Przemoc w rodzinie a prawa człowieka i obywatela

Przemoc w rodzinie narusza wolność osobistą członka rodziny, godzi w jego prawa i dobra osobiste.


Nikt nie ma prawa łamać praw drugiego człowieka i przekraczać granic jego wolności, naruszać godność osobistą. Niezależnie od wytłumaczeń i usprawiedliwień, jakich używa, np. „To dla twojego dobra”, „Wiem, co dla ciebie jest lepsze”, „Zależy mi na tobie, dlatego decyduję o twoim losie”.


Człowiek ma prawo postępować zgodnie ze swoją autonomiczną wolą. Jest wolny od przymusu i zewnętrznej ingerencji.


Godność człowieka jest przyrodzona, niezbywalna i nienaruszalna – nikt jej nie nadał i nikt nie może jej odebrać.


Osoba stosująca przemoc w rodzinie łamie podstawowe prawa człowieka, takie jak prawo do wolności i samostanowienia, poszanowania godności.


PODSTAWOWE PRAWA CZŁOWIEKA I OBYWATELA

gwarantowane przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej


Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.


Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.


Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.


Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.


Opracowała: Agnieszka Szkutnicka