PROGRAM

„TERAPIA RODZINNA W PUNKCIE PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W PCPR W OPOLU LUBELSKIM”

 

współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2009

 

Celem programu jest rozszerzenie usług Punktu Poradnictwa Specjalistycznego (PPS) w PCPR w Opolu Lubelskim o terapię rodzinną, a tym samym stworzenie rodzinie znajdującej się w kryzysie, przeżywającej trudności niemożliwe do rozwiązania we własnym zakresie, warunków do rozpoczęcia procesu dochodzenia do pełnej sprawności funkcjonowania.

 

Adresatami działań programu są rodziny naturalne i zastępcze spokrewnione z dzieckiem, mieszkające na terenie powiatu opolskiego, które przeżywają trudności i w związku z tym wymagają oddziaływania terapeutycznego. Do udziału w terapii zgłaszają się z własnej inicjatywy lub też są kierowane przez pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej i pracowników innych instytucji pomocowych.

 

Terapia rodzinna w PPS obejmuje następujące obszary:

 

 • świadczenie usług terapeutycznych rodzinom doświadczającym sytuacji kryzysowej w związku z zaburzeniami zachowania dziecka,
 • terapię rodzin z dzieckiem chorym i upośledzonym,
 • wsparcie terapeutyczne dla rodziny z poszerzonym systemem rodzinnym (rodziny zastępcze, rodziny zrekonstruowane),
 • prowadzenie terapii rodzin po przeżyciach traumatycznych jednego lub kilku jej członków,
 • pomoc terapeutyczną dla rodzin w żałobie,
 • wspomaganie poprawy jakości komunikacji i relacji w rodzinach zagrożonych rozpadem.

 

Zakładane rezultaty programu, w kontekście sytuacji jego adresatów, obejmują przywrócenie rodzinom zdolności do wypełniania swoich zadań, szczególnie w zakresie:

 

 • aktywnego uczenia się umiejętności zaradczych,
 • poprawy wglądu w sytuację rodziny u jej członków,
 • podwyższenia umiejętności komunikacji w rodzinie,
 • doskonalenia umiejętności rozwiązywania konfliktów wewnątrzrodzinnych,
 • budowy pozytywnych relacji pomiędzy członkami poszerzonego systemu rodzinnego w rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem i zrekonstruowanych,
 • powrotu do równowagi psychicznej osób po przeżyciach traumatycznych,
 • wspomagania zamknięcia procesu żałoby w rodzinie.

 

Program „Terapia rodzinna w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego w PCPR w Opolu Lubelskim” wpisuje się w „Powiatowy program pomocy dziecku i rodzinie na lata 2005 – 2015” zawarty w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Opolskim:

 

cel: Doskonalenie form opieki nad dzieckiem uzupełniających opiekę rodzinną;

 

zadanie: Rozszerzenie form opieki środowiskowej – Doskonalenie funkcjonowania Poradni Rodzinnej działającej przy PCRR, w strukturach której działa Punkt Poradnictwa Specjalistycznego oraz Punkt Interwencji Kryzysowej.