PROGRAM

„WSPARCIE NIESPOKREWNIONYCH Z DZIECKIEM RODZIN ZASTĘPCZYCH Z POWIATU OPOLSKIEGO”


współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2009


Celem programu jest wzmocnienie potencjału wychowawczo – opiekuńczego niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, mieszkających w powiecie opolskim. Rodziny te zostały objęte dodatkowymi działaniami – bardziej dostępnymi i dopasowanymi do ich realnych potrzeb, szczególnie w zakresie rozwoju umieszczonych w nich dzieci. W realizacji programu bierze udział 5 niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, w których wychowuje się łącznie 9 niepełnoletnich dzieci. Do udziału w programie zostały skierowane przez pracowników socjalnych PCPR w Opolu Lubelskim.


Działania programu podejmowane na rzecz niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, polegają na:Zakładane rezultaty programu obejmują przede wszystkim wzrost u niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych poziomu zdolności do wypełniania swoich zadań, szczególnie w zakresie:Program „Wsparcie niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych z powiatu opolskiego” wpisuje się w „Powiatowy program pomocy dziecku i rodzinie na lata 2005 – 2015” zawarty w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Opolskim:


cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej;


zadanie: Udoskonalanie warunków pozyskiwania i funkcjonowania rodzin zastępczych;


cel: Doskonalenie form opieki nad dzieckiem uzupełniających opiekę rodzinną;


zadanie: Rozszerzenie form opieki środowiskowej – Doskonalenie funkcjonowania Poradni Rodzinnej działającej przy PCPR, w strukturach której działa Punkt Poradnictwa Specjalistycznego (PPS) oraz Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK).


MENU

PROJEKTY I PROGRAMY W REALIZACJI

PROJEKTY ZREALIZOWANE

STRATEGIA I PROGRAMY POWIATU OPOLSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim