Projekt systemowy finansowany ze środków Unii Europejskiej

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim realizuje projekt systemowy „Program wsparcia społeczno – zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego” , ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w oparciu o umowę podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie na okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2013 r.

 

Projekt systemowy jest realizowany w ramach: Priorytetu VII POKL: „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.1: „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.2: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

 

W 2011 wartość projektu opiewała na kwotę 885 727,81 zł w tym ze środków EFS 792.726,39 zł.

 

Działania projektu systemowego są skierowane do osób, które nie pozostają w zatrudnieniu lub są zatrudnione, znajdują się w wieku aktywności zawodowej, ponadto korzystają ze świadczeń pomocy społecznej i należą do poniższych grup:

– osób niepełnosprawnych ,

– osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

 

Wsparciem zostały objęte 133 osoby w tym: 23 pełnoletnich wychowanków oraz 110 osób niepełnosprawnych.

 

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych w zakresie ich aktywności zawodowej i integracji ze społeczeństwem, jak również upowszechnienie pracy socjalnej.

 

Wobec uczestników projektu w grupie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze znajdują zastosowanie instrumenty:

 

 • aktywizacji edukacyjnej:
  – skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową,
  – sfinansowanie części kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej,

 • aktywizacji zawodowej
  – usługi wspierające aktywizację zawodową – organizacja i finansowanie usług doradcy zawodowego,

 • aktywizacji społecznej:
  – organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,

 • pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

 

Wobec uczestników projektu w grupie osób niepełnosprawnych znajdują zastosowanie instrumenty:

 

 • aktywizacji zdrowotnej:
  – sfinansowanie kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych,

 • aktywizacji społecznej:
  – organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,

 • aktywizacji zawodowej:
  – usługi wspierające aktywizację zawodową – organizacja i finansowanie usług doradcy zawodowego,

 • aktywizacji edukacyjnej:
  – skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową.


Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki