zdjęcie

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej realizuje zadania należące do kompetencji powiatu z zakresu wsparcia i pomocy dziecku i rodzinie określone w ustawie o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej z dn. 09 czerwca 2011r. (tj. Dz.U.z 2015r.poz.332) jak również zadania Organizatora Pieczy Zastępczej zgodnie z Zarządzeniem Starosty Opolskiego  Nr 49/2011 z dnia 16 grudnia 2011r. Do podstawowych zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej w tym zakresie należy:Rodziny Zastępcze

Być rodziną zastępczą to wyzwanie, które może przynieść wyjątkową radość i satysfakcję. Rodziny zastępcze stanowią obecnie jedną z istotnych form kompensacji sieroctwa naturalnego i społecznego. Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca  w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. (tj. Dz.U.z 2015r.poz.332), dzieli pieczę zastępczą na rodzinną i instytucjonalną. Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba, niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Dzięki temu, w sposób naturalny podtrzymywane są więzi rodzinne, a jednocześnie - dzieci pozostają w swojej dalszej, co prawda, ale biologicznej rodzinie.

Rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinę zastępczą niezawodową tworzą małżonkowie lub osoba, niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. W rodzinach tych, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej rodzeństwa, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci. Rodziny zastępcze zawodowe ze względu na swoje kwalifikacje mogą zająć się wychowaniem dzieci wymagających szczególnej troski lub umiejętności wychowawczych. Rodziny te bowiem, będą stale doskonaliły swoje umiejętności, głównie poprzez odbyte szkolenia.

Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – umieszcza się w niej dziecko do czasu unormowania jego sytuacji, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony, za zgodą organizatora rodzinnej pieczy zastępczej do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o:

1) powrót dziecka do rodziny;
2) przysposobienie;
3) umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej.


Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna - umieszcza się w niej w szczególności dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także dzieci umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, jak również małoletnie matki z dziećmi do czasu unormowania jego sytuacji.

Rodzinny Dom Dziecka – forma pieczy zastępczej zorganizowana w naturalnych rodzinach zastępczych (w przystosowanych domach rodzinnych), w której może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej. W razie konieczności umieszczenia w rodzinnym domu dziecka rodzeństwa, za zgodą prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci.

Rodzinę pomocową może tworzyć:
1) rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
2) małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

Rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka może przyjąć dziecko jako rodzina pomocowa bez względu na liczbę dzieci pozostających pod ich opieką

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się, na ich wniosek, opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.  W stosunku do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, nieobjętych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej.


Do zadań koordynatora należy w szczególności:


 

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

1) 660,00 zł miesięcznie — w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
2) 1.000,00 zł miesięcznie — w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.


 

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje:


W przypadku powierzenia rodzinie pomocowej opieki i wychowania nad dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, rodzinie pomocowej wypłaca się wyżej wymienione świadczenie i dodatki przysługujące rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu w tej rodzinie pomocowej.

 

Ponadto rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:


 

Dodatkowo osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 2.000,00 zł. miesięcznie. Natomiast rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 2.600,00zł miesięcznie oraz dodatkowo, w której przebywa przez okres dłuższy niż 10 dni w miesiącu kalendarzowym więcej niż 3 dzieci lub co najmniej jedno dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z orzeczeniem na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, otrzymuje dodatek w wysokości 20 % otrzymywanego wynagrodzenia. Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka za okres pozostawania  w gotowości do przyjęcia kolejnego dziecka otrzymują wynagrodzenie w wysokości 80% dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia.


MENU

PROJEKTY I PROGRAMY W REALIZACJI

PROJEKTY ZREALIZOWANE

STRATEGIA I PROGRAMY POWIATU OPOLSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej