PROGRAM

„Przeciwdziałanie wypalaniu zawodowemu rodzin zastępczych z powiatu opolskiego”


współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2008


Program ten poszerzył ofertę usług świadczonych przez Punkt Poradnictwa Specjalistycznego (PPS) w PCPR w Opolu Lubelskim.


Adresaci programu: rodziny zastępcze, które funkcjonują na terenie powiatu opolskiego.


Oferowane wsparcie: – cykl 5 szkoleń dla 2 grup rodzin zastępczych.


Tematyka szkoleń:


 • Kontakt pomocny w rodzinie.
 • Potrzeby rozwojowe dzieci w różnym wieku i sposoby ich zaspokajania.
 • Efektywne funkcjonowanie w sytuacji stresu oraz konfliktu.
 • Wypalenie zawodowe rodzin zastępczych – rozpoznanie i przeciwdziałanie.
 • Prawne aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych.

Szkolenia prowadzili psychologowie oraz radca prawny.


Rezultaty programu:

 • dostarczenie i poszerzenie wiedzy rodzin zastępczych, niezbędnej do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji,
 • podniesienie poziomu motywacji do pełnienia roli rodzica zastępczego,
 • wzmocnienie poczucia satysfakcji z pełnienia roli rodzica zastępczego,
 • identyfikacja własnych zasobów i ograniczeń w pełnieniu funkcji rodzica zastępczego.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ


Szkolenie: „Kontakt pomocny w rodzinie”


Zakres tematyczny szkolenia i Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nawiązywanie i podtrzymywanie bliskich relacji interpersonalnych
 • rola komunikacji w utrzymywaniu więzi
 • poszukiwanie i udzielanie wsparcia
 • identyfikacja własnych zasobów i ograniczeń
 • poszerzenie wiedzy na temat kontaktu pomocnego
 • wzmocnienie przez rodziców zastępczych własnej roli wychowawczej – przewodnika życiowego

Szkolenie: „Potrzeby rozwojowe dzieci w różnym wieku i sposoby ich zaspokajania”


Zakres tematyczny szkolenia i Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • okresy chronologiczne w rozwoju dziecka
 • zadania rozwojowe na poszczególnych etapach życia dziecka
 • konstruktywne i niekonstruktywne sposoby zaspokajania potrzeb dziecka w różnym wieku
 • zmiana roli dorosłego w kontakcie z dzieckiem w trakcie jego rozwoju
 • poszerzenie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dzieci w różnym wieku oraz konstruktywnych sposobów ich zaspokajania
 • wzmocnienie przez rodziców zastępczych własnej funkcji opiekuńczej

Szkolenie: „Efektywne funkcjonowanie w sytuacji stresu oraz konfliktu”


Zakres tematyczny szkolenia i Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • rola stresu w funkcjonowaniu człowieka
 • styl i strategie radzenia sobie ze stresem
 • zarządzanie konfliktem
 • diagnoza własnego stylu funkcjonowania w sytuacji konfliktowej
 • poszerzenie wiedzy na temat roli stresu oraz konfliktu w życiu człowieka
 • podniesienie poziomu własnej sprawności funkcjonowania w sytuacjach trudnych

Szkolenie: „Wypalenie zawodowe rodzin zastępczych – rozpoznanie i przeciwdziałanie”


Zakres tematyczny szkolenia i Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • symptomy wypalenia zawodowego
 • przyczyny wypalenia zawodowego
 • autodiagnoza zagrożenia wypaleniem zawodowym
 • sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
 • poszerzenie wiedzy na temat syndromu wypalenia zawodowego
 • wzmocnienie własnych zasobów w kierunku wypracowania strategii radzenia sobie z wypaleniem zawodowym

Szkolenie: „Prawne aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych”


Zakres tematyczny szkolenia i Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • zakres praw rodziny zastępczej
 • kontakt rodziny zastępczej z rodziną biologiczną dziecka w świetle prawa
 • ograniczanie, zawieszanie, pozbawianie władzy rodzicielskiej
 • świadczenia alimentacyjne i rodzinne, rentowe
 • poszerzenie wiedzy na temat prawnych aspektów funkcjonowania rodziny zastępczej
 • podniesienie autonomii rodzica zastępczego w zakresie poruszania się w systemie prawnym

Szkolenia odbyły się w terminach:

 • I grupa – 19 sierpnia 2008r, II grupa – 21 sierpnia 2008r.
 • I grupa – 26 sierpnia 2008r, II grupa – 28 sierpnia 2008r.
 • I grupa – 4 września 2008r, II grupa – 10 września 2008r.
 • I grupa – 17 września 2008r, II grupa – 24 września 2008r.
 • I grupa – 2 października 2008r, II grupa – 9 października 2008r.

Program „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodzin zastępczych z powiatu opolskiego” wpisał się w „Powiatowy program pomocy dziecku i rodzinie na lata 2005 – 2015” zawarty w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Opolskim.


cel: Doskonalenie form opieki nad dzieckiem uzupełniających opiekę rodzinną,


zadanie: Doskonalenie funkcjonowania Punktu Poradnictwa Specjalistycznego;


cel: Rozwijanie rodzinnych form opieki nad dzieckiem pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej,


zadanie: Udoskonalanie warunków pozyskiwania i funkcjonowania rodzin zastępczych.