PROGRAM

„WSPARCIE NIESPOKREWNIONYCH Z DZIECKIEM RODZIN ZASTĘPCZYCH Z POWIATU OPOLSKIEGO”

 

współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2009

 

Celem programu jest wzmocnienie potencjału wychowawczo – opiekuńczego niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, mieszkających w powiecie opolskim. Rodziny te zostały objęte dodatkowymi działaniami – bardziej dostępnymi i dopasowanymi do ich realnych potrzeb, szczególnie w zakresie rozwoju umieszczonych w nich dzieci. W realizacji programu bierze udział 5 niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, w których wychowuje się łącznie 9 niepełnoletnich dzieci. Do udziału w programie zostały skierowane przez pracowników socjalnych PCPR w Opolu Lubelskim.

 

Działania programu podejmowane na rzecz niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, polegają na:

 

  • prowadzeniu w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego (PPS) terapii dla rodzin z poszerzonym systemem rodzinnym, w związku z doświadczaniem sytuacji kryzysowej, w związku z zaburzeniami zachowania dziecka, traumatycznymi przeżyciami jednego lub kilku członków, funkcjonowaniem rodziny z dzieckiem chorym i upośledzonym, przeżywaniem żałoby;
  • zakupie materiałów edukacyjnych: dla rodziców – służących poszerzaniu wiedzy na temat prawidłowości procesu wychowawczego, oraz dla dzieci – wspierających ich rozwój oraz proces edukacji;
  • zakupie karnetów na basen – umożliwiających wspólną (rodzinną) rekreację i integrację.

 

Zakładane rezultaty programu obejmują przede wszystkim wzrost u niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych poziomu zdolności do wypełniania swoich zadań, szczególnie w zakresie:

 

  • budowy pozytywnych relacji pomiędzy członkami poszerzonego systemu rodzinnego,
  • podwyższenia umiejętności komunikacji w rodzinie,
  • powrotu do równowagi psychicznej osób po przeżyciach traumatycznych,
  • wspomagania zamknięcia procesu żałoby w rodzinie;
  • zwiększenie szans edukacyjnych dzieci umieszczonych w niespokrewnionych rodzinach zastępczych.

 

Program „Wsparcie niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych z powiatu opolskiego” wpisuje się w „Powiatowy program pomocy dziecku i rodzinie na lata 2005 – 2015” zawarty w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Opolskim:

 

cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej;

 

zadanie: Udoskonalanie warunków pozyskiwania i funkcjonowania rodzin zastępczych;

 

cel: Doskonalenie form opieki nad dzieckiem uzupełniających opiekę rodzinną;

 

zadanie: Rozszerzenie form opieki środowiskowej – Doskonalenie funkcjonowania Poradni Rodzinnej działającej przy PCPR, w strukturach której działa Punkt Poradnictwa Specjalistycznego (PPS) oraz Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK).