Moduł I - Wniosek oraz załączniki - Obszar C Zadanie 1

Wniosek osoba pełnoletniax


Wniosek osoba niepełnoletnia, podopieczna lub ubezwłasnowolnionax


Specyfikacja - obszar C zadanie 1x


Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodachx


Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie C1x


Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowychxModuł II - Wniosek oraz załączniki na 2018 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym należy składać w terminach:
1) 01 marca – 30 marca 2018
– dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018
2) 03 września – 10 października 2018
– dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019


Pliki do pobrania:


WNIOSEK „P”o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” x


Załącznik nr 1 x


Załącznik nr 2 x


Załącznik nr 3 xDane teleadresowe Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu opolskiego

xModuł I-Wniosek oraz załączniki na 2018 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową należy składać w terminie: od 03 kwietnia do 30 sierpnia 2018 roku.


Pliki do pobrania:


Wniosek osoba pełnoletnia x


Wniosek osoba niepełnoletnia x


Załącznik nr 1 x


Załącznik nr 2 x


Załącznik nr 2a x


Załącznik nr 2b x


Załącznik nr 3 x


Specyfikacja-obszar D x


Specyfikacja-obszar C zadanie 4 x


Specyfikacja-obszar C zadanie 3 x


Specyfikacja-obszar C zadanie 2 x


Specyfikacja-obszar B zadanie 1 i 2 x


Specyfikacja-obszar A zadanie 2 x


Specyfikacja-obszar A zadanie 1 xAKTYWNY SAMORZĄD

W dniu 31 stycznia 2018 roku Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku

Szczegóły xModuły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2018 roku

Szczegóły xHarmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Szczegóły xxKomunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż wnioski w celu uzyskania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym będą przyjmowane po otrzymaniu limitu środków finansowych PFRON na 2018 rok oraz po podjęciu uchwały w sprawie podziału środków PFRON na poszczególne zadania przez Radę Powiatu w Opolu Lubelskim.

Informacja o terminie przyjmowania wniosków zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR.Komunikat

Moduł I - Wnioski oraz załączniki na 2017 rok


Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł I, tj.:


Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,


Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,


Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),


Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;


należy składać w terminie od dnia 03 kwietnia do dnia 30 sierpnia 2017 roku.


Do pobrania:


Specyfikacja-obszar A zadanie 1 x


Specyfikacja-obszar A zadanie 2 x


Specyfikacja-obszar B zadanie 1 i 2 x


Specyfikacja-obszar C zadanie 2-1 x


Specyfikacja-obszar C zadanie 3 x


Specyfikacja-obszar C zadanie 4-1 x


Specyfikacja-obszar D x


Wniosek osoba niepełnoletniapodopieczna lub ubezwłasnowolniona x


Wniosek osoba pełnoletnia x


Załącznik-oświadczenie o dochodach x


Załącznik-wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych x


Załącznik-Zaświadczenie lekarskie - B1, C1, C3, C4 x


Załącznik-Zaświadczenie lekarskie - C3, C4 x


Załącznik-Zaświadczenie lekarskie B1 xModuł II - Wniosek oraz załączniki na 2017 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym należy składać w terminie:


Pliki do pobrania:

Wniosek Moduł II x

Załącznik Nr1 do wniosku Moduł II x

Załącznik Nr2 do wniosku Moduł II x

Załącznik Nr3 do wniosku Moduł II xAKTYWNY SAMORZĄD

W dniu 24 stycznia 2017 roku Zarząd Funduszu przyjął „Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku”. Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku:
http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/3672,Aktywny-samorzad-w-2017-roku.html

xKOMUNIKAT

W 2017 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:
Moduł I:
Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w  żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
w szkole policealnej,
w kolegium,
w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.KOMUNIKAT

xUWAGA STUDENCI !!!

W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku:


 1. Wprowadzono możliwość zwiększenia (ponad 3.000 zł) kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla Wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania mogą podjąć Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Biurze PFRON na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii samorządu powiatowego lub Oddziału PFRON. Podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania brane będą pod uwagę: atrakcyjność kierunku nauki Wnioskodawcy na otwartym rynku pracy oraz inne ważne okoliczności zasługujące na indywidualne rozpatrzenie sprawy. Decyzja może także dotyczyć wyrażenia zgody na wyrównanie kwoty dofinansowania czesnego za drugi semestr roku szkolnego/akademickiego 2015/2016.
 2. Następuje zmiana charakteru dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia - na progresywny i motywacyjny. Wysokość wypłacanego dodatku będzie zależała obecnie także od postępów Wnioskodawcy w nauce. Wysokość dodatku wyniesie:
  a. do 25% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% maksymalnej kwoty dodatku,
  b. do 50% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), a w przypadku studiów II stopnia – do 75% maksymalnej kwoty dodatku,
  c. do 75% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia wyższe I stopnia, magisterskie jednolite),
  d. do 100% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia magisterskie),
  e. uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.
  Przekazanie Wnioskodawcy dodatku następować będzie po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/programem nauki/studiów.
 3. Następuje zmiana sposobu wypłacania kwoty dofinansowania na opłacenie czesnego oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Przekazanie dofinansowania będzie następowało w dwóch transzach:
  1. pierwsza transza w wysokości 80% przyznanego dofinansowania – po zawarciu umowy dofinansowania,
  2. druga transza w wysokości 20% przyznanego dofinansowania – po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze  szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/ programem nauki/studiów, a w przypadku przewodu doktorskiego, po złożeniu zaświadczenia, że Wnioskodawca realizuje przewód doktorski zgodnie z przyjętym harmonogramem;
 4. Następuje ograniczenie możliwości podejmowania decyzji przez Realizatora programu o wyrażeniu zgody na dofinansowanie powtarzanego przez Wnioskodawcę semestru. Obecnie wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru /półrocza /roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę możliwa będzie nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia). Wnioskodawca, który po raz trzeci nie zaliczy semestru/półrocza, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie będzie mógł korzystać z pomocy w module II;
 5. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.
 6. Wprowadzono zasadę, iż Wnioskodawcę, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego rodziców/ opiekunów.

Z aktualny dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku, można zapoznać się

xUwaga studenci

Przypominamy, iż wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, na semestr zimowy 2016/2017, będą przyjmowane w terminie:
01 września - 10 października 2016

* Wniosek do pobrania w zakładce Aktywny samorządKomunikat

Moduł I - Wnioski oraz załączniki na 2016 rok
Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł I, tj.:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

należy składać w terminie od dnia 18 kwietnia do dnia 30 sierpnia 2016 roku.


Do pobrania:


Specyfikacja - obszar B zadanie 1 i 2

x


Specyfikacja - obszar C zadanie 2

x


Specyfikacja - obszar C zadanie 3

x


Specyfikacja - obszar C zadanie 4

x


Specyfikacja -obszar D

x


Wniosek osoba niepełnoletniapodopieczna lub ubezwłasnowolniona

x


Wniosek osoba pełnoletnia

x


Załącznik - oświadczenie o dochodach

x


Załącznik - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

x


Załącznik - Zaświadczenie lekarskie - B1, C1, C3, C4

x


Załącznik - Zaświadczenie lekarskie - C3, C4

x


Załącznik - Zaświadczenie lekarskie B1

xKomunikat

x

* aktualne wnioski o dofinansowanie w ramach modułu II dostępne będą od 14 marca br w siedzibie PCPR w Poniatowej oraz na stronie internetowej www.pcpropolelub.eurzad.euAKTYWNY SAMORZĄD

W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd Funduszu przyjął "Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku. Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku:
http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html xModuł II - Wniosek oraz załączniki na 2016 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym należy składać w terminie:Do pobrania:


Wniosek

x


Oświadczenie o dochodach

x


Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

x


Zaświadczenie z uczelni

xOgłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż uległ zmianie termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski dotyczące roku akademickiego 2015/2016 należy składać w terminie od 03 sierpnia do 10 października 2015 roku.


Wniosek do pobrania x


Załącznik nr 1 do pobrania x


Załącznik nr 2 do pobrania x


Załącznik nr 3 do pobrania x


*Refundacja kosztów może dotyczyć kosztów czesnego w zakresie bieżącego roku szkolnego/akademickiego

PILOTAŻOWY PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" FINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW PFRONPilotażowy program „Aktywny samorząd” Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż zgodnie z przyjętym przez zarząd PFRON dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, w 2015 roku z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj.Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową pilotażowego programu „Aktywny samorząd" będą przyjmowane w terminie od dnia 02 marca – 30 sierpnia 2015 roku.


Wniosek do pobrania os. podopieczna x


Wniosek do pobrania os. pełnoletnia x


Załącznik nr 1 do pobrania x


Załącznik nr 2 do pobrania xUWAGA STUDENCI ! Pilotażowy program "Aktywny samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2015 roku. Wnioski o dofinansowanie lub refundację* w ramach realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, należy składać w terminach:


Wniosek do pobrania x


Załącznik nr 1 do pobrania x


Załącznik nr 2 do pobrania x


Załącznik nr 3 do pobrania x


*Refundacja kosztów może dotyczyć kosztów czesnego w zakresie bieżącego roku szkolnego/akademickiego

PILOTAŻOWY PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" FINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW PFRONZmiana w programie "Aktywny samorząd" Moduł I


Kierunki działań i warunki brzegowe w 2015 r.
Specyfikacja - obszar A zadanie 2
Specyfikacja - obszar B zadanie 2
Specyfikacja - obszar C zadanie 2
Specyfikacja - obszar C zadanie 3
Specyfikacja - obszar C zadanie 4
Specyfikacja - obszar D

Aktywny samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż 28.02.2014r. został podpisany aneks do umowy pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Powiatem Opolskim na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.


W 2014 roku program „Aktywny samorząd” przewiduje następujące formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych:


MENU

PROJEKTY I PROGRAMY W REALIZACJI

PROJEKTY ZREALIZOWANE

STRATEGIA I PROGRAMY POWIATU OPOLSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim