Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej, informuje że dzień 24 grudnia 2021 r. jest dniem wolnym od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 roku.


 


Informacja

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą  w Poniatowej  informuje, iż od stycznia 2021 r. aby skorzystać z Nieodpłatnej Porady Prawnej, należy się wcześniej zapisać telefonicznie   81 827 52 05, 81 458 10 41, 789 423 309 lub osobiście w siedzibie PCPR  ul. 11-go Listopada 5, 24-320 Poniatowa.  Osoba do kontaktu Pani Katarzyna Kałdonek.

Harmonogram Nieodpłatnych Porad Prawnych:

17 listopada 2021 r.

15 grudnia 2021 r.


Informacja

Wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2021 r. należy składać do dnia 30 listopada 2021 r. na nowych drukach wraz z kompletem załączników.

Druk wniosku do pobrania Informacja

W związku z przyjętym Powiatowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2022 w załączeniu informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi    w powiecie opolskim.

Informator do pobrania


Ogłoszenie

Nowy wzór wniosku o wydanie karty parkingowej:

Pobierz wzór wniosku


Festyn

W ramach projektu ,,Szansa na lepsze jutro” realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPLU.11.01.00-06-0014/18-00 z dnia 24.12.2018r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej 11 Włącznie społeczne, Działania 11.1. Aktywne włączanie w dniu 27 czerwca 2021r został zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej Festyn- piknik dla rodzin zastępczych.

               Piknik był okazją do wspólnej integracji rodzin i dzieci, przebiegał w miłej, radosnej atmosferze

               Swoją obecnością zaszczycił nas: Pan Michał Kramek- Członek Zarządu Powiatu.

Rodziny mogły skorzystać z poradnictwa prawnego, psychologicznego i rodzinnego a także podzielić się wzajemnymi doświadczeniami, natomiast dla dzieci był to czas dla zabawy.

Wśród atrakcji dla dzieci, które cieszyły się dużym zainteresowaniem znalazły się zamek dmuchany ze zjeżdżalnią, elektryczne samochody, gry oraz zabawy, foto budka, malowanie twarzy, pokaz pierwszej pomocy.

Galeria:

Informacja

16 czerwca 2021r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się szkolenie pt. „ Podejście metalizowania oraz inne podejście terapeutyczne w pracy z zaburzonymi więziami. – porozumienie bez przemocy” dla rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie Powiatu Opolskiego mające na celu wzmocnienie i zachowanie ich kompetencji wychowawczych oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Oprócz wzbogacenia oraz pogłębienia poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej rodzice zastępczy mogli nawiązać wzajemny kontakt i podzielić się występującymi trudnościami. Szkolenie zostało poprowadzone przez psychologa- terapeutę.

Szkolenie dla rodzin zastępczych

20 maja 2021r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się szkolenie pt. „ Język żyrafy i szakala – porozumienie bez przemocy” dla rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie Powiatu Opolskiego mające na celu wzmocnienie i zachowanie ich kompetencji wychowawczych oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Oprócz wzbogacenia oraz pogłębienia poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej rodzice zastępczy mogli nawiązać wzajemny kontakt i podzielić się występującymi trudnościami. Szkolenie zostało poprowadzone przez psychologa- terapeutę.


OTWARCIE PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM

W dniu 28 kwietnia 2021r. zawarte zostało porozumienie mające na celu utworzenie punktu obsługi klienta przy Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim, świadczącego wybrany zakres zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Poniatowej.

Porozumienie podpisali Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis oraz Starosta Opolski Dariusz Piotrowski, w obecności Dyrektor Centrum Usług Społecznych Eweliny Szkutnickiej i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Krystyny Piłat.

Punkt obsługi klienta PCPR utworzony przy CUS będzie świadczył usługi związane z dofinansowaniami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej, tj. udzielanie informacji, wydawanie i przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją, a także usługi z zakresu działań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnoprawności związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, tj. udzielanie informacji, wydawanie i przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją, wydawanie kart parkingowych i legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Podstawą do zawarcia porozumienia był fakt przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim w Centrum Usług Społecznych w ramach projektu wdrożeniowego Nr POWR.02.08.00-00-0067/20 PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ – CUS w Gminie Opole Lubelskie. Zapisy projektu jak również ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych dają możliwość realizowania usług społecznych z zakresu zadań powiatu.

Otwarcie PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA przy CUS nastąpi 10 maja 2021 roku. Beneficjenci z obszaru powiatu będą obsługiwani w lokalu przy ul. Stary Rynek 44 w Opolu Lubelskim w każdy poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30.Aktywny samorząd

 Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” można składać w  formie elektronicznej w systemie SOW już od 01 marca 2021 roku.

Moduł I – Wnioski oraz załączniki na 2021 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową należy składać w terminie:

 • od 01 marca do 31 sierpnia 2021 roku.
Druki do pobrania:
Załączniki do pobrania:

Moduł II – Wniosek oraz załączniki na 2021 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym należy składać w terminie:

 • od 01 marca do 31 marca 2021 roku dla wniosków za semestr letni 2020/2021
 • od 01 września do 10 października 2021 roku dla wniosków za semestr zimowy 2021/2022
Druk do pobrania:
 
 
Załączniki do pobrania:
 

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż na terenie województwa lubelskiego powstał Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD działający przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie. Szczegółowe informacje znajduje się w zamieszczonej ulotce.

Pobierz ulotka w pdf


Informacja

          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej informuje o możliwości skorzystania z  wsparcia psychologa w formie poradnictwa psychologicznego bądź terapii rodzinnej dla dorosłych oraz dzieci – mieszkańców powiatu opolskiego. Zgłoszenia osób chętnych do skorzystania     z wsparcia przyjmowane są telefonicznie  81 827 52 05, 81 458 10 41, 789 423 309 lub osobiście w siedzibie PCPR ul. 11 listopada 5, 24-320 Poniatowa. Osoba do kontaktu Pani Katarzyna Kałdonek.

Szczegóły: Punkt Poradnictwa Specjalistycznego (PPS) Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK)


Informacja

Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 05 sierpnia 2020 dotycząca wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej.

Zarządzenie nr 20/2020

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pełni Pani Joana Rycaj.

Dane kontaktowe:

E-mail: inspektor@cbi24.pl

tel: 575-001-799


W dniu 11 stycznia 2021 roku Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku

Szczegóły: http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

 Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2021 roku

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku

Program finansowany ze środków PFRON


                 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż w 2021 roku realizuje projekt konkursowy „Szansa na lepsze jutro” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

PCPR  planuje objąć wsparciem 30 osób niepełnosprawnych w tym:    (16 kobiet i 14 mężczyzn).

          Celem ogólnym projektu w kontekście osób niepełnosprawnych jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej jak również wzmocnienie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu opolskiego.

W grupie objętej wsparciem znajdą się osoby:

 • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
 • w wieku aktywności zawodowej (18 – 65 lat),
 • bierne zawodowo (osoby nie pracujące/ bezrobotne/nie aktywne zawodowo)
 • posiadające status prawny osoby niepełnosprawnej.

          Podstawą udziału w procesie rekrutacji jest pisemne zgłoszenie udziału w projekcie konkursowym na formularzu zgłoszeniowym.

          Pod uwagę będą brane zgłoszenia złożone w siedzibie PCPR w terminie od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 15 lutego 2021 r.

          Formularz zgłoszenia udziału w procesie rekrutacji jest dostępny do pobrania w PCPR w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej lub na stronie internetowej PCPR pod adresem www.pcpropolelub.eurzad.eu w zakładce „Projekt konkursowy 2019-2021”

 Planowane formy wsparcia w ramach projektu konkursowego dla osób niepełnosprawnych:

Usługi aktywnej integracji o charakterze społeczno–zdrowotnym:

 1. 12 dniowy pobyt społeczno–zdrowotny dla 30 osób niepełnosprawnych oraz 10 opiekunów,
 2. Grupowy trening skuteczności osobistej prowadzony przez psychologa,
 3. Indywidualny trening skuteczności osobistej prowadzony przez psychologa,
 4. Wyjazd kulturalny do teatru.

Załączniki:  

 1. Zgłoszenie udziału do projektu
 1. Zaświadczenie lekarskie

KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż od 1 stycznia 2021 roku wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych będzie można złożyć elektronicznie za pomocą darmowego Systemu SOW (sow.pfron.org.pl). Aby złożyć taki wniosek potrzebny jest: dostęp do Internetu, konto w Systemie SOW i Profil Zaufany lub Podpis Elektroniczny. Wnioski w/w w formie papierowej będą przyjmowane od 04 stycznia 2021 roku w siedzibie PCPR.

Druki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym x

Załączniki do wniosku:

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus x

Oświadczenie osoby niepełnosprawnej x

Sytuacja społeczna osoby niepełnosprawnej x

Oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej. x

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: x

Załączniki do wniosku:

1) kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
2) faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup lub oferta określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji wraz z kopią zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
3) kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę ( apteka, sklep medyczny, zakład ortopedyczny itp.).


Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, że nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” został przywrócony ostatecznie do dnia 07.12.2020 roku.


KOMUNIKAT

W związku z uchwałą nr 81/2020 z dnia 30 listopada 2020 r., zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje o przywróceniu terminu związanego ze złożeniem albo uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III programu.

Informacja skierowana jest do adresatów w/w programu, którzy nie złożyli wniosków w wyznaczonym pierwotnie terminie.


KOMUNIKAT

       W związku z uchwałą nr 76 z dnia 30 października 2020 r., zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż termin składania wniosków przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu III został wydłużony do dnia 16 listopada 2020 roku, natomiast okres na jaki może zostać przyznane świadczenie wydłużony został do maksymalnie 5 miesięcy.

       W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej zwraca się z prośbą aby w miarę możliwości wnioski składać w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.
W przypadku osób które będą składały wniosek po raz pierwszy należy dołączyć:

1. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) lub w przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

druk wniosku do pobrania:  Pobierz

Szczegóły: http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-kontynuuje-wsparcie-oferowane-w-ramach-modulu-iii-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym/


 

 Informacja          

                 W dniu 18 sierpnia 2020 r. Starosta Opolski – Pan Dariusz Piotrowski podpisał umowę z Wojewodą Lubelskim reprezentowanym przez Pana Mariusza Kidaja – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpiła poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19. Celem szczegółowym Projektu jest zatem wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez:

 1. zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością);
 2. zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekujących);
 3. zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Wojewoda Lubelski przekazał Powiatowi Opolskiemu środki finansowe w łącznej kwocie 95.852,00 zł z przeznaczeniem na zakup: laptopów oraz środków ochrony indywidualnej w postaci: maseczek jednorazowych, rękawiczek i płynów do dezynfekcji. Powiat Opolski na warunkach porozumienia przekazał Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej w/w środki finansowe na realizację Projektu.

W ramach otrzymanych środków finansowych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej dokonało zakupu: 29 laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 1560 sztuk maseczek jednorazowych, 7850 sztuk rękawiczek i 259 litrów środków dezynfekujących.


Deklaracja dostępności

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Strona Internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów dlatego nie są dostępne cyfrowo.
 • część zamieszczonych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Prezentowane treści są udostępnione przez podmiot zewnętrzny i zostały przekazane w formie uniemożliwiającej ich dostępność cyfrową.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej w dniu 17.02.2020r.
 • Deklaracja zaktualizowana dnia 21.09.2020r.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod nr telefonu (81)827-52-05 oraz na adres e-mail: sekretariat@pcpropolelub.eurzad.eu . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Ułatwienia na stronie
Strona internetowa posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

• podwyższony kontrast
• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
• rozszerzone menu dostępności dostępne po wciśnięciu poniższego skrótu klawiaturowego lub menu w prawym górnym rogu:

CTRL + U

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej ul. 11-go Listopada 5, 24-320 Poniatowa

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul 11-go Listopada 5.
 • Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku jest platforma przyschodowa.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i  słabowidzące.
 • W budynku nie ma windy.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Warsztaty umiejętności wychowawczych.

17 września 2020r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbyły się warsztaty umiejętności wychowawczych, mające na celu wzbogacenie oraz pogłębienie poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Warsztat skierowany był do rodzin zamieszkujących na terenie naszego Powiatu zorganizowany we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w ramach „Programu wspierania kompetencji wychowawczych rodziców z powiatu opolskiego w latach 2017-2020”. Został poprowadzony przez psychologa- terapeutę.


Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

Komunikat PFRON w sprawie dołączania zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze do wniosków przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków PFRON.

Informujemy, że do wniosku o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych składanego do właściwej terytorialnie samorządowej jednostki organizacyjnej szczebla powiatowego (najczęściej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) lub za pomocą systemu SOW (http://sow.pfron.org.pl/) należy dołączyć kopię/skan pełnego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (sekcje I-IV) uzyskaną od świadczeniodawcy,         u którego dokonano zakupu (sklepu lub apteki). Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, pacjenci korzystający z teleporad medycznych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej są przez lekarza informowani o numerze zlecenia, który przed dokonaniem zakupu przekazują świadczeniodawcy. Po przyjęciu zlecenia do realizacji lub po zrealizowaniu zlecenia (w zależności od konkretnej sytuacji) świadczeniodawca winien dokonać wydruku wszystkich stron zlecenia w celu przekazania pacjentowi, który zadeklaruje chęć ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON.

Przypadki odmowy przekazania wydruku wszystkich stron zlecenia przez świadczeniodawcę można zgłaszać do Oddziałów NFZ.KOMUNIKAT

Uwaga studenci! Wnioski o rozliczenie przyznanego dofinansowania na podstawie umowy należy składać elektronicznie w systemie SOW- dotyczy naboru: Aktywny Samorząd  Moduł II – rozliczenie umowy.
 
Do wniosku należy dołączyć dokumenty:
– potwierdzające wysokość poniesionych kosztów w przypadku opłaty za naukę /czesne/- fakturę VAT, a w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie jest możliwe wystawienie faktury VAT innych dokumentów – wraz z dowodami zapłaty,
– zaświadczenie ze szkoły/uczelni o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub zaświadczenia, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki,
– oświadczenie dotyczące dodatku na pokrycie kosztów kształcenia
 
druk do pobrania:                                                      
 

Turnusy rehabilitacyjne i przedmioty ortopedyczne – zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie bez wychodzenia z domu!

Szanowni Państwo, z nieukrywaną radością przypominamy, iż w CAŁEJ POLSCE można bez wychodzenia z domu wnioskować o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Więcej informacji na stronie: x

x x


13. edycja Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość”.

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza Program Stypendialny skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnionych wychowanków. Adresaci konkursu: dzieci i młodzież przebywająca w: • rodzinnej formie opieki zastępczej: spokrewnionej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej specjalistycznej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego; •placówkach opiekuńczo -wychowawczych typu socjalizacyjnego, • usamodzielniona młodzież z pieczy zastępczej do lat 24

Wysokość pomocy: Kwota dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi maksymalnie 10 000 zł na Dom (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Dofinansowanie na 1 dziecko nie może przekroczyć 2000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych). Dofinansowanie w wysokości do 2000 złotych na dziecko dotyczy korepetycji poszerzających zakres podstawy programowej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej – np. nauka obcego języka, kursy na uczelnie wyższe, kursy zawodowe, koła naukowe, rozwój pasji i zainteresowań. W przypadku korepetycji uzupełniających podstawę programową szkół podstawowych i ponadpodstawowych dofinansowanie na 1 dziecko nie może przekroczyć 1000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych). Priorytety udzielanej pomocy: wsparcie finansowe na zajęcia: • przygotowujące do ukończenia danego etapu edukacji, • przygotowujące do rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji, • pozwalające na zdobycie kompetencji zawodowych, • rozwijające pasje i zainteresowania, • zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne (tzw. korepetycje) W 2020 roku priorytetem będą inicjatywy ukierunkowane na zdobywanie wiedzy i umiejętności wykraczającej ponad standardowy program nauczania na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (specjalizacje zawodowe, rozwój zainteresowań). W przypadku projektów dotyczących korepetycji z zakresu szkoły podstawowej, organizator zastrzega sobie prawo do zasięgnięcia opinii pedagoga szkolnego z placówki, do której uczęszcza Uczestnik. Czas składania wniosków: 16 grudnia – 17 stycznia 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Wyniki konkursu: 14 lutego 2020r – wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl Zasady przystąpienia do konkursu i szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu. Wszystkie zajęcia dofinansowane z programu stypendialnego (w tym korepetycje, kursy, szkolenia, warsztaty, zajęcia indywidualne itp.) muszą zostać udokumentowane fakturami, bądź umowami cywilnoprawnymi (umowa o dzieło, umowa zlecenie). W wypadku braku wymaganej dokumentacji dotacja będzie musiała zostać zwrócona!!!! Zapraszamy do składania wniosków konkursowych. Jeden egzemplarz wniosku należy wysłać (w formie papierowej) na poniższy adres: Towarzystwo Nasz Dom Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa z dopiskiem: Program Stypendialny Koordynator: Elżbieta Prządka, 508 106 152 lub e.przadka@naszdom.org.pl

pliki do pobrania:

Regulamin_ Fundusz Stypendialny_Moja Przyszłość: x
Załącznik nr 1_ Zgłoszenie do Programu Stypendialnego_ Moja Przyszłość: x

x xDiagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na obszarze powiatu opolskiego w latach: 2015 – 2018

Załącznik: x


 


Ogłoszenie 500+

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2016r. można składać wnioski na przyznanie dodatku wychowawczego na dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, umieszczone w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.
Druk wniosku do pobrania x


Poprzednia wersja strony dostępna pod adresem:
http://pcpropolelub.eurzad.eu/archiwum/