Organizator rodzinnej pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej realizuje zadania należące do kompetencji powiatu z zakresu wsparcia i pomocy dziecku i rodzinie określone w ustawie o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej z dn. 09 czerwca 2011r. (tj. Dz.U.z 2015r.poz.332) jak również zadania Organizatora Pieczy Zastępczej zgodnie z Zarządzeniem Starosty Opolskiego  Nr 49/2011 z dnia 16 grudnia 2011r. Do podstawowych zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej w tym zakresie należy:

 • nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • kwalifikacja kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz organizowanie wymaganych szkoleń,
 • zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji oraz wzmocnienie ich kompetencji,
 • pomoc i wsparcie osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz wsparcie rodzin pomocowych,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądami, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi oraz innymi organizacjami społecznymi,
 • poradnictwo i terapię dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci, oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 • pomoc prawna osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej,
 • przyznawanie rodzinie zastępczej oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka, świadczenia na pokrycie kosztów jego utrzymania,
 • udzielanie pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie oraz pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i zatrudnienia.Rodziny Zastępcze

Być rodziną zastępczą to wyzwanie, które może przynieść wyjątkową radość i satysfakcję. Rodziny zastępcze stanowią obecnie jedną z istotnych form kompensacji sieroctwa naturalnego i społecznego. Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca  w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. (tj. Dz.U.z 2015r.poz.332), dzieli pieczę zastępczą na rodzinną i instytucjonalną. Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 

 • rodzina zastępcza:
  a) spokrewniona,
  b) niezawodowa,
  c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;
 • rodzinny dom dziecka.

 

Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba, niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Dzięki temu, w sposób naturalny podtrzymywane są więzi rodzinne, a jednocześnie – dzieci pozostają w swojej dalszej, co prawda, ale biologicznej rodzinie.

Rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinę zastępczą niezawodową tworzą małżonkowie lub osoba, niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. W rodzinach tych, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej rodzeństwa, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci. Rodziny zastępcze zawodowe ze względu na swoje kwalifikacje mogą zająć się wychowaniem dzieci wymagających szczególnej troski lub umiejętności wychowawczych. Rodziny te bowiem, będą stale doskonaliły swoje umiejętności, głównie poprzez odbyte szkolenia.

Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – umieszcza się w niej dziecko do czasu unormowania jego sytuacji, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony, za zgodą organizatora rodzinnej pieczy zastępczej do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o:

1) powrót dziecka do rodziny;
2) przysposobienie;
3) umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna – umieszcza się w niej w szczególności dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także dzieci umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, jak również małoletnie matki z dziećmi do czasu unormowania jego sytuacji.

Rodzinny Dom Dziecka – forma pieczy zastępczej zorganizowana w naturalnych rodzinach zastępczych (w przystosowanych domach rodzinnych), w której może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej. W razie konieczności umieszczenia w rodzinnym domu dziecka rodzeństwa, za zgodą prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci.

Rodzinę pomocową może tworzyć:
1) rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
2) małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

Rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka może przyjąć dziecko jako rodzina pomocowa bez względu na liczbę dzieci pozostających pod ich opieką

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się, na ich wniosek, opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.  W stosunku do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, nieobjętych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej.

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

 

 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 • przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecka;
 • pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 • zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną
 • udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.

 

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

1) 660,00 zł miesięcznie — w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
2) 1.000,00 zł miesięcznie — w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.


 

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje:

 • dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie niższy niż kwota 200,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka,
 • oraz rodzinie zastępczej zawodowej: – dodatek na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich nie niższy niż kwota 200,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka,

 

W przypadku powierzenia rodzinie pomocowej opieki i wychowania nad dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, rodzinie pomocowej wypłaca się wyżej wymienione świadczenie i dodatki przysługujące rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu w tej rodzinie pomocowej.

 

Ponadto rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:

 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
 • świadczenie na pokrycie:
  a) niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,
  b) kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.
 • rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa może otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą,
 • rodzinie zastępczej zawodowej starosta może raz do roku przyznać świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
 • prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na:
  – utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinny dom dziecka,
  – pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka – do wysokości środków określonych w umowie,
  – pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka – do wysokości środków określonych w umowie.


 

Dodatkowo osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 2.000,00 zł. miesięcznie. Natomiast rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 2.600,00zł miesięcznie oraz dodatkowo, w której przebywa przez okres dłuższy niż 10 dni w miesiącu kalendarzowym więcej niż 3 dzieci lub co najmniej jedno dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z orzeczeniem na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, otrzymuje dodatek w wysokości 20 % otrzymywanego wynagrodzenia. Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka za okres pozostawania  w gotowości do przyjęcia kolejnego dziecka otrzymują wynagrodzenie w wysokości 80% dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia.