Informacje dotyczące Ochrony Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych


Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

W zakresie rehabilitacji społecznej ze środków PFRON dofinansowane są:

 • warsztaty terapii zajęciowej
 • uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
 • sport, kultura, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych
 • likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
 • sprzęt rehabilitacyjny
 • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
 • usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika

Ww. wymienione zadania realizowane są w oparciu o Ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz w oparciu o pozostałe akty wykonawcze, tj. Rozporządzenie MPiPS w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Rozporządzenia MPiPS w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, zgodnie z poniższymi procedurami udzielania osobom niepełnosprawnych dofinansowania ze środków PFRON.

Uchwałą nr 57/2015 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 18 maja 2015r.wprowadzono procedurę udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Procedury udzielania dofinansowania ze środków PFRON:

Turnusy rehabilitacyjne są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku. Trwają co najmniej 14 dni, ich ceny są zróżnicowane w zależności od miejsca, oraz pory roku. Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym jest odpłatne, można się jednak ubiegać o dofinansowanie części kosztów pobytu na turnusie w PCPR. Z turnusów mogą korzystać osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 50% kwoty przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku osób samotnych 65% kwoty przeciętnego wynagrodzenia . Osoba niepełnosprawna składa wniosek o dofinansowanie turnusu oraz załączone druki w PCPR. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Uchwałą nr 926/2024 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 29 lutego 2024 roku roku określono zasady dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, zgodnie z którą z uwagi na ograniczony limit środków PFRON w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinasowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów obniża się się wysokość dofinansowania o 20% kwot:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności następnie osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne. Wnioski będą rozpatrywane stosownie do daty wpływu kompletnego wniosku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej z uwzględnieniem ww. kolejności do wyczerpania limitu środków.

wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

Załączniki do wniosku:

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny

Oświadczenie osoby niepełnosprawnej

Sytuacja społeczna osoby niepełnosprawnej

Oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON

Uchwałą nr 928/2024 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 29 lutego 2024 roku określono wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z którą z uwagi na ograniczony limit środków PFRON na realizację zadań wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2024 roku ustala się następująco:

• do kwoty 8.000,00 zł dla organizacji pozarządowej bez względu na liczbę złożonych wniosków, nie więcej niż do 60% kosztów przedsięwzięcia i nie więcej niż wnioskowana kwota dofinansowania.

Druki do pobrania

Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się – o dofinansowanie można ubiegać się:

 • na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne , które maja trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują
 • na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności

Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych ma za zadanie umożliwienie lub znaczne ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, więc dofinansowanie może dotyczyć sprzętów, które zgodnie z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej temu służą. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji wyżej wymienionych barier wraz z załącznikami osoba niepełnosprawna składa w PCPR właściwym dla miejsca zamieszkania. PCPR nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Druki do pobrania

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – o dofinansowanie mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku , nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia lub kopie wypisu z treści orzeczenia: o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, lub o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, dotyczącego niepełnosprawności, o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed 1 stycznia 1998r.
 • zaświadczenie lekarskie, o potrzebie zaopatrzenia osoby niepełnosprawnej w określony sprzęt
 • 3 oferty cenowe wnioskowanego sprzętu
 • poświadczenie zameldowania

Uchwałą nr 927/2024 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 29 lutego 2024 roku określono wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z którą z uwagi na ograniczony limit środków PFRON na realizację zadań wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w 2024 roku ustala się następująco:
• dla indywidualnych osób niepełnosprawnych: do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,
• dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: do 30% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Druki do pobrania

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji
Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby

Dofinansowanie z PCPR zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku , nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

Wysokość dofinansowania z PCPR wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli udział jest wymagany
 • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit

Osoby niepełnosprawne, zainteresowane uzyskaniem ze środków PFRON takiego dofinansowania, powinny złożyć w PCPR pisemny wniosek wraz z oświadczeniem o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Do wniosku osoba zainteresowana powinna dołączyć:

 • kopię orzeczenia lub kopie wypisu z treści orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, lub o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, dotyczącego niepełnosprawności, o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed 1 stycznia 1998r
 • fakturę określającą kwotę opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup
 • kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.

Uchwałą Nr 929/2024 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 29 lutego 2024 roku określono wysokość dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z którą z uwagi na ograniczony limit środków PFRON na realizację zadań wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2024 roku ustala się następująco:
• do 70% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
• do 70% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a) wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

W przypadku, gdy suma kwot przyznanego dofinansowania ze środków PFRON i NFZ będzie wyższa niż całkowity koszt danego przedmiotu dofinansowanie ze środków PFRON zostanie odpowiednio obniżone.

Druki do pobrania

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika
– o dofinansowanie mogą ubiegać się jedynie osoby głuchonieme lub głuchoniewidome, co musi być potwierdzone zaświadczeniem lekarza specjalisty określającym rodzaj schorzenia lub dysfunkcji oraz indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej.

Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

Druki do pobrania

Wniosek o dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Warsztat Terapii Zajęciowej – na terenie powiatu opolskiego funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej w Poniatowej, działający przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych z siedzibą w Opolu Lubelskim. Warsztat skupia 35 uczestników, którzy objęci zostali terapią zajęciową w 7 pracowniach: gospodarstwa domowego, krawieckiej, plastyczno – ceramicznej, stolarskiej i komputerowej, rękodzieła artystycznego oraz pracowni muzyczno – teatralnej. Ponadto uczestnicy objęci są indywidualną terapią psychologiczną oraz rehabilitacją ogólnousprawniającą i ruchową.

Więcej informacji na stronie wtzponiatowa

Informacja o wynikach naboru – Psycholog PPS i PIK

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.