PROGRAM

„Mój dom fundamentem rodziny”


współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2011


Celem programu jest wzmocnienie potencjału opiekuńczo - wychowawczego zawodowej wielodzietnej rodziny zastępczej, zamieszkałej na terenie powiatu. Działania podejmowane w realizacji niniejszego zadania na rzecz zawodowej wielodzietnej rodziny zastępczej, polegają na:Realizacja niniejszego zadania przyczyni się do wzmocnienia lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie opolskim. Wpisuje się w cel otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2011, tj. wspieranie istniejących niespokrewnionych rodzin zastępczych (zawodowych i niezawodowych) oraz całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego między innymi poprzez sfinansowanie: wyposażenia ich mieszkań w niezbędny sprzęt, specjalistycznych szkoleń podnoszących kwalifikacje rodziców zastępczych, zajęć pozalekcyjnych dla wychowanków oraz prowadzenia grup wsparcia dla rodziców zastępczych i osób prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.


PROGRAM

"Utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka"


współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2011


Celem programu jest rozwijanie rodzinnych form opieki nad dzieckiem pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej na terenie Powiatu Opolskiego. Działania podejmowane w realizacji niniejszego zadania zmierzają do utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka poprzez adaptację domu mieszkalnego na placówkę opiekuńczo - wychowawczą typu rodzinnego, zabezpieczenie dzieciom, które z różnych względów nie mogą przebywać w rodzinie naturalnej, warunków do prawidłowego rozwoju i wzrastania w opiece zastępczej.


Realizacja niniejszego programu przyczyni się do wzmocnienia lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie opolskim. Wpisuje się w cel otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2011, tj. tworzenie niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych (zawodowych i niezawodowych) oraz  całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, w tym między innymi szkolenie i dofinansowanie wynagrodzeń nowopowstających rodzin zastępczych zawodowych (do 80 % wynagrodzenia).


MENU

PROJEKTY I PROGRAMY W REALIZACJI

PROJEKTY ZREALIZOWANE

STRATEGIA I PROGRAMY POWIATU OPOLSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim