PROGRAM

„TERAPIA RODZINNA W PUNKCIE PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W PCPR W OPOLU LUBELSKIM”


współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2009


Celem programu jest rozszerzenie usług Punktu Poradnictwa Specjalistycznego (PPS) w PCPR w Opolu Lubelskim o terapię rodzinną, a tym samym stworzenie rodzinie znajdującej się w kryzysie, przeżywającej trudności niemożliwe do rozwiązania we własnym zakresie, warunków do rozpoczęcia procesu dochodzenia do pełnej sprawności funkcjonowania.


Adresatami działań programu są rodziny naturalne i zastępcze spokrewnione z dzieckiem, mieszkające na terenie powiatu opolskiego, które przeżywają trudności i w związku z tym wymagają oddziaływania terapeutycznego. Do udziału w terapii zgłaszają się z własnej inicjatywy lub też są kierowane przez pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej i pracowników innych instytucji pomocowych.


Terapia rodzinna w PPS obejmuje następujące obszary:Zakładane rezultaty programu, w kontekście sytuacji jego adresatów, obejmują przywrócenie rodzinom zdolności do wypełniania swoich zadań, szczególnie w zakresie:Program „Terapia rodzinna w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego w PCPR w Opolu Lubelskim” wpisuje się w „Powiatowy program pomocy dziecku i rodzinie na lata 2005 – 2015” zawarty w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Opolskim:


cel: Doskonalenie form opieki nad dzieckiem uzupełniających opiekę rodzinną;


zadanie: Rozszerzenie form opieki środowiskowej – Doskonalenie funkcjonowania Poradni Rodzinnej działającej przy PCRR, w strukturach której działa Punkt Poradnictwa Specjalistycznego oraz Punkt Interwencji Kryzysowej.


MENU

PROJEKTY I PROGRAMY W REALIZACJI

PROJEKTY ZREALIZOWANE

STRATEGIA I PROGRAMY POWIATU OPOLSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim