PROGRAM

„Wsparcie rodzin z powiatu opolskiego poprzez zwiększenie dostępności oferty Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w PCPR w Opolu Lubelskim”


współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2011


W drugiej połowie 2011r. Punkt Poradnictwa Specjalistycznego (PPS) w PCPR w Opolu Lubelskim realizował program „Wsparcie rodzin z powiatu opolskiego poprzez zwiększenie dostępności oferty Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w PCPR w Opolu Lubelskim”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Celem programu było wzmocnienie wsparcia oferowanego mieszkańcom powiatu opolskiego – zarówno osobom indywidualnym, jak i rodzinom (potrzebującym specjalistycznego wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych i wykazującym w tym zakresie motywację) – poprzez zwiększenie w 2011r. dostępności oferty Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim.


Adresatami działań programu były osoby indywidualne i rodziny (zarówno rodziny naturalne, jak i zastępcze), mieszkające na terenie powiatu opolskiego, które przeżywają trudności życiowe, między innymi z powodu nieuregulowanej sytuacji prawnej swoich rodzin, a także w wypełnianiu podstawowych funkcji opiekuńczych i wychowawczych, tworzenia prawidłowych więzi interpersonalnych. Były to osoby i rodziny, które zgłaszały potrzebę uzyskania wsparcia informacyjnego lub/oraz oddziaływania terapeutycznego.

Po poradę prawną i do udziału w terapii zgłaszały się z własnej inicjatywy lub też były kierowane przez pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej i pracowników innych instytucji pomocowych.


Działania programu zrealizowane w bezpośrednim kontakcie z w/w adresatami:Porady prawne i usługi terapeutyczne świadczone były
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim, przy ul. Przemysłowej 4.


Poradnictwo prawne w PPS obejmowało informacje z zakresu:Usługi terapeutyczne w PPS obejmowały następujące obszary:MENU

PROJEKTY I PROGRAMY W REALIZACJI

PROJEKTY ZREALIZOWANE

STRATEGIA I PROGRAMY POWIATU OPOLSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim