Program wsparcia społeczno – zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim realizuje projekt systemowy „Program wsparcia społeczno – zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt systemowy jest realizowany w ramach: Priorytetu VII PO KL: „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.1: „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.2: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim realizuje projekt systemowy „Program wsparcia społeczno – zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego”, w oparciu o umowę nr POKL.07.01.02-06-001/08-00, z dnia 15 lipca 2008r., podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Umowa ta została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2013r.

Działania projektu systemowego w 2008r. zostały skierowane do osób, które nie pozostają w zatrudnieniu, a znajdują się w wieku aktywności zawodowej, ponadto korzystają ze świadczeń pomocy społecznej i należą do poniższych grup:

 • osób niepełnosprawnych,
 • osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze.

W projekcie systemowym w 2008r. znalazły zastosowanie następujące formy aktywnej integracji:

 • wobec osób niepełnosprawnych:
  • sfinansowanie części kosztów turnusów rehabilitacyjnych nie opłacanej ze środków PFRON,
  • organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym kosztów osoby prowadzącej grupę;
 • wobec osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze:
  • skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową,
  • organizacja i finansowanie usług doradcy zawodowego.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału osób niepełnosprawnych oraz osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze w zakresie ich aktywności zawodowej i integracji ze społeczeństwem.

Cele szczegółowe projektu w 2008r. zakładały:

 • zwiększenie/zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych przez osoby usamodzielniane,
 • zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy osób usamodzielnianych,
 • poprawę sprawności psychofizycznej osób niepełnosprawnych,
 • wzrost poziomu umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych,
 • zwiększenie poziomu integracji społecznej uczestników projektu.

Prognozowane w 2008r. rezultaty projektu systemowego obejmowały przede wszystkim wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych uczestników, umożliwiający im powrót lub pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym, w tym powrót albo wejście na rynek pracy i aktywizację zawodową.

Podczas realizacji projektu systemowego w 2008r. osiągnięto następujące rezultaty:

Rezultaty twarde:

Każdy uczestnik projektu systemowego zrealizował założoną dla niego w 2008r. tzw. ścieżkę reintegracji – łącznie 32 osoby. Założona liczba uczestników projektu została objęta procedurą kontraktu socjalnego, w tym 15 osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz 17 osób niepełnosprawnych. Wśród osób, które zakończyły udział w projekcie znalazło się 13 osób z terenów wiejskich.

Rezultaty miękkie:

Założone rezultaty miękkie zostały w dużej mierze osiągnięte, w tym przede wszystkim rezultat ogólny: wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych uczestników, umożliwiający im powrót/pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym, w tym powrót/wejście na rynek pracy i aktywizację zawodową.

Wypełniając ankiety oceniające udział w 2008r. w projekcie systemowym, niemal wszyscy uczestnicy stwierdzili, iż udział w projekcie przyczynił się do poprawy ich sprawności w różnych sferach funkcjonowania (społecznej, zawodowej) oraz do podniesienia poziomu ich wiedzy i umiejętności. Prawie wszyscy zadeklarowali, iż po zakończeniu udziału w projekcie będą wykorzystywać zdobyte w nim umiejętności i wiedzę.

Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny