Zarządzenie

Zarządzeniem nr 79/2023 Starosty Opolskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. powołana została
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2024-2027.

Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych tworzą przedstawiciele
organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz jednostek
samorządu terytorialnego powiatu i gmin, w składzie:

1. Pani Marzena Krystyna Smaga – Przewodnicząca
2. Pani Bożenna Ewa Kłudka – Wiceprzewodnicząca
3. Pani Agnieszka Dec – Sekretarz
4. Pani Beata Kosmowska – Członek
5. Pani Agata Maria Klimek – Członek

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym, a do zakresu jej działania należy:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:                                     
  • – integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych             
  • – realizacji praw osób niepełnosprawnych
  • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych
  • ocena realizacji programów
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę
    Powiatu Opolskiego pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Spotkanie w siedzibie Środowiskowego Ośrodka Wsparcia PINOKIO

Notatka : xPosiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Dnia 04 marca 2019 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poniatowej odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych podczas, którego dokonano wyboru Prezydium Rady na okres jednego roku. Przewodniczącym został ponownie Pan Zbigniew Małyska, wiceprzewodniczącym Pan Tomasz Szlachetka a sekretarzem Pani Agnieszka Dec.

 

Drugie posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych odbyło się w dniu 08 marca 2019 roku. Oprócz członków Rady w spotkaniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej Pani Krystyna Piłat, Pani Aneta Śmich – Kierownik Wydziału do spraw rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także Pani Justyna Kowalewska – pośrednik pracy, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy. Głównym punktem posiedzenia było zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie proponowanego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Opolskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 roku oraz kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON. Następnie Pani Justyna Kowalewska przedstawiła zadania Powiatowego Urzędu Pracy z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, jak również omówiła sytuację osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy.


x x x x

Drugie posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Dnia 07 kwietnia 2017r., w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poniatowej odbyło się drugie posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Oprócz członków Rady w spotkaniu uczestniczyli: Pani Edyta Osuch- Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy oraz Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Pani Izabela Rodzik.
Głównym punktem spotkania było przedstawienie zadań Powiatowego Urzędu Pracy z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, a także zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rocznego sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Poniatowej za 2016r., założonego przez jednostkę prowadzącą – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych z siedzibą w Opolu Lubelskim i dokonania oceny działalności WTZ.


x x x

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Dnia 08 marca 2017r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poniatowej odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Oprócz członków Rady w spotkaniu uczestniczyła także Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej Pani Krystyna Piłat.

Jednym z punktów posiedzenia był wybór nowych władz Rady. Przewodniczącym został ponownie Pan Zbigniew Małyska, wiceprzewodniczącą Pani Lidia Miazga, a sekretarzem Pani Agnieszka Dec.

Podczas posiedzenia zaopiniowano:

I. Projekt Uchwały w sprawie proponowanego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Opolskiemu na realizację zadań z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 roku oraz kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON.

II. Projekt Uchwały w sprawie wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” obejmujący następujące obszary:
-obszar D-Likwidacja barier transportowych,
-obszar B-Likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
-obszar G–skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.


x x x

Powołanie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osob Niepełnosprawnychx