x

Załącznik nr 1 – oświadczenie o dochodachx

Załącznik nr 2 – zaświadczenie lekarskie C1x

Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowychx

Moduł II – Wniosek oraz załączniki na 2018 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym należy składać w terminach:
1) 01 marca – 30 marca 2018
– dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018
2) 03 września – 10 października 2018
– dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019

Pliki do pobrania:

WNIOSEK „P”o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” x

Załącznik nr 1 x

Załącznik nr 2 x

Załącznik nr 3 x

Moduł I-Wniosek oraz załączniki na 2018 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową należy składać w terminie: od 03 kwietnia do 30 sierpnia 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Wniosek osoba pełnoletnia x

Wniosek osoba niepełnoletnia x

Załącznik nr 1 x

Załącznik nr 2 x

Załącznik nr 2a x

Załącznik nr 2b x

Załącznik nr 3 x

Specyfikacja-obszar D x

Specyfikacja-obszar C zadanie 4 x

Specyfikacja-obszar C zadanie 3 x

Specyfikacja-obszar C zadanie 2 x

Specyfikacja-obszar B zadanie 1 i 2 x

Specyfikacja-obszar A zadanie 2 x

Specyfikacja-obszar A zadanie 1 x

AKTYWNY SAMORZĄD

W dniu 31 stycznia 2018 roku Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku

Szczegóły x

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2018 roku

Szczegóły x

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Szczegóły x

x

Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż wnioski w celu uzyskania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym będą przyjmowane po otrzymaniu limitu środków finansowych PFRON na 2018 rok oraz po podjęciu uchwały w sprawie podziału środków PFRON na poszczególne zadania przez Radę Powiatu w Opolu Lubelskim.

Informacja o terminie przyjmowania wniosków zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR.

Komunikat

Moduł I – Wnioski oraz załączniki na 2017 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I, tj.:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

należy składać w terminie od dnia 03 kwietnia do dnia 30 sierpnia 2017 roku.

Do pobrania:

Specyfikacja-obszar A zadanie 1 x

Specyfikacja-obszar A zadanie 2 x

Specyfikacja-obszar B zadanie 1 i 2 x

Specyfikacja-obszar C zadanie 2-1 x

Specyfikacja-obszar C zadanie 3 x

Specyfikacja-obszar C zadanie 4-1 x

Specyfikacja-obszar D x

Wniosek osoba niepełnoletnia podopieczna lub ubezwłasnowolniona x

Wniosek osoba pełnoletnia x

Załącznik-oświadczenie o dochodach x

Załącznik-wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych x

Załącznik-Zaświadczenie lekarskie – B1, C1, C3, C4 x

Załącznik-Zaświadczenie lekarskie – C3, C4 x

Załącznik-Zaświadczenie lekarskie B1 x

Moduł II – Wniosek oraz załączniki na 2017 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym należy składać w terminie:

 • od 01 marca do 30 marca 2017 roku dla wniosków za semestr letni 2016/2017
 • od 01 września do 10 października 2017 roku dla wniosków za semestr zimowy 2017/2018

Pliki do pobrania:

Wniosek Moduł II x

Załącznik Nr1 do wniosku Moduł II x

Załącznik Nr2 do wniosku Moduł II x

Załącznik Nr3 do wniosku Moduł II x

AKTYWNY SAMORZĄD

W dniu 24 stycznia 2017 roku Zarząd Funduszu przyjął „Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku”. Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku:
http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/3672,Aktywny-samorzad-w-2017-roku.html

x

KOMUNIKAT

W 2017 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:
Moduł I:
Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w  żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
w szkole policealnej,
w kolegium,
w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

KOMUNIKAT

x

UWAGA STUDENCI !!!

W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku:

 1. Wprowadzono możliwość zwiększenia (ponad 3.000 zł) kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla Wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania mogą podjąć Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Biurze PFRON na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii samorządu powiatowego lub Oddziału PFRON. Podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania brane będą pod uwagę: atrakcyjność kierunku nauki Wnioskodawcy na otwartym rynku pracy oraz inne ważne okoliczności zasługujące na indywidualne rozpatrzenie sprawy. Decyzja może także dotyczyć wyrażenia zgody na wyrównanie kwoty dofinansowania czesnego za drugi semestr roku szkolnego/akademickiego 2015/2016.
 2. Następuje zmiana charakteru dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia – na progresywny i motywacyjny. Wysokość wypłacanego dodatku będzie zależała obecnie także od postępów Wnioskodawcy w nauce. Wysokość dodatku wyniesie:
  a. do 25% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% maksymalnej kwoty dodatku,
  b. do 50% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), a w przypadku studiów II stopnia – do 75% maksymalnej kwoty dodatku,
  c. do 75% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia wyższe I stopnia, magisterskie jednolite),
  d. do 100% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia magisterskie),
  e. uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.
  Przekazanie Wnioskodawcy dodatku następować będzie po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/programem nauki/studiów.
 3. Następuje zmiana sposobu wypłacania kwoty dofinansowania na opłacenie czesnego oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Przekazanie dofinansowania będzie następowało w dwóch transzach:
  1. pierwsza transza w wysokości 80% przyznanego dofinansowania – po zawarciu umowy dofinansowania,
  2. druga transza w wysokości 20% przyznanego dofinansowania – po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze  szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/ programem nauki/studiów, a w przypadku przewodu doktorskiego, po złożeniu zaświadczenia, że Wnioskodawca realizuje przewód doktorski zgodnie z przyjętym harmonogramem;
 4. Następuje ograniczenie możliwości podejmowania decyzji przez Realizatora programu o wyrażeniu zgody na dofinansowanie powtarzanego przez Wnioskodawcę semestru. Obecnie wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru /półrocza /roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę możliwa będzie nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia). Wnioskodawca, który po raz trzeci nie zaliczy semestru/półrocza, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie będzie mógł korzystać z pomocy w module II;
 5. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.
 6. Wprowadzono zasadę, iż Wnioskodawcę, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego rodziców/ opiekunów.

Z aktualny dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku, można zapoznać się

x

Uwaga studenci

Przypominamy, iż wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, na semestr zimowy 2016/2017, będą przyjmowane w terminie:
01 września – 10 października 2016

* Wniosek do pobrania w zakładce Aktywny samorząd

Komunikat

Moduł I – Wnioski oraz załączniki na 2016 rok
Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I, tj.:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

należy składać w terminie od dnia 18 kwietnia do dnia 30 sierpnia 2016 roku.

Do pobrania:

Specyfikacja – obszar B zadanie 1 i 2

x

Specyfikacja – obszar C zadanie 2

x

Specyfikacja – obszar C zadanie 3

x

Specyfikacja – obszar C zadanie 4

x

Specyfikacja -obszar D

x

Wniosek osoba niepełnoletnia podopieczna lub ubezwłasnowolniona

x

Wniosek osoba pełnoletnia

x

Załącznik – oświadczenie o dochodach

x

Załącznik – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

x

Załącznik – Zaświadczenie lekarskie – B1, C1, C3, C4

x

Załącznik – Zaświadczenie lekarskie – C3, C4

x

Załącznik – Zaświadczenie lekarskie B1

x

Komunikat

x

* aktualne wnioski o dofinansowanie w ramach modułu II dostępne będą od 14 marca br w siedzibie PCPR w Poniatowej oraz na stronie internetowej www.pcpropolelub.eurzad.eu

AKTYWNY SAMORZĄD

W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd Funduszu przyjął „Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku. Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku:
http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html x

Moduł II – Wniosek oraz załączniki na 2016 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym należy składać w terminie:

 • od 21 marca do 15 kwietnia 2016 roku dla wniosków za semestr letni 2015/2016
 • od 01 września do 10 października 2016 roku dla wniosków za semestr zimowy 2016/2017

Do pobrania:

Wniosek

x

Oświadczenie o dochodach

x

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

x

Zaświadczenie z uczelni

x

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż uległ zmianie termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski dotyczące roku akademickiego 2015/2016 należy składać w terminie od 03 sierpnia do 10 października 2015 roku.

Wniosek do pobrania x

Załącznik nr 1 do pobrania x

Załącznik nr 2 do pobrania x

Załącznik nr 3 do pobrania x

*Refundacja kosztów może dotyczyć kosztów czesnego w zakresie bieżącego roku szkolnego/akademickiego

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” FINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW PFRON

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż zgodnie z przyjętym przez zarząd PFRON dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, w 2015 roku z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj.

 • Obszar-A-Zadanie-2-pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar-B-Zadanie-2-dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar-C-Zadanie-2-pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar-C-Zadanie-3-pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar-C-Zadanie-4-pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar-D-pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego)

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową pilotażowego programu „Aktywny samorząd” będą przyjmowane w terminie od dnia 02 marca – 30 sierpnia 2015 roku.

Wniosek do pobrania os. podopieczna x

Wniosek do pobrania os. pełnoletnia x

Załącznik nr 1 do pobrania x

Załącznik nr 2 do pobrania x

UWAGA STUDENCI ! Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Wnioski o dofinansowanie lub refundację* w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, należy składać w terminach:

 • 02 marca – 30 marca 2015 roku – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015
 • 03 sierpnia – 30 września 2015 roku – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016

Wniosek do pobrania x

Załącznik nr 1 do pobrania x

Załącznik nr 2 do pobrania x

Załącznik nr 3 do pobrania x

*Refundacja kosztów może dotyczyć kosztów czesnego w zakresie bieżącego roku szkolnego/akademickiego

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” FINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW PFRON

Zmiana w programie „Aktywny samorząd” Moduł I

Kierunki działań i warunki brzegowe w 2015 r.
Specyfikacja – obszar A zadanie 2
Specyfikacja – obszar B zadanie 2
Specyfikacja – obszar C zadanie 2
Specyfikacja – obszar C zadanie 3
Specyfikacja – obszar C zadanie 4
Specyfikacja – obszar D

Aktywny samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż 28.02.2014r. został podpisany aneks do umowy pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Powiatem Opolskim na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

W 2014 roku program „Aktywny samorząd” przewiduje następujące formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych:

  • Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

   a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
   – Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
   – Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
   b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
   – Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
   – Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
   c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
   – Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
   – Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
   – Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
   – Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
   d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

   Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I należy składać na bieżąco, od dnia 10 marca do dnia 30 września 2014r.

  • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym – Moduł II w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” należy składać w terminach:

    • semestr letni 2013/2014 od 10 marca do 30 marca 2014r.
    • semestr zimowy 2014/2015 od 1 sierpnia do 30 września 2014r.

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” JEST FINANSOWANY ZE ŚRODKOW PFRON.

Wnioski do pobrania:

Moduł I

WNIOSEK Moduł I Obszar A Zadanie 1

WNIOSEK Moduł I Obszar A Zadanie 2

WNIOSEK Moduł I Obszar B Zadanie 1, 2

WNIOSEK Moduł I Obszar C Zadanie 1

WNIOSEK Moduł I Obszar C Zadanie 2

WNIOSEK Moduł I Obszar C Zadanie 3

WNIOSEK Moduł I Obszar C Zadanie 4

WNIOSEK Moduł I Obszar D

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2 – Zaświadczenie lekarskie – B1, C1, C3, C4

Załącznik nr 2b – Zaświadczenie lekarskie – B1 (wzrok)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Wnioski skierowane dla dzieci oraz podopiecznych

WNIOSEK Moduł I Obszar A Zadanie 1 – dla dzieci oraz podopiecznych

WNIOSEK Moduł I Obszar B Zadanie 1 – dla dzieci oraz podopiecznych

WNIOSEK Moduł I Obszar B Zadanie 2 – dla dzieci oraz podopiecznych

WNIOSEK Moduł I Obszar C Zadanie 1 – dla dzieci oraz podopiecznych

WNIOSEK Moduł I Obszar C Zadanie 2 – dla dzieci oraz podopiecznych

Wnioski do pobrania:

Moduł II

WNIOSEK „P” – wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

załącznik nr 1 – OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW

załącznik nr 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON

załącznik nr 3 – ZAŚWIADCZENIE wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb PFRON (pilotażowy program „Aktywny samorząd”)

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH MODUŁU II

 
30-marzec-2014Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza
31-maj-2014Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego semestru/półrocza
30-wrzesień-2014Termin zakończenia przyjmowania w 2014 roku wniosków w ramach programu
31-styczeń-2015Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu
(w odniesieniu do wniosków złożonych w 2014 roku)
30-czerwiec-2015Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2014 roku
(do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone)

Pozostałe materiały do pobrania:

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku

Informacja dla studentów

Ulotka

xxxx