Świadczenie dobry start

x

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej uprzejmie informuje, iż rodziny zastępcze są uprawnione do otrzymania raz w roku świadczenia dobry start w wysokości 300 zł na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej, uczące się w szkole.  Świadczenie dobry start przysługuje na dziecko od 7. roku życia do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia oraz do 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają świadczenie nie później niż do dnia 30 września, a w  przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach maksymalnie w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Aby uzyskać świadczenie, wniosek należy złożyć nie później niż do dnia  30 listopada. W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Druk wniosku o przyznanie świadczenia dobry start można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej lub w wersji elektronicznej.


Druk wniosku do pobrania x
x

6.Kongres Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 16 maja 2018r. w Warszawie odbył się 6. Kongres Rodzicielstwa Zastępczego „Dziecko jest najważniejsze”. Podczas spotkania rodzice zastępczy, zasłużeni w działalność na rzecz dzieci i za promowanie idei rodzicielstwa zastępczego otrzymali odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W gronie wyróżnionych znalazła się Pani Anna Kutyna, - prowadząca rodzinny dom dziecka, na terenie Powiatu Opolskiego, która otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi. Gratulujemy i dziękujemy za codzienny trud i poświęcenie.


x x x x x x

Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż limit środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych przeznaczony w 2018 roku do realizacji zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dotyczącego dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych został wyczerpany.Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż limit środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych przeznaczony w 2018 roku do realizacji zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dotyczącego dofinansowania likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się został rozdysponowany.Podział środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż Rada Powiatu uchwałą z dnia 20 marca 2018r. nr XLVII/289/2018 dokonała podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych na 2018 rok z podziałem na poszczególne zadania.

Limit środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej w 2018 roku został zatwierdzony na poziomie 976.809,00 zł, z uwzględnieniem poszczególnych zadań.

Szczegóły w załączonej tabeli xKomunikat Turnusy Rehabilitacyjne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym przyjmowane będą w terminie od dnia 26 marca do 24 kwietnia 2018 roku.Moduł I-Wniosek oraz załączniki na 2018 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową należy składać w terminie: od 03 kwietnia do 30 sierpnia 2018 roku.


Pliki do pobrania:


Wniosek osoba pełnoletnia x


Wniosek osoba niepełnoletnia x


Załącznik nr 1 x


Załącznik nr 2 x


Załącznik nr 2a x


Załącznik nr 2b x


Załącznik nr 3 x


Specyfikacja-obszar D x


Specyfikacja-obszar C zadanie 4 x


Specyfikacja-obszar C zadanie 3 x


Specyfikacja-obszar C zadanie 2 x


Specyfikacja-obszar B zadanie 1 i 2 x


Specyfikacja-obszar A zadanie 2 x


Specyfikacja-obszar A zadanie 1 xModuł II - Wniosek oraz załączniki na 2018 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym należy składać w terminach:
1) 01 marca – 30 marca 2018
– dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018
2) 03 września – 10 października 2018
– dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019


Pliki do pobrania:


WNIOSEK „P”o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” x


Załącznik nr 1 x


Załącznik nr 2 x


Załącznik nr 3 xAKTYWNY SAMORZĄD

W dniu 31 stycznia 2018 roku Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku

Szczegóły xModuły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2018 roku

Szczegóły xHarmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Szczegóły xxInformacja do pobrania

Tabela nr 1-Formularz sprawozdawczy z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020 za 2017r xKomunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż wnioski w celu uzyskania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym będą przyjmowane po otrzymaniu limitu środków finansowych PFRON na 2018 rok oraz po podjęciu uchwały w sprawie podziału środków PFRON na poszczególne zadania przez Radę Powiatu w Opolu Lubelskim.

Informacja o terminie przyjmowania wniosków zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR.Dane teleadresowe Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu opolskiego

xOgłoszenie

x

Centrum Szkoleń i Innowacji zaprasza do udziału w projekcie

x


Ogłoszenie 500+

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2016r. można składać wnioski na przyznanie dodatku wychowawczego na dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, umieszczone w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.
Druk wniosku do pobrania xProjekt systemowy 2014-2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż realizuje projekt systemowy „Program wsparcia społeczno – zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku ze złożonym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie wnioskiem o dofinansowanie projektu w roku 2014 r., PCPR planuje objąć wsparciem 63 osoby niepełnosprawne i 16 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze.

xxxx

MENU

PROJEKTY I PROGRAMY W REALIZACJI

PROJEKTY ZREALIZOWANE

STRATEGIA I PROGRAMY POWIATU OPOLSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej