Dzień Białej Laski

x

W dniu 14 października br. członkowie Polskiego Związku Niewidomych - Koła w Opolu Lubelskim, świętowali obchody Dnia "Białej Laski". W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście - przedstawiciele władz samorządowych - Pan Edward Rudnicki - Sekretarz Gminy Karczmiska, Kierownicy jednostek samorządowych gmin, Kierownicy, pracownicy socjalni Ośrodków Pomocy Społecznej z całego powiatu, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Prawnie, a także przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim - Dyrektor oraz Kierownik Wydziału do spraw rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie przebiegało w miłej, przyjaznej atmosferze. Nie zabrakło również wielu dobrych życzeń dla wszystkich członków PZN z okazji ich święta.


x x x x x

* Powiększone zdjęcia w pdf można zobaczyć

xDzień Seniora

x

W dniu 12 października 2016 roku odbyła się uroczystość z okazji obchodów Dnia Seniora w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej. W spotkaniu udział wzięli seniorzy - członkowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z Oddziału Rejonowego w Poniatowej oraz zaproszeni goście, w tym pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Pani Dyrektor PCPR Krystyna Piłat przekazała na ręce Prezesa Zenona Jakóbczyka życzenia długich lat życia w dobrym zdrowiu, pełnych rodzinnego ciepła oraz nieustającej pogody ducha dla wszystkich seniorów.


x x x x x x

Spotkanie integracyjno - informacyjne
z organizacjami pozarządowymi

x x

06 października br. w siedzibie PCPR w Poniatowej odbyło się spotkanie integracyjno - informacyjne organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych z przedstawicielami jednostek samorządu powiatowego i gminnego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych - Prezesi oraz członkowie Zarządu: Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koła z Poniatowej oraz Opola Lubelskiego, Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej, Stowarzyszenia Amazonki Poniatowa, Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych z Opola Lubelskiego, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Koła z Poniatowej oraz Opola Lubelskiego, Stowarzyszenia Rodzin z Autyzmem „Elf” z Opola Lubelskiego, Stowarzyszenia „Przyjaźń” z Prawna, Koło Polskiego Związku Niewidomych z Opola Lubelskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Daj Szansę” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Karczmiskach oraz Kierownicy i przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej: Łazisk, Poniatowej, Opola Lubelskiego, Józefowa nad Wisłą. W spotkaniu uczestniczył także Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Opolu Lubelskim. Ze strony PCPR w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej uczestniczyli Dyrektor oraz pracownicy Wydziału do spraw rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Celem spotkania było uściśnienie wzajemnej współpracy oraz wymiana doświadczeń. Przedstawiciele organizacji pozarządowych zapoznali uczestników spotkania ze swoją działalnością oraz zaprezentowali zadania kierowane do osób niepełnosprawnych, a także ich rodzin.


x x

Ogłoszenie

x

Ogłoszenie

x

Ogłoszenie

x

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o skierowanie osób z zaburzeniami psychicznymi od stycznia 2017r. do środowiskowego domu samopomocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż termin rozpoczęcia przyjmowania przez PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej wniosków o skierowanie osób z zaburzeniami psychicznymi od stycznia 2017r. do środowiskowego domu samopomocy (jakim jest obecnie funkcjonujący Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej) to dzień 15 listopada 2016r.

Wnioski złożone przed tym terminem będą odsyłane do Ośrodka Pomocy Społecznej gminy miejsca zamieszkania wnioskodawcy (który – zgodnie z § 7 ust. 1, 3, 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy [Dz.U. Nr238, poz.1586, z późn.zm.] – przesyła do starosty powiatu w/w wniosek wraz z załącznikami, w tym rodzinnym wywiadem środowiskowym).Uwaga studenci

Przypominamy, iż wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, na semestr zimowy 2016/2017, będą przyjmowane w terminie:
01 września - 10 października 2016

* Wniosek do pobrania w zakładce Aktywny samorządCentrum Szkoleń i Innowacji zaprasza do udziału w projekcie

x

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Dzień 30 maja jest w Polsce ustanowionym Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Ideą tego dnia jest promowanie misji tworzenia rodzin zastępczych dla dzieci pozbawionych ciepła domowego ogniska i rodzicielskiej miłości. Jest to też okazja do podziękowania wszystkim tym, którzy podjęli się niełatwej roli stworzenia dzieciom domu rodzinnego.


x

Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że limit środków PFRON przeznaczony na dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym na 2016 rok został już rozdysponowany.Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż Rada Powiatu uchwałą z dnia 15 kwietnia 2016r. nr XVII/117/2016 dokonała podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych na 2016 rok z podziałem na poszczególne zadania. Limit środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej w 2016 roku został zatwierdzony na poziomie 894.459,00 zł, z uwzględnieniem poszczególnych zadań:

x

Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym przyjmowane będą na bieżąco od dnia 18 kwietnia 2016 roku, tj. od poniedziałku.Komunikat

Moduł I - Wnioski oraz załączniki na 2016 rok
Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł I, tj.:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

należy składać w terminie od dnia 18 kwietnia do dnia 30 sierpnia 2016 roku.


Do pobrania:


Specyfikacja - obszar B zadanie 1 i 2

x


Specyfikacja - obszar C zadanie 2

x


Specyfikacja - obszar C zadanie 3

x


Specyfikacja - obszar C zadanie 4

x


Specyfikacja -obszar D

x


Wniosek osoba niepełnoletniapodopieczna lub ubezwłasnowolniona

x


Wniosek osoba pełnoletnia

x


Załącznik - oświadczenie o dochodach

x


Załącznik - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

x


Załącznik - Zaświadczenie lekarskie - B1, C1, C3, C4

x


Załącznik - Zaświadczenie lekarskie - C3, C4

x


Załącznik - Zaświadczenie lekarskie B1

xOgłoszenie 500+

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2016r. można składać wnioski na przyznanie dodatku wychowawczego na dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, umieszczone w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.
Druk wniosku do pobrania xKomunikat

x

* aktualne wnioski o dofinansowanie w ramach modułu II dostępne będą od 14 marca br w siedzibie PCPR w Poniatowej oraz na stronie internetowej www.pcpropolelub.eurzad.euOgnisko dla rodzin zastępczych

W dniu 02 października 2015r. na placu przy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poniatowej odbyło się ognisko dla rodzin zastępczych z terenu powiatu opolskiego. W trakcie ogniska przeprowadzono konkursy i zabawy, w których brały udział zarówno dzieci jak i rodzice zastępczy, uczestnicy mogli sprawdzić się m. in. w biegu w workach, rzutach do celu, jedzenia pączków bez oblizywania czy też w quizie wiedzy nt powiatu opolskiego. Dla uczestników przewidziano również pyszny poczęstunek: kiełbaski, ziemniaki, jabłka oraz ciasta pieczone w ognisku. Celem zorganizowanego ogniska była nie tylko wspólna zabawa ale przede wszystkim wspólna integracja rodzin zastępczych. W trakcie imprezy rodziny zastępcze mogły porozmawiać o problemach z jakimi borykają się na co dzień, pochwalić sukcesami i wymienić doświadczeniami. Dziękujemy osobom, które włączyły się w pomoc przy organizacji ogniska jak również rodzinom zastępczym oraz dzieciom za wspólną zabawę.

x x x x x x x x x x x x x x x x

Spotkanie informacyjno-promocyjne

W dniu 18 czerwca 2015r. Powiatowe Centrum Pomocz Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej zorganizowało w swojej siedzibie spotkanie informacyjno-promocyjne pt. " Piecza zastępcza w teorii i praktyce - zadania i zakres pomocy oferowanej rodzinom zastępczych." Zaproszenie skierowane było do jednostek na co dzień współpracujących z PCPR w realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - placówek oświatowych, ośrodków pomocy społecznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, policji, sądu. Spotkanie miało na celu omówienie struktury pieczy zastępczej, zakresu oferowanej pomocy oraz promocji rodzicielstwa zastępczego w związku z poszukiwaniem kandydatów na rodziny zastępcze. Zaproszenie spotkało się z dużym zainteresowaniem, dziękujemy uczestnikom za wysoką frekwencję i aktywny udział w spotkaniu.


x x x

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 31 maja br. w Poniatowej na placu przy siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej odbył się piknik rodzinny dla rodzin zastępczych z terenu powiatu opolskiego. W pikniku uczestniczyły również dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kowali Drugiej oraz Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej, które przybyły wraz ze swoimi opiekunami, Panią Grażyną Wójcik - Dyrektor Szkoły Podstawowej oraz Panią Jadwigą Kustra – Kierownik Świetlicy. Zaproszenie na festyn przyjęli także przedstawiciele władz Miasta i Gminy Poniatowa oraz powiatu: Pani Krystyna Sołdek - Zastępca Burmistrza Miasta Poniatowa, Pan Eugeniusz Chyła - Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Andrzej Chyła - Członek Zarządu Powiatu. Nie zabrakło również uczestników i kadry pracowniczej jednostek organizacyjnych działających na terenie Miasta Poniatowa - Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Ośrodka Wsparcia „Pinokio” reprezentowanego przez kierownika jednostki - Panią Martę Krzeszowską oraz Pana Tadeusza Burka Prezesa SONI. Oficjalnego otwarcia pikniku jako organizator dokonała Pani Krystyna Piłat - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej, która uroczyście powitała przybyłych oraz przekazała w imieniu władz powiatu oraz całej kadry PCPR wyrazy uznania i szacunku oraz podziękowanie za trud codziennego wychowania i opieki, poświęcenie się drugiemu człowiekowi, za ciepło domowego ogniska i miłość do dziecka, życząc zdrowia, wytrwałości, radości życia, satysfakcji i wszelkiej pomyślności. Dzięki spotkaniu na świeżym powietrzu przy udziale życzliwych osób możliwa była integracja rodzin zastępczych oraz promocja rodzicielstwa zastępczego. W trakcie spotkania na uczestników czekało wiele niespodzianek, wśród atrakcji można wymienić: gry i konkurencje sportowe dla najmłodszych, zjeżdżalnię z chińskim basenem, warsztaty plastyczne, fotobudkę oraz malowanie buzi. Dla uczestników przewidziano również poczęstunek w postaci grilla, waty cukrowej, popcornu oraz pysznych ciast. W trakcie imprezy rodziny zastępcze mogły porozmawiać o trudnościach z jakimi spotykają się na co dzień, jak również o pozytywnych aspektach rodzicielstwa zastępczego. Ponadto organizator pikniku zapewnił możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego i prawnego. Spotkanie nie odbyłoby się bez pomocy ludzi wielkiego serca, którzy wnieśli duży wkład rzeczowy w organizację pikniku. Z tego miejsca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom za zaangażowanie i pomoc. Jako organizator akcji jesteśmy dumni, że otaczają nas ludzie którzy nie pozostają obojętni na potrzeby innych i możemy liczyć na ich wsparcie. To dzięki waszemu zaangażowaniu dzieci z rodzin zastępczych mogły spędzić piękne chwile i zachować niezapomniane wrażenia. Za ten piękny gest życzliwości jeszcze raz serdecznie dziękujemy.


x x x x x x x x x x x x x x

Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zainteresowani uzyskaniem pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym mogą uzyskać wsparcie ze środków publicznych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny). Zadanie jest realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie (Dz.U. poz.1565). Możliwość dofinansowania ze środków NFZ zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym istnieje w ramach pozycji „wózek inwalidzki specjalny”, o którym mowa w załączniku do ww. rozporządzenia. W sytuacji, gdy limit finansowy z Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczony na zaopatrzenie w wyrób medyczny przysługujący w ramach ubezpieczenia zdrowotnego nie wystarcza na zakup wózka – osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie (ze środków PFRON przekazywanych na podstawie algorytmu) – za pośrednictwem właściwego terytorialnie powiatowego centrum pomocy rodzinie. Wymagania, jakie powinni spełniać wnioskodawcy, a także tryb postępowania i zasady dofinansowania ze środków Funduszu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (t.j. Dz.U.z 2013, poz.1190).Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej prowadzi otwarty nabór uczestników bezpłatnego warsztatu:
„Przemoc w rodzinie – jak ją rozpoznać, jakie są jej skutki”

Program warsztatu obejmuje następujące zagadnienia:Do udziału w warsztacie zapraszamy dorosłych mieszkańców powiatu opolskiego. Więcej informacji (w tym o zgłoszeniach uczestnictwa w warsztacie) xxxxPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej prowadzi otwarty nabór uczestników bezpłatnego warsztatu:
„Mity i stereotypy dotyczące przemocy w rodzinie”

Program warsztatu obejmuje następujące zagadnienia:Do udziału w warsztacie zapraszamy dorosłych mieszkańców powiatu opolskiego. Więcej informacji (w tym o zgłoszeniach uczestnictwa w warsztacie) xxxxProjekt systemowy 2014-2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż realizuje projekt systemowy „Program wsparcia społeczno – zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku ze złożonym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie wnioskiem o dofinansowanie projektu w roku 2014 r., PCPR planuje objąć wsparciem 63 osoby niepełnosprawne i 16 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze.

xxxx

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny pomocowej

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.z 2015r.poz.332) piecza zastępcza nad dzieckiem może być powierzona rodzinie pomocowej w przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom, w szczególności w okresie:

Rodziną pomocową może być:

Rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka może przyjąć dziecko jako rodzina pomocowa bez względu na liczbę dzieci pozostających pod ich opieką.

Rodzinie pomocowej za sprawowanie opieki i wychowania nad powierzonym dzieckiem przysługuje miesięczne świadczenie pieniężne oraz wypłaca się dodatki i świadczenia przysługujące rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.Przetargi

Od miesiąca lipca 2012 wszystkie przetargi ogłaszane są w naszym biuletynie informacji publicznej (bip) - zakładka dostępna w MENU na naszej stronie.


MENU

PROJEKTY I PROGRAMY W REALIZACJI

PROJEKTY ZREALIZOWANE

STRATEGIA I PROGRAMY POWIATU OPOLSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej