Informacje dotyczące Ochrony Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych


 

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na obszarze powiatu opolskiego w latach: 2015 – 2018

Załącznik: x


Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na obszarze powiatu opolskiego w latach: 2015 – 2018

Załącznik: x

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

„Każda próba narzucenia swojej woli innej osobie jest aktem przemocy”

– Ghandi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc w rodzinie definiuje jako: „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające ich na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

Jako przemocowe należy traktować zatem zachowanie (jednorazowe lub powtarzające się działanie lub jego zaniechanie), które:

 • jest intencjonalne, nieprzypadkowe,
 • narusza wolność osobistą członka rodziny, godzi w jego prawa i dobra osobiste,
 • członkowi rodziny czyni szkodę fizyczną i/lub psychiczną, przysparza ból i cierpienie,
 • wykorzystuje istniejącą nierównowagę sił (fizycznych, społecznych) do wymuszenia określonego zachowania.

Na przemoc w rodzinie można spojrzeć z kilku perspektyw:

 • perspektywa moralna: oceniająca pod kątem dobre – złe,
 • perspektywa prawna: sankcjonująca, karząca,
 • perspektywa społeczna: kładąca nacisk na siłę społecznych postaw i obyczajów,
 • perspektywa psychologiczna: akcentująca mechanizmy przemocy i interakcje pomiędzy osobą stosującą przemoc a osobą doznającą przemocy.

Niezależnie od definicji, punktów widzenia, przemoc w rodzinie sprawia, że dom rodzinny staje się miejscem niebezpiecznym, w którym odczuwa się zagrożenie, lęk i cierpienie, które przestaje być schronieniem przed złem świata zewnętrznego.

Dorośli mieszkańcy powiatu opolskiego uwikłani w przemoc w rodzinie mogą porozmawiać o swojej sytuacji, swoich odczuciach, myślach, przekonaniach i potrzebach w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej. Mogą tutaj skorzystać z bezpłatnego poradnictwa, bez konieczności wcześniejszego rejestrowania się:

 • Poradnictwo psychologiczne – Zgłoszenia :  osobiście Pani Katarzyna Kałdonek

  • telefonicznie : 81 827 52 05 , 81 458 10 41, 789 423 30

  Tylko po wcześniejszym zapisaniu się.

 • poradnictwo socjalne: poniedziałek, środa–piątek: 7.00–14.00;
  wtorek: 8.00–15.00
 • Poradnictwo prawne – Dla dorosłych mieszkańców powiatu opolskiego. Bez skierowania.                                                              Tylko po wcześniejszym zapisaniu się.

 • Terapia rodzinna:  Zgłoszenia : osobiście Pani Katarzyna Kałdonek

  • telefonicznie : 81 827 52 05 81 458 10 41, 789 423 309

  Tylko po wcześniejszym zapisaniu się.

Osoby uwikłane w przemoc w rodzinie mogą także wziąć udział w terapii rodzinnej prowadzonej w PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej. W terapii mogą brać udział również dzieci.

Zgłoszenia na terapię przyjmowane są na bieżąco w PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej:

 • telefonicznie: 81 827 52 05, 81 458 10 41, 789 423 309,
 • osobiście: ul. 11-go Listopada 5, 24-320 Poniatowa

Ponadto, osoby doznające przemocy w rodzinie mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach organizowanej przez PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz zagrożonych przemocą w rodzinie. Więcej informacji tutaj