Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeka o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej. Osoba Zainteresowana może złożyć wniosek do Powiatowego Zespołu m. in. dla celów:

 • odpowiedniego zatrudnienia;
 • szkolenia;
 • uczestnictwa w terapii zajęciowej;
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji;
 • korzystania z karty parkingowej;
 • korzystania ze świadczeń pomocy społecznej;
 • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego;
 • uzyskania przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego;
 • zamieszkania w oddzielnym pokoju;
 • uzyskania przez opiekuna urlopu wychowawczego w dodatkowym wymiarze;
 • korzystania z innych ulg i uprawnień, np. ulg komunikacyjnych i abonamentowych.

Powiatowy Zespół dla osób powyżej 16- ego roku życia ustala jeden z trzech stopni niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany lub lekki, natomiast osoby do 16- ego roku życia Zespół zalicza lub nie zalicza do osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym Zespół wydaje odpowiednio orzeczenia o:

 • niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16- ego roku życia,
 • stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i art. 62 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności Zespół wydaje legitymacje osób niepełnosprawnych. Wymienione legitymacje są wydawane na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek (gotowy formularz) wraz z posiadaną dokumentacją medyczną oraz wszelkimi dokumentami pomocnymi dla określenia stopnia niepełnosprawności należy złożyć w siedzibie Zespołu. Wnioski rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty złożenia. W posiedzeniu składu orzekającego bierze udział wnioskodawca.

Pracownicy wydziału i kontakt

Przewodnicząca – Małgorzata Stępień
tel: (81)827-52-05, (81)458-10-41 wew.506, 789-423-309

Druki do pobrania

Uwaga: wydruk każdego z dokumentów powinien być dwustronny (dwie strony na jednej kartce)!!!

1.Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób poniżej 16 roku życia)

2.Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia)

3.Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydawane dla potrzeb Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

4.Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność

5.Wniosek o wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

6.Wniosek osoby niepełnosprawnej o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności

7. Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia PPW

8.Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem PPW-K