Poprzednia wersja strony dostępna pod adresem:

http://pcpropolelub.eurzad.eu/archiwum/

KOMUNIKAT

Uwaga studenci! Wnioski o rozliczenie przyznanego dofinansowania na podstawie umowy należy składać elektronicznie w systemie SOW- dotyczy naboru: Aktywny Samorząd  Moduł II – rozliczenie umowy.
 
Do wniosku należy dołączyć dokumenty:
– potwierdzające wysokość poniesionych kosztów w przypadku opłaty za naukę /czesne/- fakturę VAT, a w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie jest możliwe wystawienie faktury VAT innych dokumentów – wraz z dowodami zapłaty,
– zaświadczenie ze szkoły/uczelni o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub zaświadczenia, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki,
– oświadczenie dotyczące dodatku na pokrycie kosztów kształcenia
OswododMII
 

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej informuje, iż od stycznia 2020 r. aby skorzystać z Nieodpłatnej Porady Prawnej, należy się wcześniej zapisać telefonicznie 81 827 52 05, 81 458 10 41, 789 423 309, e-mail cicha@pcpropolelub.eurzad.eu lub osobiście w siedzibie PCPR ul. 11-go Listopada 5, 24-320 Poniatowa, pokój nr 1 (parter).

Nieodpłatne Porady Prawne udzielane będą w dniu 29 stycznia 2020r. (środa) w godz. 15:00 – 17:00 pokój nr 1 (parter)

Szczegółowy harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie umieszczony w najbliższym czasie na stronie internetowej w zakładce: PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO (PPS) PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (PIK)


KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż od 1 stycznia 2020 roku wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz wniosek na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych będzie można złożyć elektronicznie za pomocą darmowego Systemu SOW (sow.pfron.org.pl). Aby złożyć taki wniosek potrzebny jest: dostęp do Internetu, konto w Systemie SOW i Profil Zaufany lub Podpis Elektroniczny. Wnioski ww. w formie papierowej będą przyjmowane od 2 stycznia 2020 roku w siedzibie PCPR.

Obowiązują nowe druki wniosków!

Szczegóły: x

Druki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym: x

Załączniki do wniosku:

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus. c

Oświadczenie osoby niepełnosprawnej. x

Sytuacja społeczna osoby niepełnosprawnej. x

Oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej. x

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: x

Załączniki do wniosku:

1) kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
2) faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup lub oferta określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji wraz z kopią zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
3) kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę ( apteka, sklep medyczny, zakład ortopedyczny itp.).


Turnusy rehabilitacyjne i przedmioty ortopedyczne – zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie bez wychodzenia z domu!

Szanowni Państwo, z nieukrywaną radością przypominamy, iż w CAŁEJ POLSCE można bez wychodzenia z domu wnioskować o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Więcej informacji na stronie: x

x x


13. edycja Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość”.

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza Program Stypendialny skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnionych wychowanków. Adresaci konkursu: dzieci i młodzież przebywająca w: • rodzinnej formie opieki zastępczej: spokrewnionej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej specjalistycznej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego; •placówkach opiekuńczo -wychowawczych typu socjalizacyjnego, • usamodzielniona młodzież z pieczy zastępczej do lat 24

Wysokość pomocy: Kwota dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi maksymalnie 10 000 zł na Dom (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Dofinansowanie na 1 dziecko nie może przekroczyć 2000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych). Dofinansowanie w wysokości do 2000 złotych na dziecko dotyczy korepetycji poszerzających zakres podstawy programowej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej – np. nauka obcego języka, kursy na uczelnie wyższe, kursy zawodowe, koła naukowe, rozwój pasji i zainteresowań. W przypadku korepetycji uzupełniających podstawę programową szkół podstawowych i ponadpodstawowych dofinansowanie na 1 dziecko nie może przekroczyć 1000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych). Priorytety udzielanej pomocy: wsparcie finansowe na zajęcia: • przygotowujące do ukończenia danego etapu edukacji, • przygotowujące do rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji, • pozwalające na zdobycie kompetencji zawodowych, • rozwijające pasje i zainteresowania, • zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne (tzw. korepetycje) W 2020 roku priorytetem będą inicjatywy ukierunkowane na zdobywanie wiedzy i umiejętności wykraczającej ponad standardowy program nauczania na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (specjalizacje zawodowe, rozwój zainteresowań). W przypadku projektów dotyczących korepetycji z zakresu szkoły podstawowej, organizator zastrzega sobie prawo do zasięgnięcia opinii pedagoga szkolnego z placówki, do której uczęszcza Uczestnik. Czas składania wniosków: 16 grudnia – 17 stycznia 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Wyniki konkursu: 14 lutego 2020r – wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl Zasady przystąpienia do konkursu i szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu. Wszystkie zajęcia dofinansowane z programu stypendialnego (w tym korepetycje, kursy, szkolenia, warsztaty, zajęcia indywidualne itp.) muszą zostać udokumentowane fakturami, bądź umowami cywilnoprawnymi (umowa o dzieło, umowa zlecenie). W wypadku braku wymaganej dokumentacji dotacja będzie musiała zostać zwrócona!!!! Zapraszamy do składania wniosków konkursowych. Jeden egzemplarz wniosku należy wysłać (w formie papierowej) na poniższy adres: Towarzystwo Nasz Dom Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa z dopiskiem: Program Stypendialny Koordynator: Elżbieta Prządka, 508 106 152 lub e.przadka@naszdom.org.pl

pliki do pobrania:

Regulamin_ Fundusz Stypendialny_Moja Przyszłość: x
Załącznik nr 1_ Zgłoszenie do Programu Stypendialnego_ Moja Przyszłość: x

x x


Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego na dzień 21 Listopada Starosta Opolski Pan Dariusz Piotrowski przekazał pracownikom Powiatowego Centum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej serdeczne życzenia oraz wyrazy uznania za wykonywaną pracę, zaangażowanie

i poświęcenie na rzecz drugiego człowieka.

x


Informacja

W dniu 06 listopada br. pracownicy ZUS Inspektoratu w Kraśniku oraz Biura Terenowego w Opolu Lubelskim zorganizowali w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie szkolenie dotyczące uprawnień do świadczenia uzupełniającego przysługującego osobom całkowicie niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Szkolenie skierowane było głównie dla kadry pomocy społecznej z terenu

Miasta i Gminy Poniatowa realizującej działania statutowe skierowane do środowiska osób niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio”, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Ośrodków Pomocy Społecznej w Poniatowej oraz w Karczmiskach a także pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej.

x x x x


Moduł II – Wniosek oraz załączniki na 2019 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym należy składać w terminie:

  • od 01 marca do 30 marca 2019 roku dla wniosków za semestr letni 2018/2019
  • od 02 września do 10 października 2019 roku dla wniosków za semestr zimowy 2019/2020

Pliki do pobrania:

Wniosek Moduł II x

Załącznik nr 1 do wniosku Modułu II x

Załącznik nr 2 do wniosku Modułu II x

Załącznik nr 3 do wniosku Modułu II x


Komunikat!

W dniu 17 lipca 2019 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku:

Wprowadzone modyfikacje obejmują:

1) Uruchomienie w 2019 roku Zadania 1 w Obszarze C

programu (pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym). Maksymalna kwota dofinansowania wózka wynosi 10.000 zł, minimalny udział własny w zakupie – 10% ceny brutto wózka. Wniosek może złożyć osoba: – ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, – zatrudniona lub ucząca się lub posiadająca potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie, – w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona. Pomoc jest przeznaczona dla osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

2) Rozszerzenie możliwości zwiększenia dodatku dla studentów

i pozostałych adresatów pomocy w module II na pokrycie innych kosztów kształcenia – o 800 zł z tytułu posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP – i złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON. Z aktualny dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku, można zapoznać się odnośnik do strony: x


Informacja o Konferencji.

W dniu 22 maja 2019r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyła się konferencja debata pt,, Dlaczego rodzina zastępcza” pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adrzeja Dudy oraz Małżonki Prezydenta Pani Agaty Kornhauser- Duda.

Debatę uświetniły wystąpienia:

Pani Beaty Mazurek- Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,

Pani Elżbiety Rafalskiej- Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

Pana Mikołaja Pawlaka- Rzecznika Praw Dziecka,

Pana Przemysława Czarnek- Wojewody Lubelskiego

Podkreślające, że bycie rodzicem zastępczym nie jest łatwe. Rodzicielstwo to przede wszystkim ogromna odpowiedzialność i aktywne dawanie swojego życia drugiemu człowiekowi. To także czuwanie, wyznaczanie zasad, kontrolowanie i ciągle bycie w pogotowiu. Rodzicielstwo zastępcze to również niewyczerpane źródło radości, wzruszeń i niezwykłych przeżyć. W sesji panelowej poruszone zostały również tematy związane z psychologicznymi aspektami opieki nad dzieckiem pozbawionym rodziny biologicznej a także omówiono formy pomocy dzieciom po traumie. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowe – Pani Dyrektor Krystyna Piłat oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Podczas konferencji wręczając listy gratulacyjne uhonorowano rodziny zastępcze z woj. lubelskiego wyróżniające się dużym zaangażowaniem w niesieniu pomocy dzieciom , które straciły możliwość wychowywania się we własnych domach. Wśród laureatów znalazły się 3 rodziny zastępcze z powiatu opolskiego.

Wyróżnione osoby to:

Państwo Urszula i Dariusz Bartoszewscy – prowadzący Rodzinny Dom Dziecka

Pani Anna Kutyna – prowadząca Rodzinny Dom Dziecka

Pani Anna i Marian Śliwa – niezawodowa rodzina zastępcza

Dołączając się do gratulacji składamy podziękowania za trud i gotowość do poświęceń, otwartość na potrzeby dzieci oraz promowanie idei rodzicielstwa zastępczego. Jednocześnie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, które przypada na dzień 30 maja pragniemy złożyć wszystkim rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka życzenia satysfakcji z pełnionej funkcji rodzica zastępczego. Niech uśmiech dzieci dodaje Państwu sił do podejmowania codziennego wysiłku. Życzymy Państwu wytrwałości i cierpliwości w pełnieniu jakże ważnej funkcji. Dziękujemy za zaangażowanie włożone w opiekę i wychowanie dzieci oraz stworzenie im spokojnego i szczęśliwego domu.

Z wyrazami szacunku i uznania Zarząd Powiatu Opolskiego oraz Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej.

x x x x x x x

 

Informacja do pobrania: x

 


Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na obszarze powiatu opolskiego w latach: 2015 – 2018

Załącznik: x


 

Podział środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż Rada Powiatu uchwałą z dnia 29 marca 2019 r. nr X/52/2019 dokonała podziału środków PFRON na realizację zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych na 2019 rok z podziałem na poszczególne zadania. Limit środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej w 2019 roku został zatwierdzony na poziomie 1.108.470,00 zł z uwzględnieniem poszczególnych zadań.

Szczegóły w załączonej tabeli. x

 


Moduł I – Wniosek oraz załączniki na 2019 rok

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową należy składać w terminie:

  • od 01 kwietnia do 31 sierpnia 2019 roku.

Pliki do pobrania:

Wniosek osoba pełnoletnia x

Wniosek osoba niepełnoletnia, podopieczna lub ubezwłasnowolniona x

Specyfikacja – obszar A zadanie 1 i 4x

Specyfikacja – obszar A zadanie 2 i 3x

Specyfikacja – obszar B zadanie 1,3,4 i 2x

Specyfikacja – obszar B zadanie 5 x

Specyfikacja – obszar C zadanie 2 x

Specyfikacja – obszar C zadanie 3 x

Specyfikacja – obszar C zadanie 4 x

Specyfikacja – obszar C zadanie 5 x

Specyfikacja -obszar D x

Załącznik nr 1 – oświadczenie o dochodach x

Załącznik nr 2 – zaświadczenie lekarskie – B1 x

Załącznik nr 2 – zaświadczenie lekarskie – C3, C4 x

Załącznik nr 2 – zaświadczenie lekarskie – C5 x

Załącznik nr 2- zaświadczenie lekarskie A 3 i 4, B 4 x

Załącznik nr 2 – zaświadczenie lekarskie B1 i 3 x

Załącznik nr 3 – klauzula informacyjnaw zakresie przetwarzania danych osobowych xAKTYWNY SAMORZĄD

W dniu 29 stycznia 2019 roku Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.

Szczegóły x

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2019 roku.

Szczegóły w złączniku x

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Szczegóły w załączniku x

x


Projekt konkursowy

x

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż w 2019 roku realizuje projekt konkursowy „Szansa na lepsze jutro” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. PCPR planuje objąć wsparciem 30 osób niepełnosprawnych w tym:(16 kobiet i 14 mężczyzn).

Szczegóły projektu x

Zgłoszenie udziału w projekcie konkursowym x

Załącznik nr1 do zgłoszenia udziału x


Komunikat

Od 02 stycznia 2019 roku obowiązują nowe druki wniosków o dofinansowania ze środków PFRON. Wszystkie druki wniosków do pobrania znajdują się w zakładce Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych


Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej przystąpiło do projektu realizowanego przez Grupę Essilor oraz fundację Vision for Life. Partnerami programu są: Fundacja Przyjaciółka oraz firmy produkujące szkła okularowe: Essilor Polonia Sp. z o.o., JZO S.A., JAI KUDO Polska Sp. z o.o., Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o. W dniach 11-12 grudnia br. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach programu „ Zobacz lepszą przyszłość” dla dzieci przebywających w strukturach rodzinnej pieczy zastępczej odbyły się przesiewowe badania wzroku. Z terenu naszego powiatu w danym projekcie uczestniczyło 22 wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Zmysł wzroku ma podstawowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju, osiągnięć w szkole oraz funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży dlatego celem programu było wczesne wykrycie możliwych nieprawidłowości oraz wyposażenie dzieci w bezpłatne szkła wraz z oprawkami. Serdecznie dziękujemy organizatorom programu za współpracę na rzecz poprawiania widzenia dzieci i młodzieży przebywających w strukturach rodzinnej pieczy zastępczej a naszym podopiecznym za uczestnictwo w projekcie.


x x x x x x

x x x


Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2019 roku będą przyjmowane od 02 stycznia 2019 roku. Obowiązują nowe druki wniosków!

Druk wniosku do pobrania x


Komunikat

Wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2019 r. należy składać do dnia 30 listopada 2018 r. na nowych drukach wraz z kompletem załączników.

Druk wniosku do pobrania x


Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż limit środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczony w 2018 roku do realizacji zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dotyczącego dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze został rozdysponowany. Wnioski niezrealizowane z powodu braku środków finansowych w roku 2018 nie przechodzą do realizacji na rok następny.


Świadczenie dobry start

x

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej uprzejmie informuje, iż rodziny zastępcze są uprawnione do otrzymania raz w roku świadczenia dobry start w wysokości 300 zł na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej, uczące się w szkole.  Świadczenie dobry start przysługuje na dziecko od 7. roku życia do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia oraz do 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają świadczenie nie później niż do dnia 30 września, a w  przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach maksymalnie w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Aby uzyskać świadczenie, wniosek należy złożyć nie później niż do dnia  30 listopada. W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Druk wniosku o przyznanie świadczenia dobry start można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej lub w wersji elektronicznej.

Druk wniosku do pobrania x


6.Kongres Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 16 maja 2018r. w Warszawie odbył się 6. Kongres Rodzicielstwa Zastępczego „Dziecko jest najważniejsze”. Podczas spotkania rodzice zastępczy, zasłużeni w działalność na rzecz dzieci i za promowanie idei rodzicielstwa zastępczego otrzymali odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W gronie wyróżnionych znalazła się Pani Anna Kutyna, – prowadząca rodzinny dom dziecka, na terenie Powiatu Opolskiego, która otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi. Gratulujemy i dziękujemy za codzienny trud i poświęcenie.


x x x x x x

 


Ogłoszenie

x


Centrum Szkoleń i Innowacji zaprasza do udziału w projekcie

x

Ogłoszenie 500+

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2016r. można składać wnioski na przyznanie dodatku wychowawczego na dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, umieszczone w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.
Druk wniosku do pobrania x


Projekt systemowy 2014-2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż realizuje projekt systemowy „Program wsparcia społeczno – zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku ze złożonym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie wnioskiem o dofinansowanie projektu w roku 2014 r., PCPR planuje objąć wsparciem 63 osoby niepełnosprawne i 16 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze.

xxxx