O nas

Zdjęcie budynku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim utworzone na mocy Uchwały Nr III/14/99 Rady Powiatu Opolskiego w Opolu Lubelskim z dnia 26 stycznia 1999 roku jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową powołaną do realizacji zadań własnych jak i z zakresu administracji rządowej, zleconych do realizacji przez powiat w zakresie ustawy o pomocy społecznej, wspieraniu rodziny                  i systemie pieczy zastępczej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.