Pilotażowy program „Aktywny samorząd” Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż zgodnie z przyjętym przez zarząd PFRON dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, w 2015 roku z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj.Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową pilotażowego programu „Aktywny samorząd" będą przyjmowane w terminie od dnia 02 marca – 30 sierpnia 2015 roku.


Wniosek do pobrania os. podopieczna x


Wniosek do pobrania os. pełnoletnia x


Załącznik nr 1 do pobrania x


Załącznik nr 2 do pobrania x


xxxx

Ogłoszenie

PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej poszukuje usługodawcy do poprowadzenia szkolenia kadry pomocy społecznej z terenu powiatu opolskiego


W związku z planowanym szkoleniem kadry pomocy społecznej z terenu powiatu opolskiego, PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej poszukuje osoby fizycznej lub instytucji/przedsiębiorstwa do poprowadzenia szkolenia o tematyce przemocy w rodzinie obejmującego następujące zagadnienia:Szacowana liczba uczestników szkolenia: maksymalnie 17 osób


Planowany termin szkolenia: w okresie od 8-IV-2015r. do 17-IV-2015r. (w uzgodnieniu z PCPR)


Czas trwania szkolenia: 6 godzin zegarowych w trakcie jednego dnia w godzinach 8.30–14.30 (bez przerwy obiadowej)


Miejsce szkolenia: siedziba PCPR (ul. 11-go Listopada 5, Poniatowa), PCPR zapewnia salę wyposażoną w projektor multimedialny i ekran, podłączenie do Internetu


W przypadku osoby fizycznej usługa zostanie wykonana w ramach umowy zlecenie.


Oferty zawierające:

należy składać drogą elektroniczną na adres

e-mail: sekretariat@pcpropolelub.eurzad.eu w terminie do dnia 13-marca-2015r., w temacie wpisując „szkolenie kadry pomocy społecznej 2015”.UWAGA STUDENCI ! Pilotażowy program "Aktywny samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2015 roku. Wnioski o dofinansowanie lub refundację* w ramach realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, należy składać w terminach:


Wniosek do pobrania x


Załącznik nr 1 do pobrania x


Załącznik nr 2 do pobrania x


Załącznik nr 3 do pobrania x


*Refundacja kosztów może dotyczyć kosztów czesnego w zakresie bieżącego roku szkolnego/akademickiego

PILOTAŻOWY PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" FINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW PFRONKomunikat

Prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim informuje, że w ramach organizowanego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w okresie od dnia 23 lutego 2015r. do dnia 28 lutego 2015r. prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim będą udzielali bezpłatnych porad ofiarom przestępstw pod nr tel. 81 827 20 05, 81 827 20 94 , 81 827 21 84 oraz w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4 w godz. 9.00 – 12.00 w następujących terminach:W dniu 28.02.2015r. dyżur telefoniczny pod numerem: 608 648 131 będzie pełnił prokurator Michał Pawełczak.Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej zatrudni na umowę zlecenie inspektora budowlanego do realizacji zadań z zakresu likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej (bip) - OgłoszeniaFormularz sprawozdawczy

Formularz sprawozdawczy z realizacji Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 - 2015 za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014r. znajduję się xxxxNabor formularzy rekrutacyjnych do projektu "STARTUJ Z BIZNESEM"

Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości" ogłasza nabór formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie "Startuj z biznesem" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie następujących powiatów województwa lubelskiego:
kraśnickiego, opolskiego oraz świdnickiego. Więcej informacji xxxxPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej prowadzi otwarty nabór uczestników bezpłatnego warsztatu:
„Przemoc w rodzinie – jak ją rozpoznać, jakie są jej skutki”

Program warsztatu obejmuje następujące zagadnienia:Do udziału w warsztacie zapraszamy dorosłych mieszkańców powiatu opolskiego. Więcej informacji (w tym o zgłoszeniach uczestnictwa w warsztacie) xxxxPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej prowadzi otwarty nabór uczestników bezpłatnego warsztatu:
„Mity i stereotypy dotyczące przemocy w rodzinie”

Program warsztatu obejmuje następujące zagadnienia:Do udziału w warsztacie zapraszamy dorosłych mieszkańców powiatu opolskiego. Więcej informacji (w tym o zgłoszeniach uczestnictwa w warsztacie) xxxxProjekt systemowy 2014-2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż realizuje projekt systemowy „Program wsparcia społeczno – zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku ze złożonym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie wnioskiem o dofinansowanie projektu w roku 2014 r., PCPR planuje objąć wsparciem 63 osoby niepełnosprawne i 16 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze.

xxxx

Komunikat

Informujemy, iż Uchwałą nr XXXVI/272/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku został przyjęty Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 - 2015. Program dostępny jest w zakładce Strategia i Programy Powiatu Opolskiego.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny pomocowej

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. 2013 poz.135 z późn.zm) piecza zastępcza nad dzieckiem może być powierzona rodzinie pomocowej w przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom, w szczególności w okresie:

Rodziną pomocową może być:

Rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka może przyjąć dziecko jako rodzina pomocowa bez względu na liczbę dzieci pozostających pod ich opieką.

Rodzinie pomocowej za sprawowanie opieki i wychowania nad powierzonym dzieckiem przysługuje miesięczne świadczenie pieniężne oraz wypłaca się dodatki i świadczenia przysługujące rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.Przetargi

Od miesiąca lipca 2012 wszystkie przetargi ogłaszane są w naszym biuletynie informacji publicznej (bip) - zakładka dostępna w MENU na naszej stronie.


MENU

PROJEKTY I PROGRAMY W REALIZACJI

PROJEKTY ZREALIZOWANE

STRATEGIA I PROGRAMY POWIATU OPOLSKIEGO

ARCHIWUM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej