herb opolski

Uchwała Nr XXVI/209/2013 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim                                                            z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/278/06 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim,

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 595 ), art. 11 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (D.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.) oraz art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§1

W Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXI/278/06 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

 1. tytuł Statutu otrzymuje brzmienie:
  „ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej.”
 2. w § 1:
  a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Nazwa jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej.”,
  b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej, zwane w dalszej części „Centrum” jest samodzielną jednostką budżetową.”,
 3. w § 2:
  a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „ 1. Siedziba Centrum mieści się w Poniatowej.”,
  b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „3. Powiatowe Centrum używa pieczęci podłużnej o następującej treści: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej.”,
 4. w § 3 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
  „7) Realizacja zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opolu Lubelskim.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2013r.

Przewodniczący Rady Powiatu w Opolu Lubelskim

Bogdan Kuta

herb opolski

Uchwała Nr XII/94/2012 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim
z dnia 31 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/278/06 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim
z dnia 30 czerwca 2006r.

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie
w Opolu Lubelskim.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 11 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (D.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§1

W Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXI/278/06 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  „4. Centrum działa na podstawie:
  1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
  2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
  3) ustawy z dnia 9 czerwca 2011. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)
  4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
  5) niniejszego Statutu.”
 2. w § 3 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
  „6) Realizacja zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.”

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opolu Lubelskim.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Opolu Lubelskim

Bogdan Kuta

herb opolskiUchwała Nr V/47/2011 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim
z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/278/06 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim
z dnia 30 czerwca 2006r.

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie
w Opolu Lubelskim.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 11 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (D.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§1

W Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXI/278/06 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 1 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
   „ 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)”,
  2. w § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
   „4) Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych”,
  3. w § 3 skreśla się pkt 5.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opolu Lubelskim.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Opolu Lubelskim

Bogdan Kuta

herb opolski Załącznik do uchwały nr XXXI/278/06 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim
z dnia 30 czerwca 2006r.

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

    1. Nazwa jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim.
    2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim, zwane w dalszej części „Centrum”, jest samodzielną jednostką budżetową.
    3. Organem założycielskim Centrum jest Rada Powiatu w Opolu Lubelskim.
    4. Centrum działa na podstawie:
     1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);
     2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU z 2004 r. nr 64, poz. 593 z późn. zm.);
     3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104);
     4) niniejszego Statutu.
    5. Centrum realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej określone w szczególności w następujących aktach normatywnych:
     1) ustawie z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 1997 r. nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
     2) ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (DzU z 2005 r. nr 180, poz. 1493).

ROZDZIAŁ II

SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA CENTRUM

§2

    1. Siedziba Centrum mieści się w Opolu Lubelskim.
    2. Obszar działalności Centrum obejmuje Powiat Opolski.
    3. Powiatowe Centrum używa pieczęci podłużnej o następującej treści: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim.

ROZDZIAŁ III

ZAKRES DZIAŁANIA

§3

Przedmiotem działania Centrum jest:

    1. Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie pomocy społecznej;
    2. Realizacja zadań pomocy społecznej w zakresie administracji rządowej, należących do właściwości powiatu;
    3. Realizacja zadań powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
    4. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
    5. Prowadzenia spraw związanych z orzekaniem o niepełnosprawności.

ROZDZIAŁ IV

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA CENTRUM

§4

    1. Działalnością Centrum kieruje dyrektor zatrudniany przez Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim.
    2. Dyrektor Centrum jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy i reprezentuje jednostkę na zewnątrz.
    3. Dyrektora, w czasie nieobecności zastępuje jego zastępca.

§5

    1. Dyrektor, z upoważnienia Starosty, wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości powiatu.

§6

    1. Dyrektor składa Radzie Powiatu w Opolu Lubelskim coroczne sprawozdanie z działalności Centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

§7

    1. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Centrum określa Regulamin Organizacyjny, uchwalony przez Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8

   1. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają zatwierdzenia przez Radę Powiatu w Opolu Lubelskim.