ŚRODOWISKOWY OŚRODEK  WSPARCIA „PINOKIO”  W PONIATOWEJ

Podstawa funkcjonowania Ośrodka

Prowadzenie Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” (środowiskowego domu samopomocy) jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej – powierzonym przez Powiat Opolski Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Poniatowej.

Ośrodek prowadzi zajęcia w formie pobytu dziennego (to jest od poniedziałku do piątku po 7 godzin każdego dnia).

Ośrodek dysponuje 50 miejscami statutowymi.

Adres i numer telefonu Ośrodka

Młodzieżowa 6 24-320 Poniatowa

tel. 81 820 42 36

www.soni.org.pl

e-mail: soni5@o2.pl

Uczestnicy zajęć w Ośrodku

Ośrodek jest domem przeznaczonym dla mieszkańców powiatu opolskiego:

 1. przewlekle psychicznie chorych,
 2. upośledzonych umysłowo,
 3. wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Uwaga: uczestnikiem zajęć nie może być osoba czynnie uzależniona od środków psychoaktywnych.

Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Pinokio” obejmuje wsparciem także rodziców i opiekunów swych uczestników poprzez prowadzenie dla nich działalności edukacyjnej i szkoleniowej, usług konsultacyjnych i poradnictwa.

Osoby mieszkające poza powiatem opolskim mogą być uczestnikami zajęć w Środowiskowym Ośrodku Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej na podstawie porozumień podpisywanych pomiędzy powiatem opolskim a powiatami lub gminami ich zamieszkania.

Zajęcia w Ośrodku

Ośrodek prowadzi zajęcia głównie w formie grupowej:

 • rehabilitacja społeczna (w tym: trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego),
 • terapia ruchowa (gimnastyka korekcyjna, zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja),
 • terapia zajęciowa realizowana w pracowniach: hafciarsko – krawieckiej, komputerowej, muzycznej, teatralnej, stolarskiej, edukacyjnej, wizażu, kulinarnej, plastycznej, świetlicy.

Zajęcia indywidualne obejmują:

 • poradnictwo psychologiczne,
 • rehabilitację fizyczną na zlecenie lekarza (fizjoterapię, fizykoterapię, masaż leczniczy).

W Ośrodku działają zespoły artystyczne, w których skład wchodzą uczestnicy:

 • zespół teatralny „Kasta”,
 • zespół muzyczny „Vectis”,

Wniosek o skierowanie do Ośrodka

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy wniosek o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy na pobyt dzienny składa się:

 • do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie,
 • dołączając:
 • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych,
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Ośrodek pomocy społecznej przeprowadza w tej sprawie rodzinny wywiad środowiskowy.

Decyzja kierująca do Ośrodka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej, do którego ośrodek pomocy społecznej przesyła w/w wniosek o skierowanie z załącznikami, na mocy art. 51, art. 51b ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz § 7 ust. 1, 3, 5, § 8 ust. 1 w/w rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w drodze decyzji administracyjnej, kieruje osoby do Ośrodka.

Decyzja przyznająca zakres usług w Ośrodku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej, na podstawie w/w wywiadu środowiskowego oraz kontraktu zawartego przez osobę skierowaną z kierownikiem ŚOW „Pinokio” w Poniatowej – w drodze decyzji administracyjnej (na podstawie art. 51b ust. 1, 4, 5 oraz art. 51c ust. 3 ustawy o pomocy społecznej) – przyznaje zakres usług.