Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na obszarze powiatu opolskiego w latach: 2015 – 2018

Załącznik: x


Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

„Każda próba narzucenia swojej woli innej osobie jest aktem przemocy”

- GhandiUstawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc w rodzinie definiuje jako: „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające ich na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.


Jako przemocowe należy traktować zatem zachowanie (jednorazowe lub powtarzające się działanie lub jego zaniechanie), które:Na przemoc w rodzinie można spojrzeć z kilku perspektyw:Niezależnie od definicji, punktów widzenia, przemoc w rodzinie sprawia, że dom rodzinny staje się miejscem niebezpiecznym, w którym odczuwa się zagrożenie, lęk i cierpienie, które przestaje być schronieniem przed złem świata zewnętrznego.


Dorośli mieszkańcy powiatu opolskiego uwikłani w przemoc w rodzinie mogą porozmawiać o swojej sytuacji, swoich odczuciach, myślach, przekonaniach i potrzebach w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej. Mogą tutaj skorzystać z bezpłatnego poradnictwa, bez konieczności wcześniejszego rejestrowania się:


  • poradnictwo psychologiczne: poniedziałek, środa–piątek: 7.00–15.00; wtorek: 10.00–18.00
  • poradnictwo prawne: wtorek: 15.30–18.00, 3 razy w miesiącu
  • poradnictwo socjalne: poniedziałek, środa–piątek: 7.00–15.00;
    wtorek: 8.00–16.00

Korzystając z poradnictwa, można pozostać anonimowym i nie podawać swojego imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu.


Osoby uwikłane w przemoc w rodzinie mogą także wziąć udział w terapii rodzinnej prowadzonej w PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej. W terapii mogą brać udział również dzieci.


Zgłoszenia na terapię przyjmowane są na bieżąco w PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej:Ponadto, osoby doznające przemocy w rodzinie mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach organizowanej przez PCPR w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz zagrożonych przemocą w rodzinie. Więcej informacji tutajOchrona danych osobowych

MENU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim