Formularz sprawozdawczy

Formularz sprawozdawczy z realizacji Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 - 2015 za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014r. znajduję się xxxxOgłoszenie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Przewidywana forma zatrudnienia – umowa o pracę. Praca w środowiskach rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka z terenu powiatu opolskiego. Okres zatrudnienia: od m-ca lutego 2015r.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej (bip) w OgloszeniachNabor formularzy rekrutacyjnych do projektu "STARTUJ Z BIZNESEM"

Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości" ogłasza nabór formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie "Startuj z biznesem" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie następujących powiatów województwa lubelskiego:
kraśnickiego, opolskiego oraz świdnickiego. Więcej informacji xxxxZmiana w programie "Aktywny samorząd" Moduł I

Z dniem 9 czerwca 2014 roku uległ zmianie termin przyjmowania wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 sierpnia br. Natomiast refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć, w przypadku Modułu I - kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku. Więcej informacji xxxxPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej prowadzi otwarty nabór uczestników bezpłatnego warsztatu:
„Przemoc w rodzinie – jak ją rozpoznać, jakie są jej skutki”

Program warsztatu obejmuje następujące zagadnienia:Do udziału w warsztacie zapraszamy dorosłych mieszkańców powiatu opolskiego. Więcej informacji (w tym o zgłoszeniach uczestnictwa w warsztacie) xxxxPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej prowadzi otwarty nabór uczestników bezpłatnego warsztatu:
„Mity i stereotypy dotyczące przemocy w rodzinie”

Program warsztatu obejmuje następujące zagadnienia:Do udziału w warsztacie zapraszamy dorosłych mieszkańców powiatu opolskiego. Więcej informacji (w tym o zgłoszeniach uczestnictwa w warsztacie) xxxxProjekt systemowy 2014-2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż realizuje projekt systemowy „Program wsparcia społeczno – zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku ze złożonym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie wnioskiem o dofinansowanie projektu w roku 2014 r., PCPR planuje objąć wsparciem 63 osoby niepełnosprawne i 16 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze.

xxxx

Komunikat

Informujemy, iż Uchwałą nr XXXVI/272/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku został przyjęty Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 - 2015. Program dostępny jest w zakładce Strategia i Programy Powiatu Opolskiego.Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Szczegółowe informacje oraz wnioski na realizację modułów w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” można uzyskać w PCPR w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej, ul. 11 Listopada 5, pokój nr 2, jak również na stronie internetowej PCPR w zakładce „Aktywny samorząd”.
Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I należy składać na bieżąco, od dnia 10 marca do dnia 30 września 2014r. Natomiast wnioski o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym – Moduł II w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” należy składać w terminach:

semestr letni 2013/2014 od 10 marca do 30 marca 2014r.
semestr zimowy 2014/2015 od 1 sierpnia do 30 września 2014r.

PILOTAŻOWY PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" JEST FINANSOWANY ZE ŚRODKOW PFRON.K O M U N I K A T

Prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim informuje, że w ramach organizowanego Tygodnia Ofiar Przestępstw w okresie od dnia 24 lutego do dnia 28 lutego 2014r. prokuratorzy tut. jednostki będą udzielali bezpłatnych porad ofiarom przestępstw pod nr tel. 081 8272005, 8272094 , 8272184 oraz w siedzibie tut. Prokuratury przy ul. Lubelskiej Nr 4 w godz. od 9.00-12.00 w następujących terminach:
Poszukujemy rodzin zastępczych

plakat PCPR

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, czasami musi zainterweniować państwo, by zapewnić dziecku czasową opiekę i wychowanie poza rodziną. Wtedy właśnie dzieci potrzebują rodziny zastępczej, pełnej miłości i ciepła, którego zabrakło w rodzinnym domu. RODZINY ZASTĘPCZE TO ZWYKLI LUDZIE ROBIĄCY CODZIENNIE NIEZWYKŁE RZECZY. Zostań rodziną zastępczą: -jeżeli potrafisz zrozumieć dzieci potrzebujące pomocy, masz „wielkie serce” , Twój dom to szczęśliwy dom, jeżeli chcesz coś zrobić dla dobra innych. Przyjdź do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej ul. 11-go Listopada 5.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny pomocowej

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. 2013 poz.135 z późn.zm) piecza zastępcza nad dzieckiem może być powierzona rodzinie pomocowej w przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom, w szczególności w okresie:

Rodziną pomocową może być:

Rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka może przyjąć dziecko jako rodzina pomocowa bez względu na liczbę dzieci pozostających pod ich opieką.

Rodzinie pomocowej za sprawowanie opieki i wychowania nad powierzonym dzieckiem przysługuje miesięczne świadczenie pieniężne oraz wypłaca się dodatki i świadczenia przysługujące rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.


Organizator rodzinnej pieczy zastępczej

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. 2013 poz.135 z późn.zm), Starosta Opolski Zarządzeniem Nr 49/2011 z dnia 16 grudnia 2011r. wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

xxxx

Przetargi

Od miesiąca lipca 2012 wszystkie przetargi ogłaszane są w naszym biuletynie informacji publicznej (bip) - zakładka dostępna w MENU na naszej stronie.


MENU

PROJEKTY I PROGRAMY W REALIZACJI

PROJEKTY ZREALIZOWANE

STRATEGIA I PROGRAMY POWIATU OPOLSKIEGO

ARCHIWUM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim