Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych z powiatu opolskiego

Spotkania odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 18.00-20.00

Spotkania grupy wsparcia proponowane przez PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej stanowią możliwość zbudowania forum wzajemnej wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących taką samą funkcję – tworzących rodziny zastępcze. Grupa wsparcia jest bowiem dobrowolnym zgromadzeniem osób znajdujących się w podobnej sytuacji.

Otwarty charakter grupy wsparcia:

grupa może nie mieć stałego składu – uczestnicy biorą udział w spotkaniach zgodnie ze swoją wewnętrzną gotowością w danym momencie (dołączają do grupy w dowolnym czasie).

Idea grupy wsparcia:

 • idea samopomocy – grupowej wzajemnej pomocy, korzystania z siły i wsparcia grupy jako pozaformalnego rodzaju pomocy. Uczestnicy sami stanowią dla siebie źródło wsparcia (emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego), zasobów, inspiracji i motywacji do działania;
 • korzystny wpływ grupy wsparcia opiera się na zaangażowaniu uczestniczących w niej osób, na ich gotowości do wprowadzania zmian w swoim życiu i rodzinie;
 • w skład grupy wsparcia wchodzą osoby znajdujące się w różnych momentach tworzenia rodziny zastępczej, rodziny z różnymi doświadczeniami – stąd możliwe jest uzyskiwanie i dawanie wsparcia w konkretnych sprawach (dzielenie się doświadczeniami, przeżywanymi emocjami, sposobami radzenia sobie).

Formy działania uczestników grupy wsparcia:

 • dzielenie się osobistymi doświadczeniami,
 • dyskusja,
 • wspólne poszukiwanie rozwiązań konkretnych kwestii i sytuacji,
 • udzielanie sobie informacji zwrotnych,
 • elementy psychoedukacji (miniwarsztat).

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w grupie wsparcia:

 • uzyskiwanie i dawanie wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych,
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach napięcia (stresu),
 • inicjowanie i wzmacnianie pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,
 • pogłębienie wglądu w siebie (wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów, a także rozpoznanie własnych zasobów i rozumienie ograniczeń),
 • przeznaczenie czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,
 • zapobieganie wyczerpaniu, wypaleniu.