PROGRAM

„Wsparcie rodzin z powiatu opolskiego poprzez zwiększenie dostępności oferty Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w PCPR w Opolu Lubelskim”

 

współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2011

 

W drugiej połowie 2011r. Punkt Poradnictwa Specjalistycznego (PPS) w PCPR w Opolu Lubelskim realizował program „Wsparcie rodzin z powiatu opolskiego poprzez zwiększenie dostępności oferty Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w PCPR w Opolu Lubelskim”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Celem programu było wzmocnienie wsparcia oferowanego mieszkańcom powiatu opolskiego – zarówno osobom indywidualnym, jak i rodzinom (potrzebującym specjalistycznego wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych i wykazującym w tym zakresie motywację) – poprzez zwiększenie w 2011r. dostępności oferty Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim.

 

Adresatami działań programu były osoby indywidualne i rodziny (zarówno rodziny naturalne, jak i zastępcze), mieszkające na terenie powiatu opolskiego, które przeżywają trudności życiowe, między innymi z powodu nieuregulowanej sytuacji prawnej swoich rodzin, a także w wypełnianiu podstawowych funkcji opiekuńczych i wychowawczych, tworzenia prawidłowych więzi interpersonalnych. Były to osoby i rodziny, które zgłaszały potrzebę uzyskania wsparcia informacyjnego lub/oraz oddziaływania terapeutycznego.

Po poradę prawną i do udziału w terapii zgłaszały się z własnej inicjatywy lub też były kierowane przez pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej i pracowników innych instytucji pomocowych.

 

Działania programu zrealizowane w bezpośrednim kontakcie z w/w adresatami:

 

 • dodatkowe 2,5 godziny miesięcznie udzielania bezpłatnych porad prawnych,
 • zwiększone do 20 godzin miesięcznie świadczenie usług terapeutycznych.

 

Porady prawne i usługi terapeutyczne świadczone były
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim, przy ul. Przemysłowej 4.

 

Poradnictwo prawne w PPS obejmowało informacje z zakresu:

 

 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • zabezpieczenia społecznego,
 • ochrony praw lokatorów.

 

Usługi terapeutyczne w PPS obejmowały następujące obszary:

 

 • świadczenie usług terapeutycznych rodzinom doświadczającym sytuacji kryzysowej w związku z zaburzeniami zachowania dziecka,
 • terapię rodzin z dzieckiem chorym i upośledzonym,
 • wsparcie terapeutyczne dla rodziny z poszerzonym systemem rodzinnym (rodziny zastępcze, rodziny zrekonstruowane),
 • prowadzenie terapii rodzin po przeżyciach traumatycznych jednego lub kilku jej członków,
 • pomoc terapeutyczną dla rodzin w żałobie,
 • wspomaganie poprawy jakości komunikacji i relacji w rodzinach zagrożonych rozpadem.