Organizator rodzinnej pieczy zastępczej

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm), Starosta Opolski Zarządzeniem Nr 49/2011 z dnia 16 grudnia 2011r. wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.


Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:Nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kładzie szczególny nacisk na pracę z rodziną naturalną, wsparcie dla rodzin zastępczych i adopcyjnych. Przewiduje stworzenie sieci rodzin wspierających i pomocowych a także wzmocnienie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę z asystentem rodziny na poziomie gminy oraz koordynatorem do spraw pieczy zastępczej na szczeblu powiatu.


Rodziny zastępcze, które posiadają staż funkcjonowania mniejszy niż 3 lata, objęte zostaną opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, do którego zadań należy w szczególności:MENU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim