Dni Rodzicielstwa Zastępczego

W maju 2008 nasza instytucja uzyskała dofinansowanie do konkursu „30 Maja – Świętujemy razem” z fundacji Ernst&Young z Warszawy w ramach którego zrealizowała obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, w trzech etapach. Pierwszym etapem była impreza integracyjna. Jej głównym celem było rozszerzenie płaszczyzny współpracy i wzajemnego zrozumienia. Drugim etapem była konferencja -szkolenie inaugurujące skierowane było do tej grupy zawodowej, która w swojej codziennej pracy styka się z dziećmi, często zaniedbanymi (m.in. pedagogów szkolnych, wychowawców przedszkolnych, pielęgniarek środowiskowych, pracowników socjalnych z Ośrodków Pomocy Społecznej, pracowników świetlic). Na spotkanie zostali zaproszeni profesjonaliści, którzy na co dzień pracują w obszarze opieki nad dzieckiem i rodziną:Sędzia Sądu Rejonowego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka z terenu województwa lubelskiego, psycholog terapeuta Specjalistycznej Poradni dla Rodzin i jednocześnie pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie oraz osoba pełniącą funkcję zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego. Osoby te podzieliły się swoimi doświadczeniami oraz przybliżyły procedury postępowania w sytuacji, gdy dziecko i rodzina znajdują się w trudnym położeniu. Głównym celem tej części spotkania było uwrażliwienie osób, które zawodowo mają do czynienia z rodzinami i dziećmi na pierwsze symptomy kryzysu, w rodzinach ich podopiecznych. Została zwrócona uwaga na sposób reagowania w takiej sytuacji w tym ustalenie planu pomocy oraz uruchomienie mechanizmów współpracy z właściwymi instytucjami i służbami. Ponadto, omówiono rodzinne formy pomocy dla dzieci wymagających już konkretnych działań, w tym szczególnie propagowanie rodzicielstwa zastępczego i poszukiwania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim kandydatów na rodziców zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem. Trzecim etapem były 3 spotkania szkoleniowe, które adresowane były do rodzin zastępczych z terenu powiatu opolskiego. Spotkania obejmowały następujące bloki tematyczne: Skuteczna komunikacja interpersonalna, Radzenie sobie w sytuacji kryzysu zagrożenia dziecka uzależnieniem od narkotyków, Proces wychowawczy i wspomaganie dziecka w nauce szkolnej