Informacje dotyczące Ochrony Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych


               Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej ( Dz.U z 2021 poz 1249 z późn.zm) w art. 2 ust 1, precyzuje pojęcie przemocy domowej jako „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystując przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę, ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej oraz istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Na przemoc domową można spojrzeć z kilku perspektyw:

  • perspektywa moralna: oceniająca pod kątem dobre – złe,
  • perspektywa prawna: sankcjonująca, karząca,
  • perspektywa społeczna: kładąca nacisk na siłę społecznych postaw i obyczajów,
  • perspektywa psychologiczna: akcentująca mechanizmy przemocy i interakcje pomiędzy osobą stosującą przemoc a osobą doznającą przemocy.

Dorośli mieszkańcy powiatu opolskiego uwikłani w przemoc domową mogą porozmawiać o swojej sytuacji, swoich odczuciach, myślach, przekonaniach i potrzebach w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej. Mogą tutaj skorzystać z bezpłatnego poradnictwa:

  • Poradnictwo psychologiczne
  • Terapia rodzinna
  • Poradnictwo prawne – Dla dorosłych mieszkańców powiatu opolskiego. Bez skierowania.

 Zgłoszenia :  osobiście Pani Katarzyna Kałdonek, telefonicznie : 81 827 52 05 , 81 458 10 41, 789 423 30

  • poradnictwo socjalne: poniedziałek, środa–piątek: 7.00–14.00; wtorek: 8.00–15.00

Ponadto, osoby doznające przemocy domowej mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach grupy wsparcia dla osób doznających przemocy domowej oraz zagrożonych przemocą domową, którą ma możliwość organizacji   PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej pod warunkiem zebrania grupy.