Podział środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż Rada Powiatu uchwałą z dnia 29 marca 2019 r. nr X/52/2019 dokonała podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych na 2019 rok z podziałem na poszczególne zadania. Limit środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej w 2019 roku został zatwierdzony na poziomie 1.108.470,00 zł z uwzględnieniem poszczególnych zadań.

Szczegóły w załączonej tabeli. x


Komunikat

Od 02 stycznia 2019 roku obowiązują nowe druki wniosków o dofinansowania ze środków PFRON. Wszystkie druki wniosków do pobrania znajdują się w zakładce Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych


Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2019 roku będą przyjmowane od 02 stycznia 2019 roku. Obowiązują nowe druki wniosków!

Druk wniosku do pobrania x


Komunikat

Wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2019 r. należy składać do dnia 30 listopada 2018 r. na nowych drukach wraz z kompletem załączników.

Druk wniosku do pobrania x


Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż limit środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczony w 2018 roku do realizacji zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dotyczącego dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze został rozdysponowany. Wnioski niezrealizowane z powodu braku środków finansowych w roku 2018 nie przechodzą do realizacji na rok następny.


KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż od 1 stycznia 2020 roku wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz wniosek na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych będzie można złożyć elektronicznie za pomocą darmowego Systemu SOW (sow.pfron.org.pl). Aby złożyć taki wniosek potrzebny jest: dostęp do Internetu, konto w Systemie SOW i Profil Zaufany lub Podpis Elektroniczny. Wnioski ww. w formie papierowej będą przyjmowane od 2 stycznia 2020 roku w siedzibie PCPR.

Obowiązują nowe druki wniosków!

Szczegóły:                               x

Druki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym:                       x

Załączniki do wniosku:

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus.                      x

Oświadczenie osoby niepełnosprawnej.                          x

Sytuacja społeczna osoby niepełnosprawnej. x

Oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej. x

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki                     pomocnicze: x

Załączniki do wniosku:

1) kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
2) faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup lub oferta określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji wraz z kopią zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
3) kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę ( apteka, sklep medyczny, zakład ortopedyczny itp.).


Podział środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż Rada Powiatu uchwałą z dnia 20 marca 2018r. nr XLVII/289/2018 dokonała podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych na 2018 rok z podziałem na poszczególne zadania.

Limit środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej w 2018 roku został zatwierdzony na poziomie 976.809,00 zł, z uwzględnieniem poszczególnych zadań.

Szczegóły w załączonej tabeli x


Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż limit środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych przeznaczony w 2018 roku do realizacji zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dotyczącego dofinansowania likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się został rozdysponowany.


Komunikat Turnusy Rehabilitacyjne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym przyjmowane będą w terminie od dnia 26 marca do 24 kwietnia 2018 roku.


Komunikat Turnusy Rehabilitacyjne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym przyjmowane będą w terminie od dnia 26 marca do 24 kwietnia 2018 roku.


II zmiana do uchwały Rady Powiatu w sprawie podziału środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniach z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych Rada Powiatu uchwałą nr XLIV/273/2017 z dnia 30 listopada 2017r. dokonała zmiany uchwały nr XXXIII/202/2017 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi Opolskiemu na realizację zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 roku.

Szczegóły x


Podział środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż Rada Powiatu uchwałą z dnia 29 marca 2017r. nr XXXIII/202/2017 dokonała podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych na 2017 rok z podziałem na poszczególne zadania.

Limit środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej w 2017 roku został zatwierdzony na poziomie 911.758,00 zł, z uwzględnieniem poszczególnych zadań.

Podział środków PFRON


Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu nr 327/2017 z dnia 04 stycznia 2017r. wyznacza się termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym po otrzymaniu limitu środków finansowych PFRON na 2017 rok, w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie podziału środków PFRON na poszczególne zadania przez Radę Powiatu w Opolu Lubelskim.

Informacja o rozpoczęciu przyjmowania wniosków zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR.


Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zainteresowani uzyskaniem pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym mogą uzyskać wsparcie ze środków publicznych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny). Zadanie jest realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie (Dz.U. poz.1565). Możliwość dofinansowania ze środków NFZ zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym istnieje w ramach pozycji „wózek inwalidzki specjalny”, o którym mowa w załączniku do ww. rozporządzenia. W sytuacji, gdy limit finansowy z Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczony na zaopatrzenie w wyrób medyczny przysługujący w ramach ubezpieczenia zdrowotnego nie wystarcza na zakup wózka – osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie (ze środków PFRON przekazywanych na podstawie algorytmu) – za pośrednictwem właściwego terytorialnie powiatowego centrum pomocy rodzinie. Wymagania, jakie powinni spełniać wnioskodawcy, a także tryb postępowania i zasady dofinansowania ze środków Funduszu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (t.j. Dz.U.z 2013, poz.1190).


Podział środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż Rada Powiatu uchwałą nr XVII/117/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r. dokonała podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych na 2016 rok z podziałem na poszczególne zadania.

Limit środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2016 roku został zatwierdzony na poziomie 894.459,00 zł, z uwzględnieniem poszczególnych zadań.

Podział środków PFRON
Zmiany podziału środków PFRON


Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

W zakresie rehabilitacji społecznej ze środków PFRON dofinansowane są:

 • warsztaty terapii zajęciowej
 • uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
 • sport, kultura, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych
 • likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
 • sprzęt rehabilitacyjny
 • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
 • usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika

Ww. wymienione zadania realizowane są w oparciu o Ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz w oparciu o pozostałe akty wykonawcze, tj. Rozporządzenie MPiPS w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Rozporządzenia MPiPS w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, zgodnie z poniższymi procedurami udzielania osobom niepełnosprawnych dofinansowania ze środków PFRON.

Uchwałą nr 57/2015 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 18 maja 2015r. wprowadzono procedurę udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Procedury udzielania dofinansowania ze środków PFRON:

Turnusy rehabilitacyjne są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku. Trwają co najmniej 14 dni, ich ceny są zróżnicowane w zależności od miejsca, oraz pory roku. Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym jest odpłatne, można się jednak ubiegać o dofinansowanie części kosztów pobytu na turnusie w PCPR. Z turnusów mogą korzystać osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 50% kwoty przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku osób samotnych 65% kwoty przeciętnego wynagrodzenia . Osoba niepełnosprawna składa wniosek o dofinansowanie turnusu oraz załączone druki w PCPR. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Uchwałą Nr 49/2019 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 20 marca 2019 roku określono zasady dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, zgodnie z którą z uwagi na niedobór środków PFRON w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów obniża się wysokość dofinansowania o 20% kwot:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • 25 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 • 20 % przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności następnie osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne. Wnioski będą rozpatrywane stosownie do daty wpływu kompletnego wniosku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej z uwzględnieniem ww. kolejności do wyczerpania limitu środków.

Druki do pobrania

Wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON

Uchwałą Nr 174/2016 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 23 marca 2016 roku określono wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z którą z uwagi na ograniczony limit środków PFRON na realizację zadań wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2016 roku ustala się następująco:
•do kwoty 1.000,00 zł dla organizacji pozarządowej bez względu na liczbę złożonych wniosków, nie więcej niż do 60% kosztów przedsięwzięcia i nie więcej niż wnioskowana kwota dofinansowania.

Druki do pobrania

Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się – o dofinansowanie można ubiegać się:

 • na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne , które maja trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują
 • na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności

Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych ma za zadanie umożliwienie lub znaczne ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, więc dofinansowanie może dotyczyć sprzętów, które zgodnie z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej temu służą. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji wyżej wymienionych barier wraz z załącznikami osoba niepełnosprawna składa w PCPR właściwym dla miejsca zamieszkania. PCPR nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Druki do pobrania

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – o dofinansowanie mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku , nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia lub kopie wypisu z treści orzeczenia: o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, lub o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, dotyczącego niepełnosprawności, o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed 1 stycznia 1998r.
 • zaświadczenie lekarskie, o potrzebie zaopatrzenia osoby niepełnosprawnej w określony sprzęt
 • 3 oferty cenowe wnioskowanego sprzętu
 • poświadczenie zameldowania

Uchwałą Nr 176/2016 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 23 marca 2016 roku określono wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z którą z uwagi na ograniczony limit środków PFRON na realizację zadań wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w 2016 roku ustala się następująco:
•dla indywidualnych osób niepełnosprawnych: do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,
•dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Druki do pobrania

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji
Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby

Dofinansowanie z PCPR zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku , nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

Wysokość dofinansowania z PCPR wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli udział jest wymagany
 • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit

Osoby niepełnosprawne, zainteresowane uzyskaniem ze środków PFRON takiego dofinansowania, powinny złożyć w PCPR pisemny wniosek wraz z oświadczeniem o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Do wniosku osoba zainteresowana powinna dołączyć:

 • kopię orzeczenia lub kopie wypisu z treści orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, lub o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, dotyczącego niepełnosprawności, o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed 1 stycznia 1998r
 • fakturę określającą kwotę opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup
 • kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.

Uchwałą Nr 175/2016 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 23 marca 2016 roku określono wysokość dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z którą z uwagi na ograniczony limit środków PFRON na realizację zadań wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2016 roku ustala się następująco:
a) do 70% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
b) do 70% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a) wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

W przypadku, gdy suma kwot przyznanego dofinansowania ze środków PFRON i NFZ będzie wyższa niż całkowity koszt danego przedmiotu dofinansowanie ze środków PFRON zostanie odpowiednio obniżone.

Druki do pobrania

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika
– o dofinansowanie mogą ubiegać się jedynie osoby głuchonieme lub głuchoniewidome, co musi być potwierdzone zaświadczeniem lekarza specjalisty określającym rodzaj schorzenia lub dysfunkcji oraz indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej.

Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

Druki do pobrania

Wniosek o dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Warsztat Terapii Zajęciowej – na terenie powiatu opolskiego funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej w Poniatowej, działający przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych z siedzibą w Opolu Lubelskim. Warsztat skupia 35 uczestników, którzy objęci zostali terapią zajęciową w 7 pracowniach: gospodarstwa domowego, krawieckiej, plastyczno – ceramicznej, stolarskiej i komputerowej, rękodzieła artystycznego oraz pracowni muzyczno – teatralnej. Ponadto uczestnicy objęci są indywidualną terapią psychologiczną oraz rehabilitacją ogólnousprawniającą i ruchową.

Więcej informacji na stronie wtzponiatowa