Deklaracja dostępności

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Strona Internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów dlatego nie są dostępne cyfrowo.
 • część zamieszczonych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Prezentowane treści są udostępnione przez podmiot zewnętrzny i zostały przekazane w formie uniemożliwiającej ich dostępność cyfrową.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej w dniu 01.03.2023r.
 • Deklaracja zaktualizowana dnia 01.03.2023r.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod numerem telefonu 81 827 52 05 oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pcpropolelu.eurzad.eu .  Osobą odpowiedzialną jest Adam Rymarczyk – informatyk. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do PCPR w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej drogą pocztową lub drogą elektroniczną na adres:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej
 • Adres: ul. 11 Listopada 5, 24-320 Poniatowa
 • e-mail: sekretariat@pcpropolelub.eurzad.eu   
 • Nr tel.: 81 827 52 05

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich : www.rpo.gov.pl

Ułatwienia na stronie
Strona internetowa posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

• podwyższony kontrast
• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
• rozszerzone menu dostępności dostępne po wciśnięciu poniższego skrótu klawiaturowego lub menu w prawym górnym rogu:

CTRL + U

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej ul. 11-go Listopada 5, 24-320 Poniatowa

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul 11-go Listopada 5.
 • Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku jest platforma przyschodowa.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i  słabowidzące.
 • W budynku nie ma windy.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Koordynator do spraw dostępności:
Małgorzata Samonek
tel. 81 827 52 05
e-mail: samonek@pcpropolelub.eurzad.e