Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż w 2021 roku realizuje projekt konkursowy „Szansa na lepsze jutro” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

PCPR  planuje objąć wsparciem 30 osób niepełnosprawnych w tym:    (16 kobiet i 14 mężczyzn).

          Celem ogólnym projektu w kontekście osób niepełnosprawnych jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej jak również wzmocnienie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu opolskiego.

W grupie objętej wsparciem znajdą się osoby:

 • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
 • w wieku aktywności zawodowej (18 – 65 lat),
 • bierne zawodowo (osoby nie pracujące/ bezrobotne/nie aktywne zawodowo)
 • posiadające status prawny osoby niepełnosprawnej.

          Podstawą udziału w procesie rekrutacji jest pisemne zgłoszenie udziału w projekcie konkursowym na formularzu zgłoszeniowym.

          Pod uwagę będą brane zgłoszenia złożone w siedzibie PCPR w terminie od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 15 lutego 2021 r.

          Formularz zgłoszenia udziału w procesie rekrutacji jest dostępny do pobrania w PCPR w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej lub na stronie internetowej PCPR pod adresem www.pcpropolelub.eurzad.eu w zakładce „Projekt konkursowy 2019-2021”

 Planowane formy wsparcia w ramach projektu konkursowego dla osób niepełnosprawnych:

Usługi aktywnej integracji o charakterze społeczno–zdrowotnym:

 1. 12 dniowy pobyt społeczno–zdrowotny dla 30 osób niepełnosprawnych oraz 10 opiekunów,
 2. Grupowy trening skuteczności osobistej prowadzony przez psychologa,
 3. Indywidualny trening skuteczności osobistej prowadzony przez psychologa,
 4. Wyjazd kulturalny do teatru.

Załączniki:  

 1. Zgłoszenie udziału do projektu
 1. Zaświadczenie lekarskie

 

Festyn

      W dniu 23 czerwca 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej zorganizowało Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.  Swoją obecnością   zaszczycili nas: Pan Michał Kramek – Członek Zarządu Powiatu, Pani Agnieszka Dec  –  Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostowa Powiatowego, Pani Krystyna Sołdek  –  Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych, Pani Izabela Rodzik  –  Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej, Pan Tadeusz Burek – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób             z Niepełnosprawnością Intelektualną. Była to doskonała okazja do wspólnej integracji. Rodziny mogły skorzystać z poradnictwa prawnego, psychologicznego i rodzinnego, a także podzielić się doświadczeniami z innymi rodzinami. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. W programie festynu znalazły się m.in.: plac zabaw dla dzieci w tym: zamek dmuchany ze zjeżdżalnią, trampolina, basen chiński, fotobudka, warsztaty plastyczne, pokaz pierwszej pomocy. Popularnością wśród dzieci cieszyło się malowanie twarzy i wata cukrowa. Wszystkie konkursy wieńczyły nagrody. Dziękujemy rodzinom zastępczym za dobro, wyrozumiałość i zaangażowanie włożone w wychowanie dzieci oraz stworzenie im spokojnego i szczęśliwego domu.

 

Logo projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Wydatek finansowany w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro” na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPLU.11.01.00-06-0014/18-00 z dnia 24.12.2018 r. realizowanego przez Powiat Opolski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej, ul 11-go Listopada 5, 24-320 Poniatowa. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1. Aktywne włączenie.

 Zadanie 2

 „Festyn-piknik dla rodzin zastępczych jako integracja z otoczeniem”

                 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż w 2021 roku realizuje projekt konkursowy „Szansa na lepsze jutro” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

PCPR  planuje objąć wsparciem 30 osób niepełnosprawnych w tym:    (16 kobiet i 14 mężczyzn).

          Celem ogólnym projektu w kontekście osób niepełnosprawnych jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej jak również wzmocnienie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu opolskiego.

W grupie objętej wsparciem znajdą się osoby:

 • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
 • w wieku aktywności zawodowej (18 – 65 lat),
 • bierne zawodowo (osoby nie pracujące/ bezrobotne/nie aktywne zawodowo)
 • posiadające status prawny osoby niepełnosprawnej.

          Podstawą udziału w procesie rekrutacji jest pisemne zgłoszenie udziału w projekcie konkursowym na formularzu zgłoszeniowym.

          Pod uwagę będą brane zgłoszenia złożone w siedzibie PCPR w terminie od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 15 lutego 2021 r.

          Formularz zgłoszenia udziału w procesie rekrutacji jest dostępny do pobrania w PCPR w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej lub na stronie internetowej PCPR pod adresem www.pcpropolelub.eurzad.eu w zakładce „Projekt konkursowy 2019-2021”

 Planowane formy wsparcia w ramach projektu konkursowego dla osób niepełnosprawnych:

Usługi aktywnej integracji o charakterze społeczno–zdrowotnym:

 1. 12 dniowy pobyt społeczno–zdrowotny dla 30 osób niepełnosprawnych oraz 10 opiekunów,
 2. Grupowy trening skuteczności osobistej prowadzony przez psychologa,
 3. Indywidualny trening skuteczności osobistej prowadzony przez psychologa,
 4. Wyjazd kulturalny do teatru.

Załączniki:  

 1. Zgłoszenie udziału do projektu
 1. Zaświadczenie lekarskie

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej informuje, iż od stycznia 2020 r. aby skorzystać z Nieodpłatnej Porady Prawnej, należy się wcześniej zapisać telefonicznie 81 827 52 05, 81 458 10 41, 789 423 309, e-mail cicha@pcpropolelub.eurzad.eu lub osobiście w siedzibie PCPR ul. 11-go Listopada 5, 24-320 Poniatowa, pokój nr 1 (parter).

Nieodpłatne Porady Prawne udzielane będą w dniu 29 stycznia 2020r. (środa) w godz. 15:00 – 17:00 pokój nr 1 (parter)

Szczegółowy harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie umieszczony w najbliższym czasie na stronie internetowej w zakładce: PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO (PPS) PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (PIK)


KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż od 1 stycznia 2020 roku wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz wniosek na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych będzie można złożyć elektronicznie za pomocą darmowego Systemu SOW (sow.pfron.org.pl). Aby złożyć taki wniosek potrzebny jest: dostęp do Internetu, konto w Systemie SOW i Profil Zaufany lub Podpis Elektroniczny. Wnioski ww. w formie papierowej będą przyjmowane od 2 stycznia 2020 roku w siedzibie PCPR.

Obowiązują nowe druki wniosków!

Szczegóły: x

Druki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym: x

Załączniki do wniosku:

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus. c

Oświadczenie osoby niepełnosprawnej. x

Sytuacja społeczna osoby niepełnosprawnej. x

Oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej. x

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: x

Załączniki do wniosku:

1) kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
2) faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup lub oferta określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji wraz z kopią zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
3) kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę ( apteka, sklep medyczny, zakład ortopedyczny itp.).


Turnusy rehabilitacyjne i przedmioty ortopedyczne – zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie bez wychodzenia z domu!

Szanowni Państwo, z nieukrywaną radością przypominamy, iż w CAŁEJ POLSCE można bez wychodzenia z domu wnioskować o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Więcej informacji na stronie: x

x x


13. edycja Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość”.

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza Program Stypendialny skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnionych wychowanków. Adresaci konkursu: dzieci i młodzież przebywająca w: • rodzinnej formie opieki zastępczej: spokrewnionej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej specjalistycznej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego; •placówkach opiekuńczo -wychowawczych typu socjalizacyjnego, • usamodzielniona młodzież z pieczy zastępczej do lat 24

Wysokość pomocy: Kwota dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi maksymalnie 10 000 zł na Dom (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Dofinansowanie na 1 dziecko nie może przekroczyć 2000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych). Dofinansowanie w wysokości do 2000 złotych na dziecko dotyczy korepetycji poszerzających zakres podstawy programowej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej – np. nauka obcego języka, kursy na uczelnie wyższe, kursy zawodowe, koła naukowe, rozwój pasji i zainteresowań. W przypadku korepetycji uzupełniających podstawę programową szkół podstawowych i ponadpodstawowych dofinansowanie na 1 dziecko nie może przekroczyć 1000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych). Priorytety udzielanej pomocy: wsparcie finansowe na zajęcia: • przygotowujące do ukończenia danego etapu edukacji, • przygotowujące do rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji, • pozwalające na zdobycie kompetencji zawodowych, • rozwijające pasje i zainteresowania, • zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne (tzw. korepetycje) W 2020 roku priorytetem będą inicjatywy ukierunkowane na zdobywanie wiedzy i umiejętności wykraczającej ponad standardowy program nauczania na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (specjalizacje zawodowe, rozwój zainteresowań). W przypadku projektów dotyczących korepetycji z zakresu szkoły podstawowej, organizator zastrzega sobie prawo do zasięgnięcia opinii pedagoga szkolnego z placówki, do której uczęszcza Uczestnik. Czas składania wniosków: 16 grudnia – 17 stycznia 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Wyniki konkursu: 14 lutego 2020r – wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl Zasady przystąpienia do konkursu i szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu. Wszystkie zajęcia dofinansowane z programu stypendialnego (w tym korepetycje, kursy, szkolenia, warsztaty, zajęcia indywidualne itp.) muszą zostać udokumentowane fakturami, bądź umowami cywilnoprawnymi (umowa o dzieło, umowa zlecenie). W wypadku braku wymaganej dokumentacji dotacja będzie musiała zostać zwrócona!!!! Zapraszamy do składania wniosków konkursowych. Jeden egzemplarz wniosku należy wysłać (w formie papierowej) na poniższy adres: Towarzystwo Nasz Dom Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa z dopiskiem: Program Stypendialny Koordynator: Elżbieta Prządka, 508 106 152 lub e.przadka@naszdom.org.pl

pliki do pobrania:

Regulamin_ Fundusz Stypendialny_Moja Przyszłość: x
Załącznik nr 1_ Zgłoszenie do Programu Stypendialnego_ Moja Przyszłość: x

x x


Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego na dzień 21 Listopada Starosta Opolski Pan Dariusz Piotrowski przekazał pracownikom Powiatowego Centum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej serdeczne życzenia oraz wyrazy uznania za wykonywaną pracę, zaangażowanie

i poświęcenie na rzecz drugiego człowieka.

x


Informacja

W dniu 06 listopada br. pracownicy ZUS Inspektoratu w Kraśniku oraz Biura Terenowego w Opolu Lubelskim zorganizowali w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie szkolenie dotyczące uprawnień do świadczenia uzupełniającego przysługującego osobom całkowicie niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Szkolenie skierowane było głównie dla kadry pomocy społecznej z terenu

Miasta i Gminy Poniatowa realizującej działania statutowe skierowane do środowiska osób niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio”, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Ośrodków Pomocy Społecznej w Poniatowej oraz w Karczmiskach a także pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej.

x x x x


Moduł II – Wniosek oraz załączniki na 2019 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym należy składać w terminie:

 • od 01 marca do 30 marca 2019 roku dla wniosków za semestr letni 2018/2019
 • od 02 września do 10 października 2019 roku dla wniosków za semestr zimowy 2019/2020

Pliki do pobrania:

Wniosek Moduł II x

Załącznik nr 1 do wniosku Modułu II x

Załącznik nr 2 do wniosku Modułu II x

Załącznik nr 3 do wniosku Modułu II x


Komunikat!

W dniu 17 lipca 2019 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku:

Wprowadzone modyfikacje obejmują:

1) Uruchomienie w 2019 roku Zadania 1 w Obszarze C

programu (pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym). Maksymalna kwota dofinansowania wózka wynosi 10.000 zł, minimalny udział własny w zakupie – 10% ceny brutto wózka. Wniosek może złożyć osoba: – ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, – zatrudniona lub ucząca się lub posiadająca potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie, – w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona. Pomoc jest przeznaczona dla osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

2) Rozszerzenie możliwości zwiększenia dodatku dla studentów

i pozostałych adresatów pomocy w module II na pokrycie innych kosztów kształcenia – o 800 zł z tytułu posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP – i złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON. Z aktualny dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku, można zapoznać się odnośnik do strony: x


Informacja o Konferencji.

W dniu 22 maja 2019r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyła się konferencja debata pt,, Dlaczego rodzina zastępcza” pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adrzeja Dudy oraz Małżonki Prezydenta Pani Agaty Kornhauser- Duda.

Debatę uświetniły wystąpienia:

Pani Beaty Mazurek- Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,

Pani Elżbiety Rafalskiej- Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

Pana Mikołaja Pawlaka- Rzecznika Praw Dziecka,

Pana Przemysława Czarnek- Wojewody Lubelskiego

Podkreślające, że bycie rodzicem zastępczym nie jest łatwe. Rodzicielstwo to przede wszystkim ogromna odpowiedzialność i aktywne dawanie swojego życia drugiemu człowiekowi. To także czuwanie, wyznaczanie zasad, kontrolowanie i ciągle bycie w pogotowiu. Rodzicielstwo zastępcze to również niewyczerpane źródło radości, wzruszeń i niezwykłych przeżyć. W sesji panelowej poruszone zostały również tematy związane z psychologicznymi aspektami opieki nad dzieckiem pozbawionym rodziny biologicznej a także omówiono formy pomocy dzieciom po traumie. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowe – Pani Dyrektor Krystyna Piłat oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Podczas konferencji wręczając listy gratulacyjne uhonorowano rodziny zastępcze z woj. lubelskiego wyróżniające się dużym zaangażowaniem w niesieniu pomocy dzieciom , które straciły możliwość wychowywania się we własnych domach. Wśród laureatów znalazły się 3 rodziny zastępcze z powiatu opolskiego.

Wyróżnione osoby to:

Państwo Urszula i Dariusz Bartoszewscy – prowadzący Rodzinny Dom Dziecka

Pani Anna Kutyna – prowadząca Rodzinny Dom Dziecka

Pani Anna i Marian Śliwa – niezawodowa rodzina zastępcza

Dołączając się do gratulacji składamy podziękowania za trud i gotowość do poświęceń, otwartość na potrzeby dzieci oraz promowanie idei rodzicielstwa zastępczego. Jednocześnie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, które przypada na dzień 30 maja pragniemy złożyć wszystkim rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka życzenia satysfakcji z pełnionej funkcji rodzica zastępczego. Niech uśmiech dzieci dodaje Państwu sił do podejmowania codziennego wysiłku. Życzymy Państwu wytrwałości i cierpliwości w pełnieniu jakże ważnej funkcji. Dziękujemy za zaangażowanie włożone w opiekę i wychowanie dzieci oraz stworzenie im spokojnego i szczęśliwego domu.

Z wyrazami szacunku i uznania Zarząd Powiatu Opolskiego oraz Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej.

x x x x x x x

 

Informacja do pobrania: x

 


Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na obszarze powiatu opolskiego w latach: 2015 – 2018

Załącznik: x


 

Podział środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż Rada Powiatu uchwałą z dnia 29 marca 2019 r. nr X/52/2019 dokonała podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych na 2019 rok z podziałem na poszczególne zadania. Limit środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej w 2019 roku został zatwierdzony na poziomie 1.108.470,00 zł z uwzględnieniem poszczególnych zadań.

Szczegóły w załączonej tabeli. x

 


Moduł I – Wniosek oraz załączniki na 2019 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową należy składać w terminie:

 • od 01 kwietnia do 31 sierpnia 2019 roku.

Pliki do pobrania:

Wniosek osoba pełnoletnia x

Wniosek osoba niepełnoletnia, podopieczna lub ubezwłasnowolniona x

Specyfikacja – obszar A zadanie 1 i 4x

Specyfikacja – obszar A zadanie 2 i 3x

Specyfikacja – obszar B zadanie 1,3,4 i 2x

Specyfikacja – obszar B zadanie 5 x

Specyfikacja – obszar C zadanie 2 x

Specyfikacja – obszar C zadanie 3 x

Specyfikacja – obszar C zadanie 4 x

Specyfikacja – obszar C zadanie 5 x

Specyfikacja -obszar D x

Załącznik nr 1 – oświadczenie o dochodach x

Załącznik nr 2 – zaświadczenie lekarskie – B1 x

Załącznik nr 2 – zaświadczenie lekarskie – C3, C4 x

Załącznik nr 2 – zaświadczenie lekarskie – C5 x

Załącznik nr 2- zaświadczenie lekarskie A 3 i 4, B 4 x

Załącznik nr 2 – zaświadczenie lekarskie B1 i 3 x

Załącznik nr 3 – klauzula informacyjnaw zakresie przetwarzania danych osobowych xAKTYWNY SAMORZĄD

W dniu 29 stycznia 2019 roku Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.

Szczegóły x

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2019 roku.

Szczegóły w złączniku x

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Szczegóły w załączniku x

x


Projekt konkursowy

x

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż w 2019 roku realizuje projekt konkursowy „Szansa na lepsze jutro” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. PCPR planuje objąć wsparciem 30 osób niepełnosprawnych w tym:(16 kobiet i 14 mężczyzn).

Szczegóły projektu x

Zgłoszenie udziału w projekcie konkursowym x

Załącznik nr1 do zgłoszenia udziału x


Komunikat

Od 02 stycznia 2019 roku obowiązują nowe druki wniosków o dofinansowania ze środków PFRON. Wszystkie druki wniosków do pobrania znajdują się w zakładce Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych


Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej przystąpiło do projektu realizowanego przez Grupę Essilor oraz fundację Vision for Life. Partnerami programu są: Fundacja Przyjaciółka oraz firmy produkujące szkła okularowe: Essilor Polonia Sp. z o.o., JZO S.A., JAI KUDO Polska Sp. z o.o., Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o. W dniach 11-12 grudnia br. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach programu „ Zobacz lepszą przyszłość” dla dzieci przebywających w strukturach rodzinnej pieczy zastępczej odbyły się przesiewowe badania wzroku. Z terenu naszego powiatu w danym projekcie uczestniczyło 22 wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Zmysł wzroku ma podstawowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju, osiągnięć w szkole oraz funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży dlatego celem programu było wczesne wykrycie możliwych nieprawidłowości oraz wyposażenie dzieci w bezpłatne szkła wraz z oprawkami. Serdecznie dziękujemy organizatorom programu za współpracę na rzecz poprawiania widzenia dzieci i młodzieży przebywających w strukturach rodzinnej pieczy zastępczej a naszym podopiecznym za uczestnictwo w projekcie.


x x x x x x

x x x


Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2019 roku będą przyjmowane od 02 stycznia 2019 roku. Obowiązują nowe druki wniosków!

Druk wniosku do pobrania x


Komunikat

Wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2019 r. należy składać do dnia 30 listopada 2018 r. na nowych drukach wraz z kompletem załączników.

Druk wniosku do pobrania x


Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż limit środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczony w 2018 roku do realizacji zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dotyczącego dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze został rozdysponowany. Wnioski niezrealizowane z powodu braku środków finansowych w roku 2018 nie przechodzą do realizacji na rok następny.


Świadczenie dobry start

x

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej uprzejmie informuje, iż rodziny zastępcze są uprawnione do otrzymania raz w roku świadczenia dobry start w wysokości 300 zł na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej, uczące się w szkole.  Świadczenie dobry start przysługuje na dziecko od 7. roku życia do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia oraz do 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają świadczenie nie później niż do dnia 30 września, a w  przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach maksymalnie w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Aby uzyskać świadczenie, wniosek należy złożyć nie później niż do dnia  30 listopada. W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Druk wniosku o przyznanie świadczenia dobry start można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej lub w wersji elektronicznej.

Druk wniosku do pobrania x


6.Kongres Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 16 maja 2018r. w Warszawie odbył się 6. Kongres Rodzicielstwa Zastępczego „Dziecko jest najważniejsze”. Podczas spotkania rodzice zastępczy, zasłużeni w działalność na rzecz dzieci i za promowanie idei rodzicielstwa zastępczego otrzymali odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W gronie wyróżnionych znalazła się Pani Anna Kutyna, – prowadząca rodzinny dom dziecka, na terenie Powiatu Opolskiego, która otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi. Gratulujemy i dziękujemy za codzienny trud i poświęcenie.


x x x x x x

 


Ogłoszenie

x


Centrum Szkoleń i Innowacji zaprasza do udziału w projekcie

x

Ogłoszenie 500+

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2016r. można składać wnioski na przyznanie dodatku wychowawczego na dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, umieszczone w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.
Druk wniosku do pobrania x


Projekt systemowy 2014-2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż realizuje projekt systemowy „Program wsparcia społeczno – zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku ze złożonym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie wnioskiem o dofinansowanie projektu w roku 2014 r., PCPR planuje objąć wsparciem 63 osoby niepełnosprawne i 16 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze.

xxxx

SZNLJ19