Projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim realizuje projekt systemowy „Program wsparcia społeczno – zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w oparciu o umowę ramową, nr POKL.07.01.02-06-001/08-00, z dnia 15 lipca 2008r., z późniejszymi zmianami, podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie na okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2013r.

Projekt systemowy jest realizowany w ramach: Priorytetu VII POKL: „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.1: „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.2: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”. W 2012 wartość projektu opiewa na kwotę 840 566,46 zł w tym ze środków EFS 752.306,99 zł.

Działania projektu systemowego są skierowane do osób, które nie pozostają w zatrudnieniu lub są zatrudnione, znajdują się w wieku aktywności zawodowej, ponadto korzystają ze świadczeń pomocy społecznej i należą do poniższych grup:

 • osób niepełnosprawnych,
 • osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

W 2012 r. wsparciem zostało objętych 113 osób w tym: 25 pełnoletnich wychowanków oraz 88 osób niepełnosprawnych. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych w zakresie ich aktywności zawodowej i integracji ze społeczeństwem, jak również upowszechnienie pracy socjalnej.

W ramach projektu zakres wsparcia dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze, obejmował zawarcie i realizację aneksów do indywidualnych programów usamodzielnienia, w tym zastosowanie następujących instrumentów:

 • aktywizacji edukacyjnej, tj.:
  a) skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową (kursy, szkolenia zrealizowane zostały przez podwykonawcę wyłonionego zgodnie z procedurą ustawy Prawo zamówień publicznych. Przy w/w wyborze najważniejszym kryterium były indywidualne możliwości podniesienia umiejętności i kompetencji zawodowych uczestników projektu)
  b) sfinansowanie części kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej -sfinansowanie czesnego,
  c) skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych związku z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym z uwzględnieniem realnych potrzeb uczestników
 • aktywizacji społecznej, tj.:
  a) Zajęcia w Klubie Wychowanka
  b) organizacja i sfinansowanie trzech 3- dniowych wyjazdów z zastosowaniem instrumentu aktywizacji społecznej, zawodowej oraz zdrowotnej.
 • pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Zakup pralki, żelazka, chłodziarko-zamrażalki.

W 2012 roku zakres wsparcia w ramach projektu dla osób niepełnosprawnych, obejmował zawarcie i realizację indywidualnych umów z zastosowaniem instrumentu: edukacyjnego, społecznego, zdrowotnego

 • aktywizacji edukacyjnej, tj.:
  – skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową
 • aktywizacji społecznej, tj.:
  – sfinansowanie grupowego wsparcia psychologicznego oraz indywidualnego poradnictwa prowadzonego przez psychologa,
 • aktywizacji zdrowotnej, tj.:
  – sfinansowanie zajęć ruchowych usprawniających psychoruchowo, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych.Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki