Zaproszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej zaprasza na Piknik rodzinny dla rodzin zastępczych z terenu powiatu opolskiego organizowany w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w dniu 31-maja-2015 w godzinach: 14.00–18.00 na placu przy budynku PCPR ul.11-go Listopada 5, 24-320 Poniatowa

x

W programie przewidziane są m.in.:Dodatkowo, w godz. 15:00-17:30 poradnictwo: prawne (pok. 2 parter), psychologiczne (pok. 1 parter)

ORGANIZATORZY:

x

Ogloszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż uległ zmianie termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski dotyczące roku akademickiego 2015/2016 należy składać w terminie od 03 sierpnia do 10 października 2015 roku.Podział środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż Rada Powiatu uchwałą z dnia 24 marca 2015r. nr V/35/2015 dokonała podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych na 2015 rok z podziałem na poszczególne zadania.

Limit środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2015 roku został zatwierdzony na poziomie 752.206,00 zł, z uwzględnieniem poszczególnych zadań.

xxxx

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej, przekaże nieodpłatnie deski parkietowe z demontażu z powierzchni 218,00 m2. Transport i załadunek, we własnym zakresie w godzinach pracy jednostki tj. od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00, natomiast we wtorek od 8.00 do 16.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu. Zgłoszenia należy składać do 10.04.2015r. w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przy ul.11-go Listopada 5 w Poniatowej lub telefonicznie pod numer (81)827-52-05, (81)458-10-41. Osoba do kontaktu – Ewa Wójtowicz.Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zainteresowani uzyskaniem pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym mogą uzyskać wsparcie ze środków publicznych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny). Zadanie jest realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie (Dz.U. poz.1565). Możliwość dofinansowania ze środków NFZ zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym istnieje w ramach pozycji „wózek inwalidzki specjalny”, o którym mowa w załączniku do ww. rozporządzenia. W sytuacji, gdy limit finansowy z Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczony na zaopatrzenie w wyrób medyczny przysługujący w ramach ubezpieczenia zdrowotnego nie wystarcza na zakup wózka – osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie (ze środków PFRON przekazywanych na podstawie algorytmu) – za pośrednictwem właściwego terytorialnie powiatowego centrum pomocy rodzinie. Wymagania, jakie powinni spełniać wnioskodawcy, a także tryb postępowania i zasady dofinansowania ze środków Funduszu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (t.j. Dz.U.z 2013, poz.1190).Pilotażowy program „Aktywny samorząd” Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż zgodnie z przyjętym przez zarząd PFRON dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, w 2015 roku z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj.Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową pilotażowego programu „Aktywny samorząd" będą przyjmowane w terminie od dnia 02 marca – 30 sierpnia 2015 roku.


Wniosek do pobrania os. podopieczna x


Wniosek do pobrania os. pełnoletnia x


Załącznik nr 1 do pobrania x


Załącznik nr 2 do pobrania x


xxxx

UWAGA STUDENCI ! Pilotażowy program "Aktywny samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2015 roku. Wnioski o dofinansowanie lub refundację* w ramach realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, należy składać w terminach:


Wniosek do pobrania x


Załącznik nr 1 do pobrania x


Załącznik nr 2 do pobrania x


Załącznik nr 3 do pobrania x


*Refundacja kosztów może dotyczyć kosztów czesnego w zakresie bieżącego roku szkolnego/akademickiego

PILOTAŻOWY PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" FINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW PFRONOgłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej zatrudni na umowę zlecenie inspektora budowlanego do realizacji zadań z zakresu likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej (bip) - OgłoszeniaFormularz sprawozdawczy

Formularz sprawozdawczy z realizacji Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 - 2015 za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014r. znajduję się xxxxNabor formularzy rekrutacyjnych do projektu "STARTUJ Z BIZNESEM"

Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości" ogłasza nabór formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie "Startuj z biznesem" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie następujących powiatów województwa lubelskiego:
kraśnickiego, opolskiego oraz świdnickiego. Więcej informacji xxxxPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej prowadzi otwarty nabór uczestników bezpłatnego warsztatu:
„Przemoc w rodzinie – jak ją rozpoznać, jakie są jej skutki”

Program warsztatu obejmuje następujące zagadnienia:Do udziału w warsztacie zapraszamy dorosłych mieszkańców powiatu opolskiego. Więcej informacji (w tym o zgłoszeniach uczestnictwa w warsztacie) xxxxPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej prowadzi otwarty nabór uczestników bezpłatnego warsztatu:
„Mity i stereotypy dotyczące przemocy w rodzinie”

Program warsztatu obejmuje następujące zagadnienia:Do udziału w warsztacie zapraszamy dorosłych mieszkańców powiatu opolskiego. Więcej informacji (w tym o zgłoszeniach uczestnictwa w warsztacie) xxxxProjekt systemowy 2014-2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż realizuje projekt systemowy „Program wsparcia społeczno – zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku ze złożonym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie wnioskiem o dofinansowanie projektu w roku 2014 r., PCPR planuje objąć wsparciem 63 osoby niepełnosprawne i 16 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze.

xxxx

Komunikat

Informujemy, iż Uchwałą nr XXXVI/272/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku został przyjęty Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 - 2015. Program dostępny jest w zakładce Strategia i Programy Powiatu Opolskiego.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny pomocowej

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. 2013 poz.135 z późn.zm) piecza zastępcza nad dzieckiem może być powierzona rodzinie pomocowej w przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom, w szczególności w okresie:

Rodziną pomocową może być:

Rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka może przyjąć dziecko jako rodzina pomocowa bez względu na liczbę dzieci pozostających pod ich opieką.

Rodzinie pomocowej za sprawowanie opieki i wychowania nad powierzonym dzieckiem przysługuje miesięczne świadczenie pieniężne oraz wypłaca się dodatki i świadczenia przysługujące rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.Przetargi

Od miesiąca lipca 2012 wszystkie przetargi ogłaszane są w naszym biuletynie informacji publicznej (bip) - zakładka dostępna w MENU na naszej stronie.


MENU

PROJEKTY I PROGRAMY W REALIZACJI

PROJEKTY ZREALIZOWANE

STRATEGIA I PROGRAMY POWIATU OPOLSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej