Projekt systemowy finansowany ze środków Unii Europejskiej


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim realizuje projekt systemowy „Program wsparcia społeczno – zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego” , ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w oparciu o umowę podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie na okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2013 r.


Projekt systemowy jest realizowany w ramach: Priorytetu VII POKL: „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.1: „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.2: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.


W 2011 wartość projektu opiewała na kwotę 885 727,81 zł w tym ze środków EFS 792.726,39 zł.


Działania projektu systemowego są skierowane do osób, które nie pozostają w zatrudnieniu lub są zatrudnione, znajdują się w wieku aktywności zawodowej, ponadto korzystają ze świadczeń pomocy społecznej i należą do poniższych grup:

- osób niepełnosprawnych ,

- osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze.


Wsparciem zostały objęte 133 osoby w tym: 23 pełnoletnich wychowanków oraz 110 osób niepełnosprawnych.


Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych w zakresie ich aktywności zawodowej i integracji ze społeczeństwem, jak również upowszechnienie pracy socjalnej.


Wobec uczestników projektu w grupie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze znajdują zastosowanie instrumenty:Wobec uczestników projektu w grupie osób niepełnosprawnych znajdują zastosowanie instrumenty:Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


MENU

PROJEKTY I PROGRAMY W REALIZACJI

PROJEKTY ZREALIZOWANE

STRATEGIA I PROGRAMY POWIATU OPOLSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim