Projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim realizuje projekt systemowy „Program wsparcia społeczno – zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w oparciu o umowę ramową, nr POKL.07.01.02-06-001/08-00, z dnia 15 lipca 2008r., z późniejszymi zmianami, podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie na okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2013r.

Projekt systemowy jest realizowany w ramach: Priorytetu VII POKL: „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.1: „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.2: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”. W 2012 wartość projektu opiewa na kwotę 840 566,46 zł w tym ze środków EFS 752.306,99 zł.

Działania projektu systemowego są skierowane do osób, które nie pozostają w zatrudnieniu lub są zatrudnione, znajdują się w wieku aktywności zawodowej, ponadto korzystają ze świadczeń pomocy społecznej i należą do poniższych grup:

W 2012 r. wsparciem zostało objętych 113 osób w tym: 25 pełnoletnich wychowanków oraz 88 osób niepełnosprawnych. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych w zakresie ich aktywności zawodowej i integracji ze społeczeństwem, jak również upowszechnienie pracy socjalnej.

W ramach projektu zakres wsparcia dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze, obejmował zawarcie i realizację aneksów do indywidualnych programów usamodzielnienia, w tym zastosowanie następujących instrumentów:

W 2012 roku zakres wsparcia w ramach projektu dla osób niepełnosprawnych, obejmował zawarcie i realizację indywidualnych umów z zastosowaniem instrumentu: edukacyjnego, społecznego, zdrowotnegoKapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


MENU

PROJEKTY I PROGRAMY W REALIZACJI

PROJEKTY ZREALIZOWANE

STRATEGIA I PROGRAMY POWIATU OPOLSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim