II zmiana do uchwały Rady Powiatu w sprawie podziału środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniach z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych Rada Powiatu uchwałą nr XLIV/273/2017 z dnia 30 listopada 2017r. dokonała zmiany uchwały nr XXXIII/202/2017 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi Opolskiemu na realizację zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 roku.

Szczegóły xKomunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż wnioski w celu uzyskania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym będą przyjmowane po otrzymaniu limitu środków finansowych PFRON na 2018 rok oraz po podjęciu uchwały w sprawie podziału środków PFRON na poszczególne zadania przez Radę Powiatu w Opolu Lubelskim.

Informacja o terminie przyjmowania wniosków zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR.Komunikat

PCPR informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych w 2018 roku należy składać do 30 listopada bieżącego roku.Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe FK.3321-10/2017 na poprowadzenie szkolenia „Kontakt pracownika pomocy społecznej z klientem o cechach psychopatycznych”

Szczegóły w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe FK.3321-10/2017 x

Załącznik Nr1 Formularz ofertowy x

Załącznik Nr2 Projekt Umowy x

Informacja o wynikach naboru xOgłoszenie

Zapytanie ofertowe FK.3321-9/2017 na poprowadzenie szkolenia „Rozmowy na trudne tematy. Jak przeprowadzić z dzieckiem przebywającym w pieczy zastępczej rozmowę na tematy związane z jego sytuacją życiową”

Szczegóły w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe FK.3321-9/2017 x

Załącznik Nr1 Formularz ofertowy x

Załącznik Nr2 Projekt Umowy x

Informacja o wynikach naboru xOgłoszenie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy dla pracownika ds. ogólnoorganizacyjnych, kancelaryjnych i archiwum. Przewidywana forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony - na okres zastępstwa od października 2017r.

Szczegóły x

Informacja o wynikach naboru xDane teleadresowe Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu opolskiego

xKomunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż limit środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczony w 2017 roku do realizacji zadania z zakresu rehabilitacji społecznej  osób niepełnosprawnych dotyczącego  dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny został wyczerpany.Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż limit środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczony w 2017 roku do realizacji zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dotyczącego dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze został wyczerpany.

Ogłoszenie

Wyniki naboru psychologa sporządzającego w 2017r. opinie o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Szczegóły xKomunikat

Moduł I - Wnioski oraz załączniki na 2017 rok


Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł I, tj.:


Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,


Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,


Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),


Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;


należy składać w terminie od dnia 03 kwietnia do dnia 30 sierpnia 2017 roku.


Do pobrania:


Specyfikacja-obszar A zadanie 1 x


Specyfikacja-obszar A zadanie 2 x


Specyfikacja-obszar B zadanie 1 i 2 x


Specyfikacja-obszar C zadanie 2-1 x


Specyfikacja-obszar C zadanie 3 x


Specyfikacja-obszar C zadanie 4-1 x


Specyfikacja-obszar D x


Wniosek osoba niepełnoletniapodopieczna lub ubezwłasnowolniona x


Wniosek osoba pełnoletnia x


Załącznik-oświadczenie o dochodach x


Załącznik-wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych x


Załącznik-Zaświadczenie lekarskie - B1, C1, C3, C4 x


Załącznik-Zaświadczenie lekarskie - C3, C4 x


Załącznik-Zaświadczenie lekarskie B1 xOgłoszenie

x

Centrum Szkoleń i Innowacji zaprasza do udziału w projekcie

x


Ogłoszenie 500+

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2016r. można składać wnioski na przyznanie dodatku wychowawczego na dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, umieszczone w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.
Druk wniosku do pobrania xPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej prowadzi otwarty nabór uczestników bezpłatnego warsztatu:
„Przemoc w rodzinie – jak ją rozpoznać, jakie są jej skutki”

Program warsztatu obejmuje następujące zagadnienia:Do udziału w warsztacie zapraszamy dorosłych mieszkańców powiatu opolskiego. Więcej informacji (w tym o zgłoszeniach uczestnictwa w warsztacie) xxxxPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej prowadzi otwarty nabór uczestników bezpłatnego warsztatu:
„Mity i stereotypy dotyczące przemocy w rodzinie”

Program warsztatu obejmuje następujące zagadnienia:Do udziału w warsztacie zapraszamy dorosłych mieszkańców powiatu opolskiego. Więcej informacji (w tym o zgłoszeniach uczestnictwa w warsztacie) xxxxProjekt systemowy 2014-2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż realizuje projekt systemowy „Program wsparcia społeczno – zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku ze złożonym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie wnioskiem o dofinansowanie projektu w roku 2014 r., PCPR planuje objąć wsparciem 63 osoby niepełnosprawne i 16 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze.

xxxx

MENU

PROJEKTY I PROGRAMY W REALIZACJI

PROJEKTY ZREALIZOWANE

STRATEGIA I PROGRAMY POWIATU OPOLSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej